V roce 2021 nás podporují tito donoři

Evropské strukturální a investiční fondy

Projekt „Schools of equality: Rovnost začíná ve škole“ podporují Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro rovnost žen a mužů.

Active Citizens Fund

Projekt WITH YOU*TH toward an active citizenship podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

a

Aktivity Občanského oka v rámci projektu „Zodpovědnost jako nedílná součást svobody“ (realizace projektu: od  1. 4. 2020 do 30. 9. 2022) podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The activities of the Civic Eye within the project Responsibility as an Integral Part of Freedom (project implementation: from 1. 4. 2020 to 30. 9. 2022) are being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

The activities are also supported by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the OSIFE of the Open Society Foundations.

Program Erasmus+ 

Projekt INCAINCO (2019-2-CZ01-KA105-061564)
Realizace projektu probíhá v období od 01.08.2019 do 31.07.2021. Cílem projektu je skrze vzdělávání a výměnu dobré praxe, sdílení zvýšit organizační, řídící a odborné kompetence pracovníků s mládeží v interkulturním prostředí.

Evropský sbor solidarity Evropské unie

Solidarity Corps ( 2020-1-CZ01-ESC31-077589)
Realizace projektu probíhá v období od 1.5.2020 do 30.4.2021Cílem projektu je vytvářet prostor pro osobní a neformální setkávání mezi příchozími a místními v Brně, díky kterému může snadněji docházet k navázání dialogu a vzájemnému poznávání a odbourávání předsudků na obou stranách. Cílené neformální setkávání usnadňuje navázání prvotního kontaktu a zahájení dialogu, navíc je zde společný zájem – vaření a jídlo – jež se stávají i prvním nosným tématem hovoru, které i těm méně mluvným může pomoci se přenést přes prvotní rozpaky.

Solidarity Corps (2020-2-CZ01-ESC31-078698)
Projekt přispěje k inkluzi příchozích v Brně skrze neformální setkávání se na dobrovolné bázi mezi dvěma partnery – buddies, jedním místním a jedním příchozím. U zapojených dvojic posiluje smysl pro evropské hodnoty aktivního
občanství a participace, sekundárně má dopad i na společnost jako takovou, v rámci které posiluje soudržnost komunity a solidarity mezi jejími členy.

Magistrát města Brna – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Cílem projektu Potkali se u Brna (5121091563) je skrze volnočasové aktivity podpořit děti příchozích a místních v měkkých dovednostech interkulturní komunikace a posilování vzájemné interakce. Skrze společné aktivity chceme odbourávat obavy z jinakosti a naopak posílit pocit sounáležitosti a vzájemného respektu.  Důležitou částí projektu jsou aktivity k úspěšnější integraci dětí — cizinců se zaměřením na zlepšení jejich jazykových kompetencí. Projekt je realizován v období 1.1.-31.12 2021.

Česká rozvojová agentura 

Projekt „NESEHNUTÍ Brno a změny klimatu: Nově navázaná partnerství a zvýšení kapacity.“ podporuje Česká rozvojová agentura 

Citizens for Europe & European Movement International

Organizace Citizens for Europe (CFEU) je komunita propojených Evropanů z nestátních neziskových organizací, fondů, médií a veřejně známých autorit, kteří mezi sebou sdílí své zdroje a dobré i špatné zkušenosti. Citizens for Europe slouží jako platforma pro spolupráci stovek organizací a iniciativ napříč Evropou, mezi které patří také NESEHNUTÍ.

V listopadu 2020 obdrželo NESEHNUTÍ od Citizens for Europe finanční podporu na posílení PR kapacit NESEHNUTÍ, pro trénink členů organizace v oblasti PR a pro získání nových možností interakci s cílovými skupinami NESEHNUTÍ díky spolupráci s marketingovými experty.

Citizens for Europe (CFEU) is a community of engaged European citizens from NGOs, foundations, media, public authorities, willing to expand their networks, share resources and exchange good (and bad) practices. Citizens for Europe serves as a networking platform with hundreds of organisations and initiatives throughout Europe, in which NESEHNUTI is part of as well.

In November 2020 we received a financial support by Citizens for Europe (SFEU) is a structural support with aim to strengthen our organization’s PR capacity by training our members to upgrade their PR skills and develop new tools for interaction with our target groups by working with marketing and advocacy experts.

Civic Europe

Projekt Everybody Needs SomeBuddy (Každý potřebuje svého parťáka) je součástí programu Civic Europe, který plní roli inkubátoru pro lokální grassrootové iniciativy, organizace a jednotlivce ve střední, východní a jižní Evropě. tento program je realizován organizacemi MitOSt a Sofia Platform za finanční podpory Stiftung Mercator.
The project Everybody Needs SomeBuddy is part of the program Civic Europe, which is an incubator for locally rooted civic initiatives, organizations and individuals in Central, Eastern and Southern Europe realized by MitOSt and Sofia Platform, funded by StiftungMercator.

Foundation Open Society Institute in cooperation with the OSIFE of the Open Society Foundations

Období realizace je od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2022 a cílem tohoto grantu je podpořit NESEHNUTÍ při řešení negativních dopadů krize COVID-19 a posílení schopnosti reagovat na neočekávané změny vyplývající z vládních nařízení.

The grant period is from October 1, 2020 to January 31, 2022. The purpose of the grant is to support NESEHNUTI Brno in addressing the negative impacts of the COVID-19 crisis and to strengthen its abilities to react to unexpected changes resulting from the governmental measures.

United Nations Development Programme

Projekt „Public involvement into the process of regional development via community planning in Abmrolauri and Tkibuli in Georgeri“ je implementován organizací United Nations Development Programme (UNDP). Finančně jej podporuje také Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

The project „Public involvement into the process of regional development via community planning in Abmrolauri and Tkibuli in Georgeri“ is implemented by the United Nations Development Programme (UNDP). through the Challenge Fund, with the financial support of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.

Jihomoravský kraj

Hlavním cílem projektu „Participace skrze komunitní setkávání a vzdělávání“ (JMK071904/21/OSV) je osvěta a vzdělávání rodičů – cizinců v oblasti zvyšování kompetencí participace v rámci lokální komunity skrze mainstreaming komunitních aktivit, setkávání se, vzdělávání se a sdílení mezi sebou navzájem, i s rodinami česky mluvících místních.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Hlavním cílem projektu „Inkluze hravě“ (MSTM 1070/2021-2) je podpora mimoškolního vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) skrze volnočasové a vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj jejich jazykových, sociálních a kulturních kompetencí za účelem usnadnění jejich integrace mezi své vrstevníky a potažmo českou společnost jako takovou. Sekundárním cílem je podpora a aktivizace rodičů dětí s OMJ v oblasti participace v rámci lokální komunity skrze mainstreaming komunitních aktivit, setkávání se a sdílení mezi sebou navzájem i s rodinami místních.