(za)hranice těla: gender ve škole je proběhlá online akce, kterou pořádalo NESEHNUTÍ ve dnech 22. až 29. ledna 2021.

Záznamy vstupů zde budou postupně zveřejňovány.

Barcamp (za)hranice těla: gender ve škole férově, citlivě, otevřeně přináší propojení dvou důležitých témat –⁠ vzdělávání a genderové rovnosti. Touto akcí reagujeme na potřebu větší citlivosti vůči očekáváním a stereotypům ve vzdělávání, které mohou limitovat studující z hlediska studijních výsledků i osobnostního vývoje.

Rádi*y bychom představili*y genderově citlivé vzdělávání jako užitečný a důležitý nástroj, který reflektuje, jak se stereotypy, společenské normy a kulturní vzorce promítají do vzdělávání, a ukazuje, jak s nimi pracovat a vytvářet rovné podmínky všem studujícím bez ohledu na pohlaví. Genderově citlivé vzdělávání tak přispívá ke snižování nerovností ve školním prostředí a umožňuje dětem a mladým lidem rozvíjet svůj potenciál svobodně.

Vyučujícím genderově citlivé vzdělávání umožňuje rozvíjet učitelské kompetence a reagovat na aktuální potřeby a výzvy současného vzdělávání. Také nabízí nástroje, jak s dětmi a mladými lidmi pracovat a zároveň respektovat jejich jedinečnost, ať již odpovídá společensky sdílené představě či nikoliv.

Naším záměrem je také prosazovat genderově citlivé vzdělávání jako neoddělitelnou součást českého vzdělávacího systému. Chceme, aby bylo dostatečně reflektováno v klíčových dokumentech a aby pro jeho realizaci existovalo jak systémové ukotvení, tak přiměřená metodická podpora.

Níže klikejte na video, kde vás osobně uvítáme na online akci (za)hranice těla: gender ve škole, proneseme úvodní slova, vysvětlíme, proč je genderově citlivé vzdělávání přínosné a na závěr zazní několik praktických informací.

na koho se můžete těšit?

Lucie Jarkovská

Jsem socioložka a zabývám se genderově citlivým vzděláváním a sexuální výchovou. Pracuji na Pedagogické fakultě MU a baví mě to, čemu se věnuji ve své akademické práci, přenášet i mimo univerzitní prostor. Z toho důvodu jsme založily s kolegyní Kateřinou Liškovou Duo docentky, které standupizuje výsledky našich výzkumů o genderu a sexualitě. Podílela jsem se na psaní knihy Kapky na kameni. 50 příběhů českých a slovenských rebelek. Píšu pro česká média, například server a2larm.cz. A z tohoto důvodu jsem měla taky radost z pozvání na akci NESEHNUTÍ (za)hranice těla: gender ve škole férově, citlivě, otevřeně. Genderově citlivé vzdělávání není o porobě kluků a nadržování holkám, jde o kreativní přístup k přemýšlení o tom, jak překonat vlastní předsudky a kliše.

Blerta Sejdija

Již v 16 letech založila Blerta projekt zvaný Beat Sexism, který se během dvou let rozšířil do 20 zemí světa, a má tak váhu na mezinárodním poli. Smyslem projektu je ukázat veřejnosti formou občanského aktivismu, že sexismus stále existuje a je problémem, který musíme řešit. Že jde o problém, který přetrvává a nesmí upadnout v zapomnění.

Irena Smetáčková

Působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Taktéž je členkou Rady vlády pro rovnost žen a mužů a zabývá se zejména tématem genderu ve vzdělávání. Mimo jiné realizovala výzkum tematizující sexuální obtěžování na vysokých školách. Pracovala také jako obsahová koordinátorka programu vzdělávání v projektu Prolomit vlny organizace Otevřená společnost. Mezi její mnohé publikace patří například Běžný den v životě žen a mužů - představy dívek a chlapců o vlastní budoucnosti a spoluautorství publikace Homofobie v žákovských kolektivech.

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR

Marta Musilová
Vystudovala sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době působí jako odborná garantka vzdělávání, vědy, inovací a statistik na Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR. Je spoluautorkou kapitoly Poznání připravované Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030. Organizuje workshopy k genderové statistice a je členkou Výboru pro indikátory udržitelného rozvoje. Dále se věnuje evaluacím v prostředí v předškolních, školních a přidružených institucí.

