Etický kodex fundraisingu NESEHNUTÍ

Kodex etického fundraisingu stanoví pravidla, kterými se Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ a všechny jeho místní skupiny (dále jen NESEHNUTÍ) řídí při získávání a přijímání finančních prostředků a dalších druhů podpory.

NESEHNUTÍ při navazování partnerství s dárci dodržuje tyto zásady a pravidla:

1) Zásady
Při navazování a prohlubování partnerství jednáme dle těchto zásad:
–  vždy a za všech okolností lpíme na naší nezávislosti;
–  každé partnerství posuzujeme a vyhodnocujeme individuálně, případ od případu;
–  jednáme v souladu se zásadou vzájemného respektu, nezávislosti a dobrého jména;
–  vybíráme si takové partnery, kteří šetrně přistupují k životnímu prostředí a respektují ekologické, sociální a etické normy a neporušují lidská práva a práva zvířat;
–  výběr partnerů se řídí postupem popsaným ve třetím bodě tohoto kodexu.

2) Pravidla
Přijímání podpory přitom respektuje několik důležitých pravidel:
– nepřijímáme finanční ani věcné dary od donorů, kteří se významně podílejí na ekologických škodách, na porušování lidských práv, práv zvířat nebo na poškozování jiných veřejných zájmů, a od velkých nadnárodních korporací;
– nepřijímáme finanční ani věcné dary od firemních nadací zřízených společnostmi, které se významně podílejí na ekologických škodách, na porušování lidských práv, práv zvířat nebo na poškozování jiných veřejných zájmů;
– nepřijímáme finanční ani jinou podporu z takových nadačních programů, jež jsou financovány společnostmi, které se významně podílejí na ekologických škodách, na porušování lidských práv, práv zvířat nebo na poškozování jiných veřejných zájmů;
– nepřijímáme finanční podporu od politických stran a hnutí;
– v případě orgánů veřejné správy (vláda, ministerstva, resortní rozpočtové organizace, samospráva krajů a obcí) nepřijímáme podporu v případech, kdy by mohlo takové partnerství omezit možnosti vyjadřování našich názorů nebo by taková vyjádření a aktivity znevěrohodňovalo;
– odmítáme podporu společností, které veřejně kritizujeme nebo jimž bráníme či jsme bránili v uskutečnění obchodních nebo investičních záměrů. Zároveň odmítáme podporu společností, jež jsou přímými konkurenty firem, které kritizujeme;
– dar nesmí mezi NESEHNUTÍm a donorem vytvářet zákaznický vztah nebo navozovat jeho dojem. Nepřijímáme ani dary, které by snižovaly naši nezávislost;
– NESEHNUTÍ zásadně v dárcích nevytváří dojem, že podporou jeho práce končí jejich ekologické závazky nebo závazky v dodržování lidských práv a práv zvířat;
– v případě dárcovství a/nebo sponzorství ze strany komerčních subjektů musí být adekvátně zajištěno, že v rámci poskytování protislužby nedojde ke zneužití dobrého jména NESEHNUTÍ nebo lidskoprávního a environmentálního sektoru jako celku.

3) Výběr partnerů
Při navazování partnerství budeme jednat vždy dle výše uvedených zásad a pravidel.

Konkrétní postup:
(1) Fundraiser/ka, koordinátor/ka kampaně či jiná osoba odpovědná za konkrétní aktivitu nebo činnost navrhne v konkrétním případě potenciálního dárce, včetně potřebných informací o jeho přístupu k ekologickým, lidskoprávním, etickým a sociálním tématům.

(2) O návrhu poté rozhodne místní skupina, která o potenciální dar usiluje nebo Rada NESEHNUTÍ, pokud by se jednalo o potenciální dar pro sdružení jako celek. V případě místní skupiny probíhá rozhodování na nejbližším pravidelném shromáždění osob s hlasovacím právem nebo v případě potřeby rychlého rozhodnutí prostřednictvím e-mailu či telefonu. V případě NESEHNUTÍ jako celku rozhoduje Rada NESEHNUTÍ prostřednictvím e-mailu, telefonu, na speciálně svolané schůzce nebo na valné hromadě.

