Skip to main content

Chceme, aby lidé měli možnost přistupovat jak k sobě, tak ke svému okolí bez předsudků stereotypních a očekávání, a aby měli stejnou možnost rozvíjet své schopnosti a talenty.

Vnímáme, že naši společnost tvoří široká paleta různorodých individualit. Snažíme se spoluvytvářet prostor, kde se všichni vzájemně respektují a naslouchají si.

F*ÉRA

V programu F*ÉRA se specializujeme především na téma genderově citlivého přístupu ve vzdělávání. S mladými lidmi pracujeme na pozitivním vztahu k vlastnímu tělu a sexualitě, podporujeme jejich jedinečnost, otvíráme témata týkající se moci a příčin násilí. Vytváříme prostor pro to, aby se sami mladí lidé zasazovali o naplnění svých potřeb a společenskou změnu. Při tom také vyvíjíme odborné materiály pro vyučující, sdružujeme aktivní rodiče, píšeme články, natáčíme streamy, realizujeme workshopy pro střední školy a druhé stupně základních škol, vytváříme metodické materiály pro děti předškolního věku a mnoho dalšího.

You*th online

Pomocí osvětových kampaní v projektu You*th online: Prevence násilí (nejen) na sítích vzděláváme v oblasti podmíněného násilí především v online prostoru a směřovaného na mladé lidi a sekundárně na širokou veřejnost.

Projekt You*th online

Menstruace není tabu. Je potřeba přestat se tvářit, že neexistuje a přestat si o ní jen nenápadně špitat nebo o ní se znechucením mlčet. Pojďme se o menstruaci bavit otevřeně a zjišťovat, jak široký je repertoár způsobů, kterými se tímto obdobím dá procházet. Video vzniklo v rámci výstavy Udělej si to po svým.

podívej se na video

Ukázky z našich metodik. Jak se vztahovat k vlastnímu tělu, jak budovat obraz sebe sama, ale i jak navazovat vztahy s jinými lidmi je pro mladé lidi živým tématem. Skrze příběhy lidí žijících s disabilitou, kteří*ré vypráví o svých vztazích, ať už partnerských, kamarádských, nebo o vztahu k sobě, přibližujeme různé formy vztahů a jejich prožívání, ale i bariéry, které jim naše společnost klade. Toto téma otevíráme v e-handbooku WITH YOU*TH.

Výstava udělej si to po svým. Během naší práce jsme odhalily*i témata, o nichž mladí lidé nemají žádné nebo jen zkreslené informace a přitom je považují za velmi významná. Vytvořily*i jsme pro studující středních škol výstavu “Udělej si to po svým”, která tato témata přiblížila .

Genderově citlivé vzdělávání není jediným tématem, kterému jsme se v programu F*ÉRA věnovaly*i. Deset let jsme organizovaly*i anticenu Sexistické prasátečko, spolupracovaly*i jsme s úřady i reklamními agenturami, aby byla reklama etičtější. Zlepšily*i jsme praxi posuzování reklamy v České republice.

Zasazovaly*i jsme se o rovné odměňování žen a mužů. Pořádaly*i jsme Den za rovné příjmy, kdy spřátelené podniky nabízely ženám slevu 22 % a zároveň se podílely*i na vzniku výzkumů, které se zaměřují na to, jak platovou nerovnost odstranit.

V minulosti jsme spolupořádaly*i populární konferenci Aktivní rodičovství, věnovaly*i jsme se aktivnímu otcovství a informovali*y o domácím násilí i zkušenostech žen s migrací.

Vytvořme společně férový svět, ve kterém můžeme všichni plně rozvíjet svůj potenciál!

Protože rovnost je fér

Podtitul programu F*ÉRA zní “protože rovnost je fér”. Stereotypy o mužích a ženách si děti osvojují už ve velmi útlém věku a mají vliv na celý jejich další život, na jejich životní volby i osobní a pracovní směřování. Věříme, že lidé jsou v dospělosti spokojenější, pokud si mohou svobodně zvolit svou životní dráhu a nejednají hlavně podle očekávání druhých a společnosti. 

Je pro nás důležité, aby vzdělávací systém přistupoval ke všem dětem a mladým lidem nestereotypním způsobem, umožňoval všem prozkoumat jejich individuální potenciál a respektoval jejich volby. Proto vzděláváme mladé lidi, oslovujeme veřejnost, spolupracujeme s veřejnými institucemi a sdružujeme rodiče, kteří sdílejí naši vizi. 

Možná jste si všimli*y, že se v našem textu často objevuje symbol hvězdičky. Nejedná se o chybu, ale o jeden ze způsobů, jak do psaného textu zahrnout všechny genderové identity. Hvězdička zastupuje identity, které nezapadají do binarity mužství a ženství. Takovýto způsob zápisu nabourává představu o tom, že existují pouze dvě pohlaví a dva gendery a zviditelňuje trans* a nebinární osoby. Věříme, že každý*á si zaslouží být v jazyce reprezentován*a. A protože genderově citlivý jazyk je vhodný pro všechny, sdílíme také náš manuál ukazující, jak s ním zacházet.

Reagujeme na aktuální témata genderové rovnosti jak v české společnosti, tak i v širší mezinárodní souvislosti. Sledujte nás také na instagramu.

Školka pro mě

V České republice chybí materiály směřující k větší citlivosti vůči individualitě jednotlivých dětí, dívek, chlapců či těch, kteří nejsou tak jednoznačně vyhranění, ale i k individualitě a způsobu života jejich rodičů či lidí, kteří o ně pečují. Chybí také materiály, které by děti učily rozumět svému tělu, respektovat osobní hranice ostatních dětí, působily jako prevence nejen sexuálního násilí.
Proto vytváříme aktivity, které se snaží ukázat cestu, jak s dětmi pracovat a zároveň respektovat jejich jedinečnost, ať již odpovídá společensky sdílené představě typické dívky či chlapce, nebo nikoliv. Aktivity jsou inspirované dobrou praxí ze zahraničí, a zároveň jsou vytvořeny speciálně pro české prostředí. Témata jako Pestré rodiny, Čím budu, Emoce či Moje tělo a Prevence násilí nabízíme v komplexním metodickém souboru Školka pro mě.

Workshop „Bez násilí“ – také online

Workshop Bez násilí je prevencí šikany, partnerského a sexuálního násilí a homofobního násilí s důrazem na řešení kyberšikany. Studující se v něm naučí rozpoznávat násilné situace a komunikovat o nich. Zjistí jak a kde vyhledat pomoc pro sebe či své blízké. Workshop se přizpůsobuje aktuálnímu naladění skupiny a tématům, která chtějí probírat sami studující. Workshop je určen pro 8. a 9. třídy základních škol a střední školy