Skip to main content

V roce 2024 nás podporují tito donoři

Active Citizens Fund

Projekt WITH YOU*TH toward an active citizenship podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podpořilo v roce 2023 finančně projekt Podporou aktivní veřejnosti k udržitelnému rozvoji regionů, měst a obcí. Cílem projektu je posílit schopnosti a motivaci angažované veřejnosti k zapojení do lokálních řešení klimatické změny na úrovni obcí a měst, nebo k iniciaci takových řešení ve své komunitě, a tím přispět k udržitelnosti měst a obcí a urychlení transformace regionů vynucené klimatickou změnou. Projekt o to usiluje skrze posílení poradenské sítě a pokrytí poptávky aktivní veřejnosti a zástupkyň a zástupců samospráv a studenstva po inspiraci a zvýšení kompetencí v tématu participace veřejnosti na udržitelném rozvoji měst a obcí.
Těchto cílu bude dosaženo díky provozu poradny Obcanskeoko.cz, formálním i neformálním vzděláváním cílových skupin (kurz na FSS MU a terénní semináře pro veřejnost), šířením dobré praxe na webu Moudrá města a s tím spojenou osvětovou kampaní.

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro rovnost žen a mužů.

Program Erasmus+ 

Projekt #NewME – New Media for Green Citizenship. Empowerment of youth as active reporters for sustainable citizenship through the development of new media skills (2021-1-DE04-KA220-YOU-000028739)
Realizace projektu probíhá v období od 01.02.2022 do 01.08.2024. Vzniká ve spolupráci pěti neziskových organizací – NESEHNUTÍ, Arbeitskreis Ostviertel e.V., LIFE-PROJECT Joanna Zwolińska, Ivan Franko National University of Lviv a Association for Cultural and Educational Development YOUTH ON BOARD. Výstupy projektu budou metodická příručka o využití nových médií a environmentálního vzdělávání v práci s mládeží, interaktivní e-learningová platforma o využívání a produkci obsahu pomocí nových médií a digitální magazín o způsobech využití digitální platformy pro zvyšování povědomí mládeže o udržitelném rozvoji s cílem motivovat mladé lidi, aby se stali “zelenými reportéry”.

Projekt Young People – Essential Partners in Public Environmental Dialogue (YOUNG.PEPPED;  2022-1-CZ01-KA154-YOU-000071584)
Realizace projektu probíhá v období od 01.07.2022 do 30.6.2024. Hlavním cílem projektu je podpořit mladé lidi, aby se stali relevantními aktéry*kami v tématech souvisejících s ochranou klimatu a životního prostředí. Cílové skupiny tohoto projektu je žactvo základních a středních škol ve věku 13-19 let, mladí lidé ve věku 20-30 let, studující na univerzitách, aktivistky*aktivisté, osoby bez zaměstnání, pracovnictvo s mládeží a odbornice a odborníci v oblasti tvorby politik. Aktivity zahrnují veřejnou networkingovou akci a debatu “The successful story of one youth movement for change”, kulatý stůl s decision-makers, workshopy o účasti mládeže v rozhodovacích procesech zaměřené na téma školního stravování, terénní semináře o férových a udržitelných městech a workshopy podporující angažovanost mladých lidí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Hlavním cílem projektu Participuj! Hlas mladých do veřejné diskuse i vzdělávání. (0018/3/NNO/2022) je podpora mladých lidí v aktivní participaci na občanské společnosti a rozvoj jejich kompetencí pro seberealizaci v dobrovolných skupinách, reagujících svojí činností na výzvy dneška, jako jsou například klimatická krize, nerovnost ve společnosti nebo genderové stereotypy. Budování pozitivního vztahu mladých lidí k demokratickým principům.

Fondy EHP a NORSKA

Účelem projektu You*th online: Prevence násilí (nejen) na sítích je posílit kapacitu systému pro prevenci a boj proti domácímu a genderově podmíněnému násilí prostřednictvím realizace dvou osvětových kampaní zaměřených na nové formy genderově podmíněného násilí především v online prostoru a zacílených primárně na mladé lidi a sekundárně i na širokou veřejnost.Účelem projektu You*th online: Prevence násilí (nejen) na sítích je posílit kapacitu systému pro prevenci a boj proti domácímu a genderově podmíněnému násilí prostřednictvím realizace dvou osvětových kampaní zaměřených na nové formy genderově podmíněného násilí především v online prostoru a zacílených primárně na mladé lidi a sekundárně i na širokou veřejnost. 

European Climate Foundation

Evropská klimatická nadace podporuje fundraisingovou kampaň Slunce pro Ukrajinu zaměřenou na zajišťování finančních prostředků nezbytných pro instalaci solárních elektráren na ukrajinské nemocnice.