Lucie Ingrová
Lucie Ingrová absolvovala na Divadelní fakultě Janáčkovi akademie múzických umění v Brně. Kromě divadelní a filmové činnosti se několik let aktivně zabývá genderově citlivým vzděláváním. Na Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR zastává funkci odborné garantky aktivity zaměřené na prevenci sexuálního a genderově podmíněného násilí. Taktéž spolupracuje se spolkem Konsent jako manažerka projektu Když to chce - workshopy pro základní a střední školy.

Diana Young

Dr Diana M. Young will speak about gender sensitive education in the context of international secondary education. Drawing on over thirty years of teaching experience in five different countries she will look at methods for bringing about change within the whole school involving management and governors, teaching and administrative staff and, fundamentally, the students.
Diana holds a PhD in Politics from Durham University and currently teaches at the English College in Prague. She is a member of CLARA, an international feminist collective.

Karolína Letochová

Karolína Letochová studuje na střední škola (Gymnázium Šternberk) a je analytička v České středoškolské unii, kde vede pracovní skupinu zabývající se sexuální výchovou na českých středních školách. V neziskové organizaci Konsent vede workshopy pro základoškoláky o genderově podmíněném kybernásilí.

Tatiana Feketeová

Mgr. Tatiana Feketeová pracuje v Národním pedagogickém institutu ČR (NPI), kde se věnuje metodické podpoře a dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, jazykového vzdělávání a vzdělávání v tématech historie. Podílí se na tvorbě nových vzdělávacích programů a jejich akreditaci, na realizaci celostátních a mezinárodních konferencí, kulatých stolů a diskusních setkání, na tvorbě metodických materiálů a vydávání publikací. Je hlavní garantkou a koordinátorkou krajských center podpory NPI v oblasti primární prevence rizikového chování a hlavní garantkou kvalifikačního studia pro školní metodiky prevence. V současné době se ve spolupráci s Úřadem vlády a jinými organizacemi, např. Nesehnutím, více zaměřuje na otázky genderově citlivého vzdělávání, prevenci domácího a genderově podmíněného násilí a prevenci kybernásilí.

"Vzdělávací proces je zatěžován genderovými stereotypy a genderově stereotypními životními volbami a zájmy, proto je velmi důležité je narušovat a potírat, aby nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, a naopak budovat vlastní genderově citlivé strategie umožňující respektovat a posilovat individuální vzdělávací potřeby, dispozice a zájmy dětí, žáků a studujících ve třídě. Přispívá to nejen k budování bezpečného klimatu v prostředí školy, ale i k prevenci jevů jako genderově motivované šikany, homofóbní šikany nebo sexuálního obtěžování. Právě současná situace vede k zvýšené potřebě tuto problematiku řešit."

GIC Nora

GIC NORA se od svého vzniku zabývá genderovou rovností. Organizace vzniklá zprvu jako rozšíření aktivit studentů a vyučujících FSS MUNI, nyní nabízí vzdělávací programy pro školy, kurzy a školení v široké škále genderových témat. GIC NORA se v minulosti věnovala například výzkumu zaměřenému na genderově senzitivní pedagogiku optikou českých škol a vyučujících, v současnosti realizuje společně s NESEHNUTÍ, Sociologickým ústavem AV ČR a Českou ženskou lobby projekt „WITH YOU*TH na cestě k aktivnímu občanství“. V rámci projektu GIC NORA sdružuje odbornice, odborníky a další aktéry a aktérky vzdělávacího systému v platformě Gender a vzdělávání. Cílem platformy je prosazování principů genderové rovnosti ve strategických dokumentech.

Kateřina Machovcová

Kateřina Machovcová, Ph.D. je výzkumnou pracovnicí v Psychologickém ústavu Akademie věd ČR. Působí také na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity. Její výzkumný zájem je zaměřen na well-being, sociální spravedlnost a kvalitu pracovního prostředí ve vysokoškolském vzdělávání.

“Genderově citlivé vzdělávání nám může pomoci otevřít oči v tom, jak omezené příležitosti dětem nabízíme, pokud nedokážeme reflektovat stereotypy.”

Romana Marková Volejníčková a Markéta Švarcová

Romana Marková Volejníčková se ve své výzkumné praxi zaměřuje na tato témata: genderové nerovnosti na trhu práce, nerovné odměňování, sociologie soukromého života. Dále je studentkou doktorského studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Její disertační práce se zaměřuje na sociální konstrukci mateřství.

