Klimatická koalice

Klimatická koalice je platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou klimatu a životního prostředí, zmírňováním klimatické krize a přizpůsobováním se jejím dopadům, společenským aspektům klimatické krize, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí.

ČŽL – Česká ženská lobby

Jsme aktivní v České ženské lobby, koalici organizací hájících práva žen, jíž jsme součástí. Společně s Českou ženskou lobby jsme zorganizovali např. aktivitu Než půjdete volit, adresovanou politikům a političkám v předvolebním období za účelem tlaku na prosazování rovných příležitostí žen a mužů. Apelem na politiky a političky jsme se také snažili pomoci prosadit antidiskriminační zákon.

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

SPRSV je nezávislá, nevládní, nezisková organizace. Hlavním cílem činnosti je zprostředkovat dostupnost informací o partnerství, rodičovství, rovných příležitostech, sexuálním a reprodukčním zdraví a souvisejících právech v rozsahu, který umožní každému jedinci svobodnou volbu.
Společnost využívá přístup zahrnující práci pedagogů, psychologů, lékařů, právníků, sociálních pracovníků, ostatních specialistů i široké veřejnosti a preferuje participaci mladých lidí při tvorbě i realizaci svých programů. NESEHNUTÍ je od roku 2018 členskou organizací této platformy. Od téhož roku se NESEHNUTÍ účastní Kongresu k sexuální výchově, který je pořádán po záštitou SPRSV, kde prezentuje svou dosavadní práci na poli sexuální výchovy.

Social Watch

V rámci mezinárodní lidskoprávní sítě Social Watch, k níž patří více než 700 organizací ze 70 zemí světa a která se zabývá sledováním dodržování závazků přijatých na konferenci Organizace spojených národů o sociálním rozvoji v roce 1995 a konferenci o ženách v témže roce, jsme se podíleli na vytvoření jak mezinárodní, tak národní zprávy. Zde jsme tematizovali především otázku české zahraniční politiky v otázce lidských práv v souvislosti s českými zbrojními exporty a situaci v oblasti ochrany životního prostředí a přírody v ČR.

Česko proti chudobě

Koalice českých nevládních a neziskových organizací se přihlásila ke Globální výzvě k akcím proti chudobě (GCAP, www.whiteband.org). Její součástí jsou organizace, jež se zabývají humanitární a rozvojovou pomocí, vzděláváním a dobrovolnou prací s organizacemi, jež se věnují otázkám mezinárodního obchodu a zadlužení, gender problematice a životnímu prostředí. Kampaň se snaží o prosazení Rozvojových cílu tisíciletí a to jak na mezinárodní, tak národní úrovni. NESEHNUTÍ se na aktivitách kampaně podílí šířením tematických informačních materiálů a podporou společných akcí a aktivit Koalice.

ENAAT – The European Network Against Arms Trade

Evropská síť proti obchodu se zbraněmi (ENAAT) byla založena v roce 1984 na mezinárodní konferenci o výrobě zbraní a vojenských vývozech. ENAAT se pravidelně setkává, aby diskutoval politiku vývozů zbraní, strategie akcí a nový vývoj ve vojenském průmyslu. Mezi jednotlivými setkáními probíhá řada neformálních kontaktů a výměny informací. Díky tomu mají kampaníci a výzkumníci v různých evropských městech přehled o evropském obchodu se zbraněmi. ENAAT zahrnuje skupiny a jednotlivce, kteří vnímají obchod se zbraněmi jako ohrožení míru, bezpečnosti a rozvoje. Aktivity variují od kampaní proti financování vývozů zbraní ze strany vlád, bank a penzijních fondů přes lobbying za striktní kontrolu pravidel exportu. ENAAT není klasickou členskou organizací. Všichni zúčastnění mají vlastní expertízy a strategie.

War Resisters‘ International

WRI je nehierarchická síť, zabývá se hlavně globálním pacifismem a antimilitarismem, a to již od svého založení v roce 1921. Dnes má přes devadesát členských skupin v asi čtyřiceti zemích. Zabývá se kampaněmi proti nucenému vstupu do armády, propaguje nenásilnou formu protestů (např. proti zbrojařským veletrhům), podporuje programy proti militarizaci mládeže atd. WRI vnedávno vydalo publikaci shromažďující zkušenosti z nenásilných akcí „Handbook for Nonviolent Campaigns“. NESEHNUTÍ je přidruženým členem WRI od října 2016, přihlásili jsme se tak k Deklaraci, která zní: „Válka je zločin proti lidskosti. A proto jsem odhodlán/a nepodporovat žádný druh války a snažit se o odstranění všech příčin války.“ V rámci WRI koordinujeme Týden proti militarizaci mládeže v České republice.

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR 

Hlavním cílem Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR je podílet se na tvorbě migrační politiky  a seznamovat veřejnost se situací migrantů a migrantek v českém i evropském kontextu. Konsorcium dále zajišťuje: medializaci případů migrantů, jejichž práva byla závažným způsobem porušena, další vzdělávání pracovníků členských organizací a výměnu informací mezi neziskovými organizacemi a veřejnou správou v oblasti migrace. Konsorcium je členem EUNOMADEMN a PICUM. Konsorcium prosazuje migrační, azylovou a integrační politiku, která klade důraz na dodržování lidských práv a sociálně spravedlivou společnost.

