Skip to main content

Pomáháme příchozím stát se místními.

Tvoříme komunitu, kde se od sebe navzájem učíme, sdílíme a pomáháme si.

SPOLEČNĚ K ROZMANITOSTI

Naší vizí je respektující a inkluzivní společnost založená na základních hodnotách jako jsou svoboda, rovnost, solidarita a humanismus. Takovou společnost se snažíme vytvářet „zespodu“.

Hlavním nástrojem je inkluze, která zapojuje všechny zúčastněné strany tak, aby posilovala soudržnost společnosti a napomáhala jejímu všestrannému rozvoji.

Proto začlenění chápeme nejen v rovině právní a sociální, ale i v širším kontextu odpovídajícím pestrosti života. Tuto vizi naplňujeme skrze cílenou podporu příchozím ve formě neformálních volnočasových, vzdělávacích a komunitních aktivit, a osvětu české veřejnosti a mládeže. 

Kdo je příchozí?

Nejčastěji používanými termíny jsou cizinec či migrant. My raději používáme výraz příchozí, protože si myslíme, že nevyvolává tolik negativních asociaci a dokáže pojmout větší spektrum lidi, kteří do Česka přicházejí žít.

Pomozte nám rozvíjet rozmanitou občanskou společnost.

Zasazujeme se za respektující a
otevřenou společnost.

Usnadňujeme příchozím orientaci v novém prostředí.

V rámci programu Buddy propojujeme mezi sebou dvojice místních a příchozích, které spolu tráví volný čas, navzájem si pomáhají a učí se. Díky naší podpoře a školením si mohu buddy tandemy zlepšovat komunikační a sociální dovednosti nebo dobrovolničit.

Vytváříme prostor pro komunitní setkávání  skrze volnočasové a vzdělávací aktivity a umožňujeme tak snadnější navazování nových přátelských vazeb mezi příchozími a místními. Mezi jinými je to i Kulinárna, jejímž cílem je sbližovat místní a příchozí prostřednictvím společného vaření.

Podporujeme dobrovolnictví a aktivní účast příchozích ve veřejném životě, aby stejně jako ostatní obyvatelé a obyvatelky Brna měli dostatek informací a možností pro zapojování se. Mapujeme a upozorňujeme na bariéry, které příchozím brání v zapojení se, a snažíme se v této oblasti prosazovat pozitivní změny.

Pomáháme dětem s odlišným mateřským jazykem si zlepšit češtinu a najít si nové kamarády a kamarádky. Kromě možnosti individuálního doučování češtiny realizovaného ve spolupráci Pedagogickou fakultou Masarykovy Univerzity, nabízíme i volnočasové aktivity pro děti zaměřené na zlepšování češtiny a porozumění jinakosti živou a zábavnou formou využívající prvky hry a zážitkové pedagogiky.

Vzděláváme mládež v oblasti prevence šikany a tvorbě bezpečného prostoru ve třídách. Vyvinuli jsme šestnáctihodinový modul určený pro studující středních škol, který vychází z metod nenásilné komunikace jako možného nástroje pro lepší porozumění vzniku konfliktů a nalézání jejich řešení.

Vstupujeme do celospoločenské diskuze a snažíme se zvyšovat povědomí veřejnosti o tématech rozmanitosti, migrace a inkluze. Jsme součástí mezinárodních sítí a platforem, se kterými spolupracujeme a skrze sdílení a přenos dobré praxe hledáme řešení aktuálních témat a jejich možnou adaptaci pro Brno.