7.9.2011

Kdo vás vlastně platí?

Finanční prostředky na realizaci našich aktivit získáváme především z grantů a dotací, dále pak od individuálních dárců a dárkyň a z vlastní činnosti. Rozdělení zdrojů příjmů na činnosti NESEHNUTÍ najdete za každý rok činnosti ve výroční zprávě.
Při získávání financí se vždy řídíme naším etickým kodexem fundraisingu. Hlavním bodem tohoto kodexu je, že nepřijímáme finanční, věcné dary ani sponzorské služby od subjektů, firemních nadací a nadačních programů zřízených nebo financovaných společnostmi, které se podílejí na ekologických škodách, na porušování lidských práv, práv zvířat nebo na poškozování jiných veřejných zájmů, a od společností, které zneužívají svého dominantního postavení na trhu či své ekonomické síly. Nepřijímáme finanční podporu od politických stran a hnutí.  V případě orgánů veřejné správy (vláda, ministerstva, resortní rozpočtové organizace, samospráva krajů a obcí) nepřijímáme podporu v případech, kdy by mohlo takové partnerství omezit možnosti vyjadřování našich názorů nebo by taková vyjádření a aktivity znevěrohodňovalo. Odmítáme podporu společností, které veřejně kritizujeme, nebo jimž bráníme či jsme bránili v uskutečnění obchodních nebo investičních záměrů. Zároveň odmítáme podporu společností, jež jsou přímými konkurenty firem, které kritizujeme. Dar nesmí mezi NESEHNUTÍm a donorem vytvářet zákaznický vztah nebo navozovat jeho dojem. Nepřijímáme ani dary, které by snižovaly naši nezávislost. NESEHNUTÍ zásadně v dárcích nevytváří dojem, že podporou jeho práce končí jejich ekologické závazky nebo závazky v dodržování lidských práv a práv zvířat.