Koalice za snadné dárcovství

Koalice za snadné dárcovství se dlouhodobě snaží prosazovat několik priorit, které zefektivňují práci neziskových organizací při individuálním dárcovství, zvyšují jejich důvěryhodnost a usnadňují dárcům a dárkyním proces darování. Mezi priority patří vzájemné sdílení v oblasti individuálního fundriasingu, podpora nových metod a technologií, online fundraisingu, mobilního dárcovství apod. V rámci Koalice existují různé pracovní skupiny, které se specializují na jednotlivé metody práce s dárci a dárkyněmi. NESEHNUTÍ se aktivně účastní několika skupin.

Zelený kruh 

Zelený kruh sdružuje 28 environmentálních nevládních organizací působících v ČR a věnuje se především informační a legislativní činnosti v oblasti ochrany životního prostředí. NESEHNUTÍ se jako člen sítě Zelený kruh aktivně podílí na práci její legislativní skupiny. Zde pracujeme především na tématu ochrany dřevin a stromů před masovým kácením jako důsledku novely zákona o ochraně přírody a krajiny a věnujeme se problematice účasti veřejnosti na rozhodování. V ní se zaměřujeme především na řešení legislativní  situace, která odstraní současný stav, kdy v důsledku privatizace stavebních úřadů prostřednictvím tzv. autorizovaných inspektorů dochází k obcházení účasti veřejnosti a k legalizaci černých staveb. Pracujeme také na společné medializaci postojů a stanovisek českých nevládních organizací k různým aktuálním tématům.

Občanské fórum EU-Rusko / EU-Russia Civil Society Forum / Гражданский форум ЕС-Россия

Občanské fórum EU-Rusko (EU-Russia Civil Society Forum) je síť neziskových organizací z Ruské federace a zemí Evropské unie. Toto uskupení je nezávislé na vládách, politických stranách a byznys strukturách. Cílem Fóra je upevnit spolupráci mezi aktéry občanské společnosti, prosazovat hodnoty pluralitní demokracie, vlády práva, lidských práv a sociální spravedlnosti.
Fórum slouží jako platforma pro vzájemnou podporu, spolupráci a solidaritu, k vytváření společných projektů, výzkumů, organizací veřejných diskusí a podpoře dialogu s těmi, kteří jsou v rozhodovacích pozicích. Členové fóra pracují v tematických skupinách – lidská práva, životní prostředí, občanská participace, demokratické struktury, občanské vzdělávání, historická paměť a osvěta,  boj proti korupci, migrace.
Občanské fórum EU-Rusko začalo fungovat v roce 2011 na zakládajícím setkání v Praze. Na začátku roku 2018 bylo členy Fóra 156 organizací (82 z Ruska, 66 ze zemí EU a 8 mezinárodních organizací). NESEHNUTÍ bylo přijato za člena Fóra v lednu roku 2018.

České fórum pro rozvojovou spolupráci

FoRS – Platforma českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Platforma FoRS byla založena v září roku 2002, v současné době ji tvoří tři desítky členských organizací (mezi nimi jsou NNO, nadace, mezinárodní organizace a akademické instituce). Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. V roce 2003 se FoRS stalo jedním ze zakládajících členů CONCORD – Evropské konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj. NESEHNUTÍ byl v únoru roku 2018 přidělen status pozorovatelské organizace FoRS.

Nadace Anny Lindh pro dialog kultur (ALF)

Nadace Anny Lindh pro dialog kultur se zabývá mezikulturním dialogem se zaměřením zejména na kulturní spolupráci a výměnu zkušeností mezi zeměmi Evropy a jižního a východního Středomoří. Po celém regionu má ALF tisíce členů; v ČR aktuálně 40. Patří sem neziskové organizace, katedry univerzit, umělecké instituce, jazykové školy apod. Česká síť sídlí při Ústavu mezinárodních vztahů. NESEHNUTÍ je členem od roku 2018, plánuje se podílet na vzdělávacích aktivitách sítě a sdílí tipy na mezinárodní setkání a soutěže.

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu je platforma občanů, kteří prosazují do českých zákonů účinná protikorupční opatření zformulovaná odborníky a hlídají mantinely demokratického vládnutí.
Cílem jsou lepší zákony proti korupci, klientelismu a plýtvání veřejnými penězi, stejně jako hlídat, aby politici respektovali mantinely, které jsou základem fungující demokracie. Rekonstrukci státu založila v roce 2013 dvacítka nevládních organizací. NESEHNUTÍ je partnerem Rekonstrukce státu a spolupracuje zejména na propagaci.

Eastern Partnership Society Forum (EaP CSF)

EaP CSF je největší zastřešující organizací složenou z neziskových organizací zemí Východního partnerství a EU, skládá se z více než tisíce organizací pracujících společně na sjednocování Evropy, facilituje reformy a demokratickou transformaci šesti zemí východního partnerství- Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldávie a Ukrajiny. Misí EaP CSF je zajištění efektivní participace občanské společnosti zemí Východního Partnerství a EU v procesech plánování, monitoringu, provádění politiky Východního partnerství a vedení konstruktivního dialogu mezi Evropskou unií a osob s rozhodovací pravomocí v rámci Východního partnerství. EaP CSF je jedinou organizací z řad občanské společnost, která má pozorovatelský status v rámci oficiální struktury Východního partnerství.

Civil Society Empowerment Programme (CSEP)

The Civil Society Empowerment Programme posiluje občanskou společnost a podporuje grassroot organizace. Funguje pod záštitou internetového fóra Evropské unie. Poskytuje alternativy vůči zprávám extremistických skupin a teroristické propagandě a podporuje kampaně a iniciativy zaměřené především na online svět. NESEHNUTÍ je členem od roku 2018 a v rámci partnerství s jinými organizacemi plánuje spolupracovat na advokační činnosti či kampaních, především prostřednictvím činnosti programu Společně k rozmanitosti.