25.8.2008

Zelený kruh připomínkoval návrh Občanského zákoníku

Ve svých připomínkách jsem se soustředili na oblast, která se nás bude bezprostředně dotýkat – úpravu spolkového práva a nástin nové úpravy veřejné prospěšnosti.

Úprava veřejné prospěšnosti je v připomínkované úpravě pouze nastíněna, přesto ji věnujeme zvýšenou pozornost, protože může mít zásadní vliv na fungování neziskového sektoru.

Spolkové právo se stává obecně mnohem rozsáhlejším a pro malé neziskovky možná i více nepřehledným. V připomínkách je vyjádřen také nesouhlas se změnami zaužívané terminologie.

Více podrobností viz celý text připomínek.

Zelený kruh, 25.srpna 2008

Originál článku