Markéta Švarcová je studentkou doktorského studia na pracovišti Historické sociologie Univerzity Karlovy. V letech 2017 až 2020 vedla projekt OSVČ jako prekérní práce zkoumající prekaritu podnikání vybraných skupin žen. V rámci SOÚ působila v projektech zaměřujících se na aspekty slaďování u migrantů a migrantek v ČR a analýzu inovativního prostředí v rámci projektů podpořených GAČR a TAČR. Působila v oblasti veřejné správy. Publikuje v časopise Gender a výzkum.

Aneta Hečková

Mgr. Aneta Hečková je absolventkou oboru Učitelství 1. stupně na PdF MU a studuje bakalářský program oboru Anglický jazyk ve vzdělávání. Působí současně jako učitelka na MŠ a ZŠ Ostopovice, kde se zaměřuje převážně na výuku anglického jazyka.

"Genderově citlivé vzdělávání umožňuje žákyním a žákům rozvíjet se bez zbytečných stereotypů a předsudků, není diskriminující a omezující. Nepřisuzuje dívkám a chlapcům rozdílné schopnosti a dovednosti, neříká jim, v čem mohou a nemohou být úspěšní. Dává jim prostor utvářet své já bez ohledu na jejich gender a otevírá jim všechny možnosti."

POIKA

Poika is an award-winning not for profit NGO which focuses on gender sensitive education of boys and young men. It was founded in 2008 with regards to the rising need of young men to reflect traditional gender roles and male stereotypes. Poika offers workshops for boys and young men to support their development from child- into manhood. The workshops are held in schools and social centres where boys and young men can explore and reflect their identity/ies under expert supervision. Themes range from violence-prevention, gender equality, sexuality and masculinities to job-coaching and life-perspective planning.

Monika Bosá

Pôsobí na Fakulte humanitních studií UK v Prahe. Vyštudovala históriu, filozofiu a pedagogiku, habilitovala v odbore sociálna práca. Je spoluzakladateľkou a štatutárkou o. z. EsFem, ktoré sa venuje výskumu a vzdelávaniu v oblasti rodovej rovnosti. V minulosti pôsobila na Inštitúte edukológie a sociálnej práce na Filozofickej fakulte PU v Prešove; pracovala ako metodička a koordinátorka v n. o. Človek v ohrození na projekte Mentoring & tútoring; pôsobila ako odborná konzultantka v národnom projekte Inštitút rodovej rovnosti; v začiatkoch pracovnej kariéry bola učiteľkou na ZŠ a SŠ.

"Rodovo citlivé vzdelávanie vníma ako jednu z podmienok demokratizácie a humanizácie vzdelávania. Akékoľvek vzdelávanie, ktoré nemá byť diskriminačné musí byť rodovo citlivé. Rodovo citlivé vzdelávanie vníma ako nástroj otvárania príležitostí, podpory ambícií a talentu pre všetky deti bez ohľadu na ich pohlavie, sexuálnu orientáciu či rodovú identitu. Pre vyučujúcich ponúka rodovo citlivá výchova a vzdelávanie priestor pre sebareflexiu, podporu sebaúcty, ale aj rozvoj kreativity a dobrých vzťahov v škole."

Nika Mazániková

Nika Mazániková je třetím rokem členkou NESEHNUTÍ, kde působí na pozici PR koordinátorky a je zároveň členkou týmu F*ÉRA.
Absolvovala bakalářské studium genderstudies a psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, v současné době dokončuje magisterské studium genderových studií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.
Jejími životními tématy jsou psychologie a feminismus a jako svou misi vidí především propojování feminismu a pomáhajících profesí, přičemž jako pomáhající profesi vnímá do určité míry například právě i učitelství.
V NESEHNUTÍ se zabývá především propojováním našich témat s cílovými skupinami mladých lidí a je také spoluautorkou představované metodiky v podobě e-handbooku WITH YOU*TH vytváříme společně mezilidské vztahy citlivé a bezpečné, kde se s kolegyněmi věnují problematice sociálních sítí.

"Pokud má být naplněna vize NESEHNUTÍ vedoucí ke spravedlnosti, rovnosti a společnosti, která je otevřená, angažovaná a schopná dialogu, je nutné, aby se genderově citlivé vzdělávání stalo nedílnou a neodmyslitelnou součástí českého vzdělávacího systému."

Konsent

Konsent se od roku 2016 věnuje prevenci sexuálního násilí a obtěžování. Do veřejného prostoru vstupuje s osvětovými kampaněmi a zábavnou formou boří mýty, jež jsou s tématem spojené.

co na barcampu zaznělo

pod jednotlivými příspěvky naleznete odkazy, videa a později i záznamy diskuzí

Lucie Jarkovská: Myčka, pračka, manželka aneb Příklady domácích spotřebičů ve středoškolské fyzice

Dívky by se měly umět vymezit proti sexismu i bránit proti sexuálnímu obtěžování, měly by se umět za sebe postavit a vytyčit si hranice. To jsme se dozvěděli v prosinci od známého sexuologa baviče. Rozhodně by bylo skvělé, aby vzdělávání přispívalo k výchově sebevědomých dívek. Avšak vedle sebevědomých dívek, potřebujeme i sebevědomé chlapce, kteří si svou sebeúctu nepotřebují vylepšovat ponižováním a obtěžováním holek. Potřebujeme vzdělávací prostředí, které se bude vyznačovat respektem, které nebude sexismus schovávat za humor, ve kterém bude představa genderové rovnosti samozřejmým předpokladem. Přijďte společně přemýšlet o tom, jak to udělat.

Odkaz na závěrečný dotazník zde.

workshop s lektorkami programu F*ÉRA // Respekt na síti

V NESEHNUTÍ jsme v posledních dvou letech pracovali*y na vývoji metodik v podobě e-handbooku s názvem WITH YOU*TH vytváříme společně mezilidské vztahy citlivé a bezpečné zaměřeného na široké spektrum aspektů souvisejících se vztahy mladých lidí.
Když mluvíme o vztazích, nemyslíme pouze vztahy partnerské, ale zaměřujeme se na vztah v tom nejširším sociálně psychologickém slova smyslu. To znamená, že nás zajímají i vztahy přátelské, rodinné vztahy, vztahy ve třídě nebo vztah mladých lidí sama k sobě.
V e-handbooku, který v rámci akce (za)hranice těla také představujeme a který bude ve třech jazycích dokončen v únoru, naleznete opravdu velké množství metod. Protože se ale tato akce odehrává online a životy nás všech se za poslední rok přesunuly do online prostředí ještě více než doposud, chtěly bychom vás praktickou formou seznámit se dvěma inovativními a interaktivními metodami zaměřenými právě na online prostředí a sociální sítě v kontextu vztahů mladých lidí.

Ehandbook je volně ke stažení zde.

Odkaz na závěrečný dotazník zde.

příspěvek Romany Markové Volejníčkové a Markéty Švarcové: Vnímání genderové rovnosti mezi mladými aneb „každý člověk má nárok být a žít jak chce“

V příspěvku bude představen kvalitativní sociologický výzkum zaměřený na vnímání a reflexi témat genderové ne/rovnosti ve věkové skupině 15 -20 let, a také pak míru občanské a politické participace této skupiny. Mezi respondenty*kami byli zastoupeni mladí lidé a také osoby s mladými lidmi pracující.
Jak mladí lidé téma genderové ne/rovnosti reflektují? Co pro ně otázka rovnosti vlastně znamená? Z jakých zdrojů čerpají informace o světě a dění v něm? Mají zájem o veřejné dění a chtějí se občansky angažovat? Odpovědi na tyto otázky zazní v živém streamu autorek výzkumu Romany Markové Volejníčkové a Markéty Švarcové.

Odkaz na závěrečný dotazník zde.

GIC NORA: Vliv genderu na školní výuku, těla i prostředí

Eva Lukešová a Kateřina Hodická z Genderového informačního centra NORA ve svém příspěvku pohovoří o genderu a vzdělávání z pozice organizace s mnohaletou praxí s genderovými tématy. Prozradí, co může školám přinést genderový audit a poradí, jak je možné si o něj zažádat. Také představí své mezinárodní projekty, ve kterých se genderově citlivému vzdělávání věnují a uvedou rovněž projekt, jehož cílem je v Česku vytvořit platformu umožňující propojovat osoby a organizace se zájmem o toto téma.

Odkaz na závěrečný dotazník zde.

POIKA workshop „I am special..“: Multiple Gender Identities & Economic (in)equalities

In our workshop, we will present two topics from the e-handbook WITH YOU*TH Creating Relationships Safely and Sensitively „Multiple Gender Identities“ and „Economic (In)dependency in Relationships“. The methods were created together with young people and are suitable for group work in schools or youth centers. Participants will receive an introduction to these topics and try out two methods in small groups followed by discussions.

