Skip to main content

Naplňování vládní strategie pro rovnost žen a mužů v oblasti diskriminační reklamy

Projekt „Naplňování vládní strategie pro rovnost žen a mužů v oblasti diskriminační reklamy“ se zaměřuje na zlepšení praxe posuzování diskriminační reklamy u odpovědných orgánů (zejm. krajských živnostenských orgánů, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Ministerstva průmyslu a obchodu). Problémem posuzování nezákonnosti reklamy v tématu diskriminace na základě pohlaví je v české právní úpravě nedostatek posuzovaných příkladů, které by vytvořily výkladovou praxi zákona, nedostatečná informovanost a propojenost regulačních orgánů či nedostatečné seznámení s danou problematikou ze strany dozorových orgánů a nedostatečná komunikace s Kanceláří veřejného ochránce práv (KVOP), který se tématem zabývá z komplexního pohledu jak zákona o regulaci reklamy, tak antidiskriminačního zákona.

Mezi další slabá místa posuzování diskriminační reklamy patří také nedostatek dat o diskriminaci a databáze reklam, které za a) byly posouzeny jako v rozporu se zákonem, za b) byly posouzeny jako v
mezích zákona, za c) těch, u kterých existuje podezření, že by zákonné normy nesplnily, ale prozatím nebyly posuzovány. Takové informace by dozorovým orgánům, samoregulačním orgánům a odborné
veřejnosti přinesly důležité poznatky o posuzovací praxi, typech diskriminačních reklam a nejčastějších problematických zadavatelích. Analýzy by reagovaly na potřeby identifikované ve spