Produkty       Košík

Členství v sítích

cesko_x_chudobe final

 

 

Česko proti chudobě (www.ceskoprotichudobe.cz)
Koalice českých nevládních a neziskových organizací se přihlásila ke Globální výzvě k akcím proti chudobě (GCAP,www.whiteband.org). Její součástí jsou organizace, jež se zabývají humanitární a rozvojovou pomocí, vzděláváním a dobrovolnou prací s organizacemi, jež se věnují otázkám mezinárodního obchodu a zadlužení, gender problematice a životnímu prostředí. Kampaň se snaží o prosazení Rozvojových cílu tisíciletí a to jak na mezinárodní, tak národní úrovni. NESEHNUTÍ se na aktivitách kampaně podílí šířením tematických informačních materiálů a podporou společných akcí a aktivit Koalice.

 

logo-CZL

 

 

 

 

ČŽL – Česká ženská lobby (www.czlobby.cz)
Jsme aktivní v České ženské lobby, koalici organizací hájících práva žen, jíž jsme součástí. Společně s Českou ženskou lobby jsme zorganizovali např. aktivitu Než půjdete volit, adresovanou politikům a političkám v předvolebním období za účelem tlaku na prosazování rovných příležitostí žen a mužů. Apelem na politiky a političky jsme se také snažili pomoci prosadit antidiskriminační zákon.

 

logo

 

 

 

 

 

ENAAT – The European Network Against Arms Trade (http://www.enaat.org/)

Evropská síť proti obchodu se zbraněmi byla založena v roce 1984 na mezinárodní konferenci o výrobě zbraní a vojenských vývozech. ENAAT se pravidelně setkává, aby diskutoval politiku vývozů zbraní, strategie akcí a nový vývoj ve vojenském průmyslu. Mezi jednotlivými setkáními probíhá řada neformálních kontaktů a výměny informací. Díky tomu mají kampaníci a výzkumníci v různých evropských městech přehled o evropském obchodu se zbraněmi. ENAAT zahrnuje skupiny a jednotlivce, kteří vnímají obchod se zbraněmi jako ohrožení míru, bezpečnosti a rozvoje. Aktivity variují od kampaní proti financování vývozů zbraní ze strany vlád, bank a penzijních fondů přes lobbying za striktní kontrolu pravidel exportu. ENAAT není klasickou členskou organizací. Všichni zúčastnění mají vlastní expertízy a strategie.

 

Firemní dětská skupina (http://www.nadacepartnerstvi.cz/Vzdelavani/Firemni-detska-skupina)

Zařízení péče o předškolní děti ve vzdělávacím areálu Otevřená zahrada na Údolní ulici v Brně. Pracovníkům a pracovnicím čtyř neziskových organizací – Nadace Partnerství, Hnutí DUHA, Centra pasivního domu a NESEHNUTÍ – významně pomůže při slaďování jejich rodinného a pracovního života, umožní udržování kontaktu s prací v průběhu rodičovské dovolené a usnadní postupný návrat do pracovního procesu při maximálním zachování jejich kvalifikace. Unikátem nové „mini-školky“ je umístění v centru Brna, v místě práce většiny rodičů. K dispozici má jedinečnou vzdělávací eko-zahradu s certifikovanými herními prvky, přímý vstup do velkého parku na Špilberku i dětské hřiště na Obilním trhu. Připravován je vznik městské mini-farmy a bylinkových a zeleninových záhonů, o které se budou moci děti starat.

Projekt CNNO a Otevřená zahrada – rodičům i dětem byl podpořen z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

image00_201209262018033.png

 

 

 

 

 

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR (http://www.konsorcium-nno.cz/)

Hlavním cílem Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR je podílet se na tvorbě migrační politiky  a seznamovat veřejnost se situací migrantů a migrantek v českém i evropském kontextu. Konsorcium dále zajišťuje: medializaci případů migrantů, jejichž práva byla závažným způsobem porušena, další vzdělávání pracovníků členských organizací a výměnu informací mezi neziskovými organizacemi a veřejnou správou v oblasti migrace. Konsorcium je členem EUNOMAD, EMN a PICUM. Konsorcium prosazuje migrační, azylovou a integrační politiku, která klade důraz na dodržování lidských práv a sociálně spravedlivou společnost.

 

clanok_foto_547    logo_referendum

Nádraží v centru (www.nadrazivcentru.cz), Referendum 2014 (www.referendum2014.cz)

Koalice Nádraží v centru prosazuje zachování a modernizaci hlavního vlakového brněnského nádraží v centru města. Pro tento účel zpracovává odborné materiály, účastní se rozhodovacích procesů týkajících se plánované modernizace nádraží, iniciovala celoměstské referendum, které proběhlo v roce 2004 a ve kterém drtivá většina zúčastněných podpořila postoj Koalice. NESEHNUTÍ bylo zakládajícím členem Koalice a podílelo se výrazně na kampani za vyvolání a provedení referenda o poloze nádraží. Dne 28. 8. 2013 NESEHNUTÍ rozhodlo o svém vystoupení z Koalice. Nadále podporujeme myšlenku a variantu nádraží v centru jako dopravně, ekologicky i urbanisticky nejvýhodnější variantu polohy hlavního vlakového nádraží ve městě Brně, a proto podporujeme občanskou alianci Referendum 2014.