You can download the ehandbook for free here.

Odkaz na závěrečný dotazník zde.
Evaluation form link here.

NESEHNUTÍ: Na bezpečné cestě našimi vztahy: vzdělávání o tělesném bezpečí v mateřských školách

Souhlas, hranice těla, právo na soukromí, pocity ne/bezpečí – témata, která je bezesporu vhodné otevírat s dospívajícími. Ale co s dětmi? Posilování schopností těch nejmenších chránit své osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými přispívá k budování zdravých vztahů založených na respektu a empatii, k budování zdravých vztahů bez násilí. Vzdělávání o tělesném bezpečí nabízí vhodné nástroje, jak tato citlivá témata s dětmi otevírat pozitivně a věku přiměřeně.

V předtočených příspěvcích bychom vám rádi představili nový metodický šanon NESEHNUTÍ Školka pro mě: Jak si užít školku zábavně a citlivě 2, který nejen pečujícím osobám, ale také rodičům nabízí řadu dlouhodobých i krátkodobých aktivit, jak můžete s dětmi zábavně témata tělesného bezpečí otevírat.

Na vývoji šanonu s námi spolupracovaly i odbornice věnující se tématu prevence násilí u dětí Lucie Jarkovská a Mariana Korbová. V návaznosti na předtočené příspěvky bychom vás rádi pozvali na online diskuzi těchto dvou expertek, které představí téma tělesné bezpečnosti v širších souvislostech.

Zde si můžete zdarma stáhnout šanon Školka pro mě: Jak si užít školku zábavně a citlivě. Pokud chcete svůj vlastní výtisk, sledujte nás, na jaře připravujeme dotisk již rozebraného šanonu.
V současné době připravujeme i šanon č. 2. Pokud máte zájem o svůj vlastní výtisk šanonu, kontaktujte kolegyni Evu na adrese eva.civrna@nesehnuti.cz

Proč se věnovat genderově citlivému vzdělávání v MŠ?

Představení témat a aktivit z šanonu Školka pro mě: Jak si užít školku zábavně a citlivě 2

Rozhovor s Lucií Jarkovskou: Proč je důležité věnovat se tématu prevence násilí již v MŠ

Odkaz na závěrečný dotazník zde.

Monika Bosá: Rodovo citlivé vzdelávanie v rodovo stereotypnom prostredí – možnosti a limity: Keď nás povedú študujúci

Je možné rodovo citlivé vzdelávanie v rodovo stereotypnej škole a v spolupráci s rodovo slepými kolegyňami a kolegami? Čo ak musím pracovať so stereotypnými pomôckami? Čo ak rodovo citlivú metodiku využíva rodovo slepý vyučujúci?
Prezentácia ponúka spoločné hľadanie odpovedí na tieto a ďalšie otázky a predstavuje dva veľké zdroje opory pre rodovo citlivé vzdelávanie: Rodovú sebareflexiu a kritickú reflexiu vyučujúcich  a  participáciu študujúcich na dizajne vzdelávacích aktivít.

Odkaz na závěrečný dotazník zde.

zástupkyně Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR: Jaké bude vzdělávání v roce 2030?

Marta Musilová, genderová expertka z Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR a spoluautorka kapitoly Poznání ve strategii rovnosti žen a mužů na nadcházející desetiletí, představí směr, kterým by se měl ubírat systém vzdělávání tak, aby se zvýšila jeho genderová senzitivita. Odpoví například na otázky, co může v této oblasti dělat státní správa a jakou roli v tomto procesu sehrává. Představí novou strategii rovnosti žen a mužů, která reaguje na problémy českého vzdělávacího systému z hlediska rovnosti žen a mužů. Prozradí také, jaká konkrétní opatření odbor připravil pro to, aby bylo možné genderově senzitivně rozvíjet všechny, které a kteří se účastní vzdělávacího procesu. 

Lucie Ingrová, koordinátorka nově zahájeného projektu Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR, který se zabývá posilováním kapacit v oblasti genderově citlivého vzdělávání napříč celou společností. Přináší workshopy pro žáky a žákyně základních a středních škol k prevenci sexuálního násilí. Podporuje vzdělávání současných pedagogů a pedagožek, i těch, kteří se na povolání připravují.

Odkaz na závěrečný dotazník zde.

workshop Konsentu: Když to chce aneb o prevenci sexuálního násilí

Jak je to s prevencí sexuálního násilí na školách pod taktovkou Konsentu? O projektech, workshopech a kampaních Konsentu s Lucií a Nelou. Jako bonus navíc ochutnávka našeho workshopu prevence sexuálního násilí pro základní a střední školy. 

Odkaz na závěrečný dotazník zde.

Diana Young // Gender Sensitive Education: some practical steps for change within secondary schools

Dr Diana M. Young will speak about gender sensitive education in the context of international secondary education. Drawing on over thirty years of teaching experience in five different countries she will look at methods for bringing about change within the whole school involving management and governors. teaching and administrative staff and, fundamentally, the students.

Odkaz na závěrečný dotazník je zde.
Evaluation form link here.

Irena Smetáčková: Genderová rovnost v současných vládních a resortních dokumentech

Genderově citlivé vzdělávání je součástí mnoha strategických dokumentů. Irena Smetáčková bude mluvit o tom, k čemu se Česko zavazuje v národní Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 a jaké závazky by mělo naplňovat Ministerstvo školství. 

Odkaz na závěrečný dotazník zde.

rozhovor s Blertou Sejdija: Beat Sexism

S Blertou Sejdija, která je zakladatelkou veleúspěšného projektu Beat Sexism se naše kolegyně Nika Mazániková bude bavit o tom, že, jak Blerta sama říká: “Sexismus stále existuje a je problémem, který musíme řešit. Jde o problém, který přetrvává a nesmí upadnout v zapomnění.”
Budou například hovořit o tom, kde vidí kořeny tohoto stavu, jaké jsou podle ní důsledky pro české děti a mladé lidi na školách, jaké jsou její vlastní zkušenosti ze školy, zda vnímala nějaké prvky genderově citlivého přístupu, když sama navštěvovala základní a střední školu, co by českému školství doporučila a co by doporučila českým studentům*kám, abychom se mohli*y za sexismem ohlédnout jednou jako za problémem z minulosti.

Odkaz na závěrečný dotazník zde.

panelová diskuze: (za)hranice těla: debata o genderově citlivém vzdělávání

O potřebnosti a přínosech genderově citlivého vzdělávání spolu budou debatovat aktérky z různých úrovní vzdělávacího systému. V jedné online místnosti spolu zasednou studentka střední školy, pedagožka, vysokoškolská vyučující na katedře pedagogiky, metodička dalšího vzdělávání pedagogů a členka neziskové organizace věnující se vzdělávání. Debatou provází Eva Bartáková z organizace NESEHNUTÍ.

Odkaz na závěrečný dotazník zde.

Vytvořme společně férový svět, ve kterém můžeme všichni plně rozvíjet svůj potenciál!

 

Proč je genderově citlivé vzdělávání důležité

Škola, tak jak ji vnímáme my, je místem, kde jsou rozvíjeny schopnosti každého jednoho dítěte či mladého člověka s ohledem na jeho individuální potřeby a směřování, bez ohledu na pohlaví, gender, rodinné a sociální zázemí, etnickou, kulturní či náboženskou příslušnost.
Tradičně bývají těmto kategoriím přisuzovány různé charakteristiky či předurčení, což se pak odráží ve způsobu, jakým je žák*yním přistupováno. Naše představy či podvědomé ideje o tom, jaký by kdo měl být, by však neměly být určující pro životní volby nebo směřování ostatních lidí. 

Školy jsou v našich představách bezpečným místem, kde je možné objevovat svoji identitu i svět kolem sebe a nalézat své místo v něm beze strachu nebo obav z nepochopení a nepřijetí. Mělo by být umožněno klást otázky, diskutovat, zpochybňovat to, co je předem dané, ale i dělat chyby a učit se z nich. Škola by měla nabízet témata důležitá pro dospívající a povzbuzovat je k vytváření vlastních soudů a postojů, zároveň umožňovat budování schopnosti sebepřijetí i přijetí druhých jako sobě rovných.
Školu vidíme jako respektující prostor, ve kterém mohou děti i dospívající svobodně vyjádřit svůj názor, prozkoumávat, kým jsou a mít možnost rozhodovat o svém životě bez společenských tlaků a očekávání.

V neposlední řadě je škola místem rozvoje psychosociálních aspektů osobnosti mladých lidí. Neplní jen funkci vzdělávací instituce, ale svou podstatou kultivuje i oblast mezilidských vztahů. Zdravou komunikaci, principy rovnosti, respektu a autonomie, ale i práci s emocemi, strachy a potřebami, nastavování vlastních hranic, budování zdravých partnerských vztahů a odstraňování všech forem násilí vnímáme jako dovednosti nezbytně důležité pro každého člověka. Školy by měly mít všechny nástroje a podporu k tomu, aby tyto dovednosti u mladých lidí mohly rozvíjet

program F*ÉRA

Náš tým se dlouhodobě věnuje genderové rovnosti a rovnosti žen a mužů a v posledních letech se specializujeme hlavně na téma genderově citlivého přístupu ve vzdělávání.
Nerovnosti se ve společnosti se začínají vytvářet a projevovat už v počátcích našeho života, kdy procházíme institucionalizovaným vzděláváním. Proto je důležité vytvářet školní prostředí, které dává každému prostor k naplňování svých svých p otřeb a zájmů.
S mladými lidmi pracujeme na pozitivním vztahu k vlastnímu tělu a sexualitě, podporujeme jejich jedinečnost, otvíráme témata týkající se moci a příčin násilí. Vytváříme prostor pro to, aby se sami mladí lidé zasazovali o naplnění svých potřeb a společenskou změnu.

Ve spolupráci s odborníky*cemi z oblasti vzdělávání vyvíjíme metodické materiály pro vyučující, nabízíme vzdělávání pro učitelky a učitele, sdružujeme aktivní rodiče, píšeme články, realizuje workshopy a webináře.

Svou prací cílíme na různé věkové skupiny. Vytváříme metodické materiály, které pomáhají pečujícím osobám i vyučujícím otevírat citlivá a aktuální témata s mladými lidmi i předškolními dětmi. Chceme, aby děti i dospívající mladí lidé dokázali komunikovat a respektovat své potřeby, respektovat potřeby druhých, budovat zdravé vztahy bez násilí. Lidem působícím ve vzdělávání nabízíme vhodné nástroje, pomocí kterých mohou tato témata lépe uchopit a pochopit jejich souvislosti.

Zajímá vás, jak to děláme? Podívejte se na naše nejaktuálnější výstupy

E-handbook WITH YOU*TH

E-handbook WITH YOU*TH: vytváříme společně mezilidské vztahy citlivé a bezpečné nabízí inovativní, genderově citlivé vzdělávací programy určené pro cílovou skupinu mladých lidí ve věku 15–30 let. Do diskuze s mladými lidmi přinášíme čtyři témata zaměřující se na různé aspekty genderové (ne)rovnosti, kterým mladí lidé mohou čelit při budování či navazování mezilidských vztahů.

E-handbook WITH YOU*TH dostupný zde.

Jak ekonomická (ne)závislost mladých lidí ovlivňuje jejich vztahy. Jaký vliv mají sociální stereotypy na vztahy mladých lidí. Jak se do životů a vztahů mladých lidí promítají nová média. Jak do vztahů mladých lidí zasahuje budování jejich genderové identity.

Školka pro mě: Jak si užít školku zábavně a citlivě 2

Metodický šanon Školka pro mě: Jak si užít školku zábavně a citlivě 2 přináší dobrou praxi ze zahraničí v tématu vzdělávání o tělesném bezpečí. Šanon je plný praktických nápadů na aktivity, které mohou pomoci budovat a posilovat schopnost dětí chránit své osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými. Jde o důležitý prvek v prevenci násilí. Metodický materiál tematicky navazuje na šanon Školka pro mě: Jak si užít školku zábavně a citlivě, který otevíral témata jako je práce s emocemi, téma vlastního těla a prevence násilí, téma vlastní identity dětí a jejich projevů a mimo jiné také na téma transgender dětí v předškolním věku a téma pestrých rodin, z nichž mnoho dětí pochází.

    Zaškrtnutím tohoto pole souhlasím se zpracováním údajů (v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, případně telefon) organizacemi NESEHNUTÍ a NESEHNUTÍ Brno. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat. Zásady zpracování osobních údajů jsou dostupné na adrese https://nesehnuti.cz/ochrana-osobnich-udaju/. V případě dotazů ke zpracování osobních údajů nebo zrušení souhlasu se můžete kdykoliv obrátit na e-mail if@nesehnuti.cz

    Máte dotaz? Nevíte, jak se připojit k diskuzi? Něco vás zaujalo a chcete víc informací?