Etický kodex ekologických organizací

Úkolem ekologických organizací je prosazovat, hájit a uskutečňovat veřejný zájem na zdravém prostředí pro život každého z nás a na ochraně přírody. Například usilují o legislativní změny, které povedou k ochraně zdraví každého z nás před znečištěním, nebo o snižování množství odpadu. Pečují o některé z nejvzácnějších částí české přírody. Obhajují zájmy místních lidí a ochrany přírody v rozhodování o velkých stavbách či o nakládání se zelenými plochami a krajinou. Budují a provozují naučné stezky. Pomáhají spotřebitelům poskytováním informací a zajišťují ekologickou výchovu a vzdělávání. Spolupracují s obcemi při zavádění šetrných projektů. Pokud mají dělat svoji práci dobře, musí být zaručena jejich nezávislost, nestrannost a kvalitní práce – včetně důrazu na přesnost a správnost, důvěryhodnost a korektnost. Proto se české ekologické organizace shodly na tomto etickém kodexu. Zavazují se:

Poslání
1.    Naplňovat svou činností poslání ekologických organizací, kterým je ochrana životního prostředí a posilování účasti veřejnosti na rozhodování.
2.    Hájit veřejný zájem, v jehož jménu vystupují.

Hodnoty
1.    Dbát dobrého jména ekologických organizací a posilovat tak jejich důvěryhodnost při jednání s veřejností, úřady, médii a dalšími.
2.    Dbát při své činnosti na profesionalitu, odbornost a přesnost.
3.    Navzájem se informovat, spolupracovat a postupovat společně v záležitostech, které se dotýkají všech ekologických organizací.
4.    Dbát na zachování principů otevřenosti, tolerance, pravdivosti a korektního jednání.
5.    V zájmu transparentnosti zveřejňovat údaje o své organizaci, jejích pracovnících, projektech a způsobu financování ve výročních zprávách, případně dalším vhodným způsobem, např. na internetu.
6.    Vyvarovat se střetu zájmů na všech úrovních.
7.    Respektovat základní lidská práva a svobody.
8.    V rámci činnosti dbát na ekologické zásady a být tak vzorem pro ostatní.

Financování
1.    Při zajišťování financování postupovat etickým, zodpovědným a transparentním způsobem.
2.    Využívat k financování pouze zdroje, které byly nabyty v souladu s demokratickými, právními a etickými normami.
3.    Vyhýbat se takovým zdrojům finančních prostředků nebo jiných hmotných statků, které navodí střet zájmů, sníží nezávislost či nestrannost.
4.    Navazovat partnerské vztahy a spolupráci s poskytovateli finanční podpory výhradně s cílem naplňovat poslání organizace.
5.    V oblasti firemního fundraisingu spolupracovat s firmami, které se hlásí k odpovědnosti za dopad své činnosti na životní prostředí, usilují o snižování negativního působení své činnosti na životní prostředí a nejsou odpovědny za hrubé a závažné případy devastace životního prostředí.

Dodržování Kodexu
1.    Ekologické organizace, které k tomuto kodexu přistoupily, berou na vědomí jeho závaznost i fakt, že mohou být v důsledku jeho hrubého porušení ze Zeleného kruhu či oborové platformy ekologických organizací vyloučeny. O závažnosti pochybení rozhoduje etická komise, která je zřízena za účelem dodržování tohoto etického kodexu.
2.    Etická komise je pětičlenná a je volena na oborovém setkání. Funkční období komise je jeden rok. Jednací řád etické komise je přílohou tohoto kodexu.

Přijetí a revize Kodexu
Etický kodex byl předložen na oborovém setkání v dubnu 2005 a bude revidován na návrh signatářů Kodexu či členů etické komise každoročně na oborovém setkání ekologických organizací.


Etický kodex byl v tomto znění schválen na oborovém setkání 26. října 2005. Etický kodex ekologických organizací přijaly na podzim 2005 za závazný
členské organizace Zeleného>všechny členské organizace Zeleného kruhu.
Dále se k Etickému kodexu přihlásily: Český a Slovenský dopravní klub, Metropolitní region – sdružení ochránců přírody, Nesehnutí, ZO ČSOP Zvoneček a mnoho dalších.