Skip to main content

Budování kapacit a profesionalizace NESEHNUTÍ Brno

Cíl projektu:

Cílem projektu je reagovat na změny, kterými organizace NESEHNUTÍ prošla v posledním zhruba roce a půl a které definují potřeby inovovat, rozvíjet, posilovat organizaci v oblasti strategického, finančního řízení, fundraisingu, lidských zdrojích, PR a MKGT strategii organizace. Projekt na základě doporučení procesního auditu realizuje sérii aktivit, které přispějí ke kvalitnímu řízení a profesionalizaci práce NNO fungující v souladu s nehierarchickou rozhodovací strukturou.

Popis projektu:

Projekt reaguje na možnosti zlepšení řízení organizace na základě výsledků procesního auditu organizace a zabývá se následujícími oblastmi:

1. Strategické řízení organizace: V rámci projektu rozšíříme stávající strategický plán organizace; vypracujeme písemně formulovanou a PR kvalitně zpracovanou vizi a poslání organizace (společná formulace vize a poslání organizace a její písemné zpracování je pro nás důležité pro komunikaci s externími dodavateli, jako podklad pro fundraising i pro vnitřní ztotožnění s posláním organizace zaměstnanci/kyněmi).

2. V oblasti finančního řízení a fundraisingu se zaměříme hlavně na aktualizaci fundraisingového plánu; potřeba redesignu procesů finančního řízení (z důvodu rozrůstající se organizace
– finančním objemem i počtem zaměstnanců/kyň – a zvětšujícími se nároky na finanční řízení) a potřebu rozvoje klientské databáze.

3. V oblasti lidských zdrojů jsme jako nejaktuálnější problémy identifikovali: nedostatečně popsané a prováděné procesy přijímání, zaučování zaměstnanců/kyň a řízení jejich odchodu z organizace; absence pozice HR managera/ky; potřeba posílení kompetencí zaměstnanců/kyň v konkrétních oblastech (projektové řízení, time-management, facilitace a další).

4. V oblasti PR/MKTG se zaměříme zejména na vypracování dlouhodobné marketingové a PR strategie.