Produkty       Košík

Členství v sítích

cesko_x_chudobe final

 

 

Česko proti chudobě (www.ceskoprotichudobe.cz)
Koalice českých nevládních a neziskových organizací se přihlásila ke Globální výzvě k akcím proti chudobě (GCAP,www.whiteband.org). Její součástí jsou organizace, jež se zabývají humanitární a rozvojovou pomocí, vzděláváním a dobrovolnou prací s organizacemi, jež se věnují otázkám mezinárodního obchodu a zadlužení, gender problematice a životnímu prostředí. Kampaň se snaží o prosazení Rozvojových cílu tisíciletí a to jak na mezinárodní, tak národní úrovni. NESEHNUTÍ se na aktivitách kampaně podílí šířením tematických informačních materiálů a podporou společných akcí a aktivit Koalice.

 

logo-CZL

 

 

 

 

ČŽL – Česká ženská lobby (www.czlobby.cz)
Jsme aktivní v České ženské lobby, koalici organizací hájících práva žen, jíž jsme součástí. Společně s Českou ženskou lobby jsme zorganizovali např. aktivitu Než půjdete volit, adresovanou politikům a političkám v předvolebním období za účelem tlaku na prosazování rovných příležitostí žen a mužů. Apelem na politiky a političky jsme se také snažili pomoci prosadit antidiskriminační zákon.

 

logo

 

 

 

 

 

ENAAT – The European Network Against Arms Trade (http://www.enaat.org/)

Evropská síť proti obchodu se zbraněmi byla založena v roce 1984 na mezinárodní konferenci o výrobě zbraní a vojenských vývozech. ENAAT se pravidelně setkává, aby diskutoval politiku vývozů zbraní, strategie akcí a nový vývoj ve vojenském průmyslu. Mezi jednotlivými setkáními probíhá řada neformálních kontaktů a výměny informací. Díky tomu mají kampaníci a výzkumníci v různých evropských městech přehled o evropském obchodu se zbraněmi. ENAAT zahrnuje skupiny a jednotlivce, kteří vnímají obchod se zbraněmi jako ohrožení míru, bezpečnosti a rozvoje. Aktivity variují od kampaní proti financování vývozů zbraní ze strany vlád, bank a penzijních fondů přes lobbying za striktní kontrolu pravidel exportu. ENAAT není klasickou členskou organizací. Všichni zúčastnění mají vlastní expertízy a strategie.

 

 

War Resisters‘ International (www.wri-irg.org)

WRI je nehierarchická síť, zabývá se hlavně globálním pacifismem a antimilitarismem, a to již od svého založení v roce 1921. Dnes má přes devadesát členských skupin v asi čtyřiceti zemích. Zabývá se kampaněmi proti nucenému vstupu do armády, propaguje nenásilnou formu protestů (např. proti zbrojařským veletrhům), podporuje programy proti militarizaci mládeže atd. WRI vnedávno vydalo publikaci shromažďující zkušenosti z nenásilných akcí „Handbook for Nonviolent Campaigns“. NESEHNUTÍ je přiruženým členem WRI od října 2016, přihlásili jsme se tak k Deklaraci, která zní: „Válka je zločin proti lidskosti. A proto jsem odhodlán/a nepodporovat žádný druh války a snažit se o odstranění všech příčin války.“ V rámci WRI koordinujeme Týden proti militarizaci mládeže.

 

Firemní dětská skupina (http://www.nadacepartnerstvi.cz/Vzdelavani/Firemni-detska-skupina)

Zařízení péče o předškolní děti ve vzdělávacím areálu Otevřená zahrada na Údolní ulici v Brně. Pracovníkům a pracovnicím čtyř neziskových organizací – Nadace Partnerství, Hnutí DUHA, Centra pasivního domu a NESEHNUTÍ – významně pomůže při slaďování jejich rodinného a pracovního života, umožní udržování kontaktu s prací v průběhu rodičovské dovolené a usnadní postupný návrat do pracovního procesu při maximálním zachování jejich kvalifikace. Unikátem nové „mini-školky“ je umístění v centru Brna, v místě práce většiny rodičů. K dispozici má jedinečnou vzdělávací eko-zahradu s certifikovanými herními prvky, přímý vstup do velkého parku na Špilberku i dětské hřiště na Obilním trhu. Připravován je vznik městské mini-farmy a bylinkových a zeleninových záhonů, o které se budou moci děti starat.

