14.10.2019

Aktuální kampaně v Arménii

Již druhý rok realizuje NESEHNUTÍ program podpory občanských iniciativ v Arménii. V září 2019 byly s partnerskými skupinami aktualizovány plány čtyř kampaní. Tyto kampaně se týkají různých aspektů veřejného života v Arménii: jedná se o problémy životního prostředí spojené s odkališti, rozvoj nezávislého mediálního portálu zaměřeného na sociální témata , prostředí bez bariér v Jerevanu a
otázky sociální ochrany arménských uprchlíků z Ázerbájdžánu.

Podpora poskytovaná iniciativám zahrnuje metodické provázení při plánování kampaně, konzultace s odborníky na konkrétní témata a finanční příspěvek, který pomáhá zajistit první kroky plánovaných akcí.

S iniciativní skupinou organizace Arménský tábor z Jerevanu spolupracujeme už nejeden rok. Jejich kampaň se zaměřuje na sledování bezbariérovosti přechodů pro chodce a kroky radnice s tím spojené. Kampaň je připravena a realizována mladými lidmi s pohybovými omezeními, kteří mají osobní zkušenost s problematikou bariér v městském prostředí. Mladí lidé osobně kontrolují a testují dostupnost nájezdů a ramp ve městě, připravují fotografické zprávy, zveřejňují je na svých stránkách a posílají je městským úřadům s prosbou či žádostí, aby při plánování veřejného prostoru věnovaly pozornost dodržování norem. Tým plánuje zjistit, kolik peněz bylo v rozpočtu města vyčleněno na vytvoření bezbariérového prostředí ve městě a kolik bylo skutečně vynaloženo, na co a v jakých částech Jerevanu. Podle jejich slov se dostupné prostředí týká nejen lidí, pro které je obtížné se pohybovat. Dostupnost je důležitá i pro starší občany, pro rodiče s malými dětmi, pro cyklisty. Získaná data budou zanesena do mapy dostupnosti města. V současné době členové týmu aktivně komunikují se členem rady města, který je jejich hlasem na zasedáních a při přijímání rozhodnutí.

Další iniciativa Refugee Voice se zabývá otázkami sociální podpory uprchlíků, kteří před více než 30 lety přišli do Arménie z Ázerbájdžánu a pod vlivem času a ekonomických problémů v zemi zůstali ve své tragédii zapomenutí a izolovaní. Podle této iniciativy žije v Jerevanu 1070 takových rodin, které potřebují bydlení. Tito lidé žijí v hrozných podmínkách v malých místnostech starých sovětských hotelů nebo internátů, kde je voda dodávána dvakrát denně po dobu jedné hodiny, není tam žádná kanalizace, nebo je k dispozici jen jedna koupelna pro celé patro. Stává se, že rodina spí „na střídačku“, protože není dost místa pro každého. Cílem kampaně skupiny, jejímiž členy jsou i sami uprchlíci, je zajistit, aby problémy komunity byly pojmenovány a zahrnuty do vládního politického programu. Tým chce dát hlas lidem, kteří se potřebují integrovat do arménské společnosti. Byla vytvořena skupina aktivistů, kteří pořádají schůze v místech kompaktního bydlení uprchlíků, vysvětlují jim jejich práva a shromažďují materiály, které chtějí předložit poslancům.

Další skupina aktivistů se zabývá vytvářením sociálního média- Kalemon, jehož cílem je zahájení diskuse o sociálně důležitých otázkách a podpora kultury filantropie ve společnosti. Tato iniciativa prostřednictvím svých textů a publikací provokuje arménskou společnost, aby reagovala na nepopulární nebo zamlčovaná témata, jako je domácí a sexuální násilí, sociální nejistota a práva zvířat. Texty jsou psány v ruštině a překládány do angličtiny a arménštiny. Aktivisté také chtějí prostřednictvím svého informačního zdroje otevřít sbírku prostředků na pomoc hrdinům svých příběhů.

Poslední kampaň, realizovaná organizací „Zelená Arménie“, se zaměřuje na spolupráci s místními úřady v regionech, kde se nacházejí odkaliště. Aktivisté usilují o to, aby samospráva poskytovala pravdivé informace o stavu životního prostředí v okolí rizikových oblastí a zřídila zábrany, které zamezí přístupu k odkalištím, jež se nacházejí v blízkosti obytných domů. Místní obyvatelé nemají informace o tom, jak nebezpečné je takové sousedství, takže si na těchto územích hrají děti, pasou se tu hospodářská zvířata, lidé sbírají bobule a byliny, které potom konzumují. Tým organizace pořádá veřejné diskuse s místními obyvateli, v případě potřeby zajišťuje konzultace s právníkem, pomáhá psát otevřené dopisy úřadům a majitelům těžebních společností, a také publikuje informace o aktuálních událostech, čímž podporuje motivaci obyvatel jiných regionů, aby se rovněž zasazovali za svá práva.

Více k tématu najdete přímo na webu Cesta iniciativy »