Skip to main content

V roce 2022 nás podporují tito donoři

Active Citizens Fund

Projekt WITH YOU*TH toward an active citizenship podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

a

Aktivity Občanského oka v rámci projektu „Zodpovědnost jako nedílná součást svobody“ (realizace projektu: od  1. 4. 2020 do 30. 9. 2022) podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The activities of the Civic Eye within the project Responsibility as an Integral Part of Freedom (project implementation: from 1. 4. 2020 to 30. 9. 2022) are being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

The activities are also supported by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the OSIFE of the Open Society Foundations.

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro rovnost žen a mužů.

Program Erasmus+ 

Projekt INCAINCO (2019-2-CZ01-KA105-061564)
Realizace projektu probíhá v období od 01.08.2019 do 31.07.2021. Cílem projektu je skrze vzdělávání a výměnu dobré praxe, sdílení zvýšit organizační, řídící a odborné kompetence pracovníků s mládeží v interkulturním prostředí.

Projekt Together for the Climate: New Solutions and Innovations for Youth Climate Action (2020-3-CZ01-KA205-094142)
Realizace projektu probíhá v období od 01.02.2021 do 31.08.2023 a vzniká ve spolupráci tří neziskových organizací – české NESEHNUTÍ, rakouského Jane Goodall Institute a slovenské Green Foundation. Jeho cílem je na základě zkušeností z realizace konkrétních aktivit mladých lidí zaměřených na zmírňování dopadů změny klimatu ve městech vytvořit podpůrnou příručku/průvodce pro další neziskové organizace, pracovnice*ky s mládeží a především mládež samotnou v obdobných aktivitách.

Projekt #NewME – New Media for Green Citizenship. Empowerment of youth as active reporters for sustainable citizenship through the development of new media skills (2021-1-DE04-KA220-YOU-000028739)
Realizace projektu probíhá v období od 01.02.2022 do 01.08.2024. Vzniká ve spolupráci pěti neziskových organizací – NESEHNUTÍ, Arbeitskreis Ostviertel e.V., LIFE-PROJECT Joanna Zwolińska, Ivan Franko National University of Lviv a Association for Cultural and Educational Development YOUTH ON BOARD. Výstupy projektu budou metodická příručka o využití nových médií a environmentálního vzdělávání v práci s mládeží, interaktivní e-learningová platforma o využívání a produkci obsahu pomocí nových médií a digitální magazín o způsobech využití digitální platformy pro zvyšování povědomí mládeže o udržitelném rozvoji s cílem motivovat mladé lidi, aby se stali “zelenými reportéry”.

Evropský sbor solidarity Evropské unie

Solidarity Corps ( 2020-1-CZ01-ESC31-077589)
Realizace projektu probíhá v období od 1.5.2020 do 30.4.2021Cílem projektu je vytvářet prostor pro osobní a neformální setkávání mezi příchozími a místními v Brně, díky kterému může snadněji docházet k navázání dialogu a vzájemnému poznávání a odbourávání předsudků na obou stranách. Cílené neformální setkávání usnadňuje navázání prvotního kontaktu a zahájení dialogu, navíc je zde společný zájem – vaření a jídlo – jež se stávají i prvním nosným tématem hovoru, které i těm méně mluvným může pomoci se přenést přes prvotní rozpaky.

Solidarity Corps (2020-2-CZ01-ESC31-078698)
Projekt přispěje k inkluzi příchozích v Brně skrze neformální setkávání se na dobrovolné bázi mezi dvěma partnery – buddies, jedním místním a jedním příchozím. U zapojených dvojic posiluje smysl pro evropské hodnoty aktivního
občanství a participace, sekundárně má dopad i na společnost jako takovou, v rámci které posiluje soudržnost komunity a solidarity mezi jejími členy.

Magistrát města Brna – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Cílem projektu Potkali se u Brna (5121091563) je skrze volnočasové aktivity podpořit děti příchozích a místních v měkkých dovednostech interkulturní komunikace a posilování vzájemné interakce. Skrze společné aktivity chceme odbourávat obavy z jinakosti a naopak posílit pocit sounáležitosti a vzájemného respektu.  Důležitou částí projektu jsou aktivity k úspěšnější integraci dětí — cizinců se zaměřením na zlepšení jejich jazykových kompetencí. Projekt je realizován v období 1.1.-31.12 2021.

Foundation Open Society Institute in cooperation with the OSIFE of the Open Society Foundations

Období realizace je od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2022 a cílem tohoto grantu je podpořit NESEHNUTÍ při řešení negativních dopadů krize COVID-19 a posílení schopnosti reagovat na neočekávané změny vyplývající z vládních nařízení.

The grant period is from October 1, 2020 to January 31, 2022. The purpose of the grant is to support NESEHNUTI Brno in addressing the negative impacts of the COVID-19 crisis and to strengthen its abilities to react to unexpected changes resulting from the governmental measures.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Hlavním cílem projektu Participuj! Hlas mladých do veřejné diskuse i vzdělávání. (0018/3/NNO/2022) je podpora mladých lidí v aktivní participaci na občanské společnosti a rozvoj jejich kompetencí pro seberealizaci v dobrovolných skupinách, reagujících svojí činností na výzvy dneška, jako jsou například klimatická krize, nerovnost ve společnosti nebo genderové stereotypy. Budování pozitivního vztahu mladých lidí k demokratickým principům.

 

Fondy EHP a NORSKA

Účelem projektu You*th online: Prevence násilí (nejen) na sítích je posílit kapacitu systému pro prevenci a boj proti domácímu a genderově podmíněnému násilí prostřednictvím realizace dvou osvětových kampaní zaměřených na nové formy genderově podmíněného násilí především v online prostoru a zacílených primárně na mladé lidi a sekundárně i na širokou veřejnost.Účelem projektu You*th online: Prevence násilí (nejen) na sítích je posílit kapacitu systému pro prevenci a boj proti domácímu a genderově podmíněnému násilí prostřednictvím realizace dvou osvětových kampaní zaměřených na nové formy genderově podmíněného násilí především v online prostoru a zacílených primárně na mladé lidi a sekundárně i na širokou veřejnost. 

Civic Europe

Projekt Everybody Needs SomeBuddy (Každý potřebuje svého parťáka) je součástí programu Civic Europe, který plní roli inkubátoru pro lokální grassrootové iniciativy, organizace a jednotlivce ve střední, východní a jižní Evropě. tento program je realizován organizacemi MitOSt a Sofia Platform za finanční podpory Stiftung Mercator.
The project Everybody Needs SomeBuddy is part of the program Civic Europe, which is an incubator for locally rooted civic initiatives, organizations and individuals in Central, Eastern and Southern Europe realized by MitOSt and Sofia Platform, funded by StiftungMercator.