V roce 2020 nás podporují tito donoři

Evropské strukturální a investiční fondy

Projekt „Schools of equality: Rovnost začíná ve škole“ podporují Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro rovnost žen a mužů.

Active Citizens Fund

Projekt „WITH YOU*TH towards an active citizenship“ podpořila Nadace 0SF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

a

Projekt „Zodpovědnost jako nedílná součást svobody“ podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

Projekt European Democracy Network

Realizace projektu v období 2019 – 2020. Cílem projektu je podpora a propojování aktivistů v rámci sítě, kteří stojí proti erozi demokracie, vzestupu nacionalismu a proti umlčování hlasu občanů a podpora výměny dobré praxe a sdílení.

Program Erasmus+ 

Projekt INCAINCO (2019-2-CZ01-KA105-061564)
Realizace projektu probíhá v období od 01.08.2019 do 31.05.2021. Cílem projektu je skrze vzdělávání a výměnu dobré praxe, sdílení zvýšit organizační, řídící a odborné kompetence pracovníků s mládeží v interkulturním prostředí.

Evropský sbor solidarity Evropské unie

Solidarity Corps ( 2020-1-CZ01-ESC31-077589)
Realizace projektu probíhá v období od 1.5.2020 do 30.4.2021Cílem projektu je vytvářet prostor pro osobní a neformální setkávání mezi příchozími a místními v Brně, díky kterému může snadněji docházet k navázání dialogu a vzájemnému poznávání a odbourávání předsudků na obou stranách. Cílené neformální setkávání usnadňuje navázání prvotního kontaktu a zahájení dialogu, navíc je zde společný zájem – vaření a jídlo – jež se stávají i prvním nosným tématem hovoru, které i těm méně mluvným může pomoci se přenést přes prvotní rozpaky.

Solidarity Corps (2020-2-CZ01-ESC31-078698)
Projekt přispěje k inkluzi příchozích v Brně skrze neformální setkávání se na dobrovolné bázi mezi dvěma partnery – buddies, jedním místním a jedním příchozím. U zapojených dvojic posiluje smysl pro evropské hodnoty aktivního
občanství a participace, sekundárně má dopad i na společnost jako takovou, v rámci které posiluje soudržnost komunity a solidarity mezi jejími členy.

Odbor životního prostředí (OŽP) města Brna
Magistát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Finanční podpora Příměstského tábora.
Projekt Inkluze hravě (67200091479)
Realizace projektu probíhá v období od 1.1.2020 do 31.12.2020. Cílem projektu je skrze volnočasové aktivity podpořit děti příchozích a místních v měkkých dovednostech interkulturní komunikace a vzájemné interakce. Skrze společné aktivity odbouráváme obavy z jinakosti a naopak posilujeme pocit sounáležitosti a vzájemného respektu. V průběhu her a volnočasových aktivit v bezpečném prostředí, tak mohou probíhat mezi dětmi přirozené interakce, navazování nových vazeb a přátelství. V rámci aktivit navštěvujeme různá zajímavá místa a tak poznáváme i Brno- město ve kterém společně žijeme.

Česká rozvojová agentura 

Projekt „Rozvoj kompetencí pro získávání donorů, malých a velkých dárců“ podporuje Česká rozvojová agentura 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Projekt Potkali se u Brna (MSMT-40024/2019-3)
Realizace projektu probíhá v období od 1.1.2020 do 31.12.2020. Hlavním cílem projektu je obohacení procesu vzdělávání dětí – žáků cizinců skrze volnočasové a vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj jejich jazykových a sociálních kompetencí za účelem usnadnění jejich integrace mezi své vrstevníky a potažmo českou společnost jako takovou.Sekundárním cílem je posilování otevřené a respektující společnosti skrze realizaci komunitních aktivit pro děti, jejich rodiče a budoucí pedagogické pracovníky jak z řad místních, tak příchozích.

Civic Europe

Projekt Everybody Needs SomeBuddy (Každý potřebuje svého parťáka) je součástí programu Civic Europe, který plní roli inkubátoru pro lokální grassrootové iniciativy, organizace a jednotlivce ve střední, východní a jižní Evropě. tento program je realizován organizacemi MitOSt a Sofia Platform za finanční podpory Stiftung Mercator.
The project Everybody Needs SomeBuddy is part of the program Civic Europe, which is an incubator for locally rooted civic initiatives, organizations and individuals in Central, Eastern and Southern Europe realized by MitOSt and Sofia Platform, funded by StiftungMercator.