Skip to main content

Jak na rovnost v odměňování ... aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!

Cíl projektu:

Cílem projektu je formulovat doporučení ke stávajícím opatřením ke snížení platové nerovnosti mezi muži a ženami. Projekt se přitom soustředí na kritickou analýzu vybraných opatření (jejich uplatňování v praxi) a diseminaci výsledků a výstupů. Ta bude realizována v rovině osvětové a informační, ale také v rovině prosazování doporučení do praxe.

V rovině informační a osvětové projekt osloví širokou veřejnost, zejména v produktivním věku a to jak zaměstnance/kyně, tak zaměstnavatele/ky. Osvětové aktivity se zaměří nejen na zvýšení informovanosti o tématu platové nerovnosti, ale také o možnostech, jak ji zmírňovat. Přičemž síla osvětové aktivity tkví v současném zapojení a informování veřejnosti skrze malé a střední podnikatele pracující ve službách, kteří budou zapojeni do projektu.

Prosazování doporučení do praxe cílí na několik úrovní:

  • politická úroveň prostřednictvím prosazování tématu do volebních programů politických stran v Jihomoravském kraji,
  • institucionální úroveň prostřednictvím komunikace doporučení a možností jejich uplatnění relevantním veřejným institucím, odborům a odborné veřejnosti,
  • úroveň, v níž dosáhneme zavedení doporučení do personální praxe vybraných zaměstnavatelů/ek.


Popis projektu:

Projekt propojuje kritickou analýzu stávajících opatření s osvětovými aktivitami zaměřenými na vybrané cílové skupiny a zavádění doporučení k opatřením do praxe. Projekt tak zahrnuje 3 oblasti aktivit:

Analýza problému a následně vybraných opatření ke snížení platové nerovnosti, z analýzy vzejdou doporučení, která přispějí ke zvýšení účinnosti a/nebo eliminaci nezamýšlených negativních důsledků a rizik stávajících opatření – aktivity budou realizovány ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd.

Osvětové aktivity: cílené šíření informací o tématu platové nerovnosti, výsledcích analýz i nových doporučeních. Informace budou šířeny atraktivními aktivitami při příležitosti Dne platové nerovnosti, informačními a osvětovými kanály (tištěné informační materiály, webové stránky, sociální sítě).

Aktivity, které podpoří zavedení doporučení do praxe – aktivity budou realizovány na úrovni politické (prosazování tématu do volebních programů politických stran v Jihomoravském kraji), úrovni institucionální (konference) a také na úrovni konkrétních zaměstnavatelských subjektů (platforma Aliance za férové příjmy).

Projekt tak v rámci klíčových aktivit zahrne aktivity doporučované výzvou v oblasti 2: osvětové, vzdělávací a motivační aktivity; genderově senzitivní analýzu trhu práce v regionu s ohledem na nezamýšlené důsledky odstraňování platové nerovnosti; aktivity zaměřené na snižování platové nerovnosti a segregaci trhu práce podle pohlaví a opatření a aplikace příkladů dobré praxe za účelem za účelem snížení segregace trhu práce podle pohlaví.