(3) Následuje jednání a případná dohoda mezi NESEHNUTÍm a donorem o formě podpory, která bude zpravidla stvrzena písemnou smlouvou.

(4) V případě, že je potenciální/m dárcem/kyní soukromá osoba rozhoduje o navázání partnerství osoba odpovědná za individuální fundraising. V případě pochybností o souladu s tímto Kodexem postupuje podle bodu 3 odstavce 1.

(5) Pokud má osoba s hlasovacím právem, zaměstnanec/kyně nebo dobrovolník/ice pochybnosti o dodržení Kodexu, může navrhnout revizi rozhodnutí místní skupiny. Nové rozhodnutí vydá Rada NESEHNUTÍ do 14 dnů. Cílem postupu je vybrat vhodné partnery pro spolupráci a jednoznačně vymezit pravidla a podmínky výběru a tím vznikající odpovědnost jednotlivých účastníků.

4) Partnerství
Předmětem partnerství je
– konkrétní dárcova podpora NESEHNUTÍ;
– poděkování naší organizace donorovi prostřednictvím reciproční nabídky;
– práva dárce;
– transparentnost partnerství.

Forma podpory, kterou dárce/kyně poskytuje NESEHNUTÍ, může být obvykle trojího druhu:
(1) Finanční podpora – například finanční sponzorství, poskytování grantů apod.
(2) Věcná podpora – například výrobky firmy, kancelářské potřeby, nábytek a počítače apod.
(3) Dar ve formě služby – například konzultace, práce, podpora při akcích a  jiných činnostech NESEHNUTÍ apod.

Reciproční nabídka, kterou NESEHNUTÍ svým partnerům nabízí, je výraz poděkování za podporu naší práce a forma protihodnoty. Může to být například:
– uvedení loga dárce v publikacích a na akcích NESEHNUTÍ;
– uvedení loga a kontaktu dárce na webových stránkách NESEHNUTÍ;
– odborné poradenství v ekologických, sociálních a lidskoprávních tématech, v rámci možností NESEHNUTÍ;
– odborné publikace a další produkty NESEHNUTÍ.

Součástí partnerství jsou práva dárce, která našemu partnerovi garantují samozřejmý nárok na:
– informace o práci a poslání organizace a využití získaných prostředků;
– informace, jak NESEHNUTÍ prostředky využívá;
– záruku, že NESEHNUTÍ získané prostředky využije k účelu, ke kterému byly poskytnuty;
– potvrzení, že dar byl přijat;
– ocenění (poděkování);
– vědomí, že s osobními a dalšími údaji dárce se nakládá diskrétně a že jsou spolehlivě zabezpečeny;
– profesionální vztah s lidmi zastupujícími NESEHNUTÍ;
– informace o osobě zastupující žadatele (aby dárce věděl, s kým přímo jedná: statutární zástupce, fundraiser, koordinátor kampaně atd.).

Musí být zajištěna transparentnost partnerství. NESEHNUTÍ poskytne na vyžádání informace o finančním objemu, účelu daru, případně druhu protislužby. V přiměřené formě zveřejňujeme informace o dárcovství a/nebo sponzorství ze strany komerčních subjektů také na internetových stránkách NESEHNUTÍ.

5) Schvalování a závaznost Kodexu
Po vypracování byl Etický kodex fundraisingu předložen osobám s hlasovacím právem a dalším pracovníkům/icím NESEHNUTÍ k připomínkování na Valné hromadě Nezávislého sociálně ekologického hnutí – NESEHNUTÍ. Po schválení osobami s hlasovacím právem se dne 15. června 2006 stal závazným pro Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ  i pro všechny místní skupiny. Dne 17. prosince 2007 byl novelizován do této podoby.