 

logo-sw

 

 

 

 

Social Watch (www.socialwatch.cz)

V rámci mezinárodní lidskoprávní sítě Social Watch, k níž patří více než 700 organizací ze 70 zemí světa a která se zabývá sledováním dodržování závazků přijatých na konferenci Organizace spojených národů o sociálním rozvoji v roce 1995 a konferenci o ženách v témže roce, jsme se podíleli na vytvoření jak mezinárodní, tak národní zprávy. Zde jsme tematizovali především otázku české zahraniční politiky v otázce lidských práv v souvislosti s českými zbrojními exporty a situaci v oblasti ochrany životního prostředí a přírody v ČR.

 

logo_ZK

 

 

 

Zelený kruh (www.zelenykruh.cz)

Zelený kruh sdružuje 28 environmentálních nevládních organizací působících v ČR a věnuje se především informační a legislativní činnosti v oblasti ochrany životního prostředí. NESEHNUTÍ se jako člen sítě Zelený kruh aktivně podílí na práci její legislativní skupiny. Zde pracujeme především na tématu ochrany dřevin a stromů před masovým kácením jako důsledku novely zákona o ochraně přírody a krajiny a věnujeme se problematice účasti veřejnosti na rozhodování. V ní se zaměřujeme především na řešení legislativní  situace, která odstraní současný stav, kdy v důsledku privatizace stavebních úřadů prostřednictvím tzv. autorizovaných inspektorů dochází k obcházení účasti veřejnosti a k legalizaci černých staveb. Pracujeme také na společné medializaci postojů a stanovisek českých nevládních organizací k různým aktuálním tématům.

 

logo_nezakladnam_barvy

 

 

 

NE základnám (www.nezakladnam.cz)

Občanská iniciativa, která vedla v letech 2006 až 2009 kampaň proti umístění základny systému Národní raketové obrany USA na území České republiky. NESEHNUTÍ podpořilo úvodní prohlášení iniciativy a podílelo se na některých veřejných vystoupeních iniciativy v Brně či v Praze. Již v době občanské kampaně NESEHNUTÍ vystupovalo proti snahám o uzurpaci široké platformy jednotlivců i iniciativ NE ZÁKLADNÁM skupinami napojenými buď na stalinistický Komunistický svaz mládeže, či na neregistrované uskupení nazývané Národně bolševická strana Československa (nacionální bolševici). Tomu se povedlo v době aktivní fáze kampaně zabránit. V září roku 2009 oznámil prezident USA Barack Obama, že Spojené státy americké ruší své plány na výstavbu radarové základny v ČR, čímž bylo dosažené cíle, kvůli kterému iniciativa NE základnám vznikla. Neaktivní „skořápku“ iniciativy od tohoto okamžiku uchopili skupiny a jednotlivci, kteří ji bez souhlasu či pouhého vědomí úvodních signatářů převrátili v hlásnou troubu sil propagujících imperialismus současného ruského režimu, z nadstranické iniciativy udělali iniciativu podporující prezidenta Miloše Zemana, z iniciativy hájicí práva občanů prostor pro dehonestaci politicky perzekuovaných (např. ruských punkerek Pussy Riot). NESEHNUTÍ se proto rozhodlo, že s takovouto skupinou již nemá nic společného a nechce být spojováno, a proto dne 20. 11. 2014 odeslalo na kontaktni mail iniciativy info@nezakladnam.cz tento text:

Dobrý den,
obracím se na vás jako zmocněný zástupce organizace NESEHNUTÍ, které se v minulosti aktivně podílelo na kampani proti výstavbě americké vojenské zakladny a radaru na uzemí ČR. Z toho důvodu jsme také podporovali Iniciativu NE základnám. Vzhledem k tomu, že aktivity této iniciativy již v poslední době mají velmi málo společného s původním cílem iniciativy a řada prohlášení této iniciativy a její webové stránky propagují věci, které jsou v příkrém rozporu se zaměřením naší organizace (ochrana lidských práv, přírody a životního prostředí, ochrana zvířat, práv menšin, ženská práva, hájení lidskoprávních aktivistů/ek, podpora občanským iniciativám apod.), organizace NESEHNUTÍ si odhlasovala, že z tohoto důvodu *ukončuje svoji podporu* vaší iniciativě a žádame vás, abyste *zminku o naší organizaci vymazali* ze seznamu subjektu na http://www.nezakladnam.cz/cs/19_o-iniciative nadále *veřejně nespojovali* jméno naší organizace s vaší iniciativou.
Děkuji za respektování našeho rozhodnutí a prosím o potvrzení vymazání naší NNO ze seznamu podporovatelů iniciativy NE základnám.

Milan Štefanec

P.S. Informaci o ukončení podpory NESEHNUTÍ Iniciativě NE základnám posílám v kopii na vědomí i dalším podporovatelům z řad organizaci, u kterých je možné dohledat mailový kontakt.

Na daný mail od iniciativy NE základnám nepřišla žádná reakce, reagovali pouze další bývalí podporovatelé iniciativy, z nichž někteří byli překvapeni faktem, že daná iniciativa ještě existuje a jaké názory hlásá, a informovali nás o ukončení své podpory iniciativě. Přesto iniciativa NE základnám i nyní (25. 3. 2015) veřejně operuje s podporou NESEHNUTÍ i dalších subjektů, které zmiňuje na svých webových stránkách, a v případě NESEHNUTÍ i proti vůli členů organizace.