Projekt CNNO a Otevřená zahrada – rodičům i dětem byl podpořen z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

image00_201209262018033.png

 

 

 

 

 

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR (http://www.konsorcium-nno.cz/)

Hlavním cílem Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR je podílet se na tvorbě migrační politiky  a seznamovat veřejnost se situací migrantů a migrantek v českém i evropském kontextu. Konsorcium dále zajišťuje: medializaci případů migrantů, jejichž práva byla závažným způsobem porušena, další vzdělávání pracovníků členských organizací a výměnu informací mezi neziskovými organizacemi a veřejnou správou v oblasti migrace. Konsorcium je členem EUNOMAD, EMN a PICUM. Konsorcium prosazuje migrační, azylovou a integrační politiku, která klade důraz na dodržování lidských práv a sociálně spravedlivou společnost.

 

clanok_foto_547    logo_referendum

Nádraží v centru (www.nadrazivcentru.cz), Referendum 2014 (www.referendum2014.cz)

Koalice Nádraží v centru prosazuje zachování a modernizaci hlavního vlakového brněnského nádraží v centru města. Pro tento účel zpracovává odborné materiály, účastní se rozhodovacích procesů týkajících se plánované modernizace nádraží, iniciovala celoměstské referendum, které proběhlo v roce 2004 a ve kterém drtivá většina zúčastněných podpořila postoj Koalice. NESEHNUTÍ bylo zakládajícím členem Koalice a podílelo se výrazně na kampani za vyvolání a provedení referenda o poloze nádraží. Dne 28. 8. 2013 NESEHNUTÍ rozhodlo o svém vystoupení z Koalice. Nadále podporujeme myšlenku a variantu nádraží v centru jako dopravně, ekologicky i urbanisticky nejvýhodnější variantu polohy hlavního vlakového nádraží ve městě Brně, a proto podporujeme občanskou alianci Referendum 2014.

 

logo-sw

 

 

 

 

Social Watch (www.socialwatch.cz)

V rámci mezinárodní lidskoprávní sítě Social Watch, k níž patří více než 700 organizací ze 70 zemí světa a která se zabývá sledováním dodržování závazků přijatých na konferenci Organizace spojených národů o sociálním rozvoji v roce 1995 a konferenci o ženách v témže roce, jsme se podíleli na vytvoření jak mezinárodní, tak národní zprávy. Zde jsme tematizovali především otázku české zahraniční politiky v otázce lidských práv v souvislosti s českými zbrojními exporty a situaci v oblasti ochrany životního prostředí a přírody v ČR.

 

logo_ZK

 

 

 

Zelený kruh (www.zelenykruh.cz)

Zelený kruh sdružuje 28 environmentálních nevládních organizací působících v ČR a věnuje se především informační a legislativní činnosti v oblasti ochrany životního prostředí. NESEHNUTÍ se jako člen sítě Zelený kruh aktivně podílí na práci její legislativní skupiny. Zde pracujeme především na tématu ochrany dřevin a stromů před masovým kácením jako důsledku novely zákona o ochraně přírody a krajiny a věnujeme se problematice účasti veřejnosti na rozhodování. V ní se zaměřujeme především na řešení legislativní  situace, která odstraní současný stav, kdy v důsledku privatizace stavebních úřadů prostřednictvím tzv. autorizovaných inspektorů dochází k obcházení účasti veřejnosti a k legalizaci černých staveb. Pracujeme také na společné medializaci postojů a stanovisek českých nevládních organizací k různým aktuálním tématům.

 

logo_nezakladnam_barvy

 

 

 

NE základnám (www.nezakladnam.cz)

Občanská iniciativa, která vedla v letech 2006 až 2009 kampaň proti umístění základny systému Národní raketové obrany USA na území České republiky. NESEHNUTÍ podpořilo úvodní prohlášení iniciativy a podílelo se na některých veřejných vystoupeních iniciativy v Brně či v Praze. Již v době občanské kampaně NESEHNUTÍ vystupovalo proti snahám o uzurpaci široké platformy jednotlivců i iniciativ NE ZÁKLADNÁM skupinami napojenými buď na stalinistický Komunistický svaz mládeže, či na neregistrované uskupení nazývané Národně bolševická strana Československa (nacionální bolševici). Tomu se povedlo v době aktivní fáze kampaně zabránit. V září roku 2009 oznámil prezident USA Barack Obama, že Spojené státy americké ruší své plány na výstavbu radarové základny v ČR, čímž bylo dosažené cíle, kvůli kterému iniciativa NE základnám vznikla. Neaktivní „skořápku“ iniciativy od tohoto okamžiku uchopili skupiny a jednotlivci, kteří ji bez souhlasu či pouhého vědomí úvodních signatářů převrátili v hlásnou troubu sil propagujících imperialismus současného ruského režimu, z nadstranické iniciativy udělali iniciativu podporující prezidenta Miloše Zemana, z iniciativy hájicí práva občanů prostor pro dehonestaci politicky perzekuovaných (např. ruských punkerek Pussy Riot). NESEHNUTÍ se proto rozhodlo, že s takovouto skupinou již nemá nic společného a nechce být spojováno, a proto dne 20. 11. 2014 odeslalo na kontaktni mail iniciativy info@nezakladnam.cz tento text:

Dobrý den,
obracím se na vás jako zmocněný zástupce organizace NESEHNUTÍ, které se v minulosti aktivně podílelo na kampani proti výstavbě americké vojenské zakladny a radaru na uzemí ČR. Z toho důvodu jsme také podporovali Iniciativu NE základnám. Vzhledem k tomu, že aktivity této iniciativy již v poslední době mají velmi málo společného s původním cílem iniciativy a řada prohlášení této iniciativy a její webové stránky propagují věci, které jsou v příkrém rozporu se zaměřením naší organizace (ochrana lidských práv, přírody a životního prostředí, ochrana zvířat, práv menšin, ženská práva, hájení lidskoprávních aktivistů/ek, podpora občanským iniciativám apod.), organizace NESEHNUTÍ si odhlasovala, že z tohoto důvodu *ukončuje svoji podporu* vaší iniciativě a žádame vás, abyste *zminku o naší organizaci vymazali* ze seznamu subjektu na http://www.nezakladnam.cz/cs/19_o-iniciative nadále *veřejně nespojovali* jméno naší organizace s vaší iniciativou.
Děkuji za respektování našeho rozhodnutí a prosím o potvrzení vymazání naší NNO ze seznamu podporovatelů iniciativy NE základnám.

Milan Štefanec

P.S. Informaci o ukončení podpory NESEHNUTÍ Iniciativě NE základnám posílám v kopii na vědomí i dalším podporovatelům z řad organizaci, u kterých je možné dohledat mailový kontakt.

Na daný mail od iniciativy NE základnám nepřišla žádná reakce, reagovali pouze další bývalí podporovatelé iniciativy, z nichž někteří byli překvapeni faktem, že daná iniciativa ještě existuje a jaké názory hlásá, a informovali nás o ukončení své podpory iniciativě. Přesto iniciativa NE základnám i nyní (25. 3. 2015) veřejně operuje s podporou NESEHNUTÍ i dalších subjektů, které zmiňuje na svých webových stránkách, a v případě NESEHNUTÍ i proti vůli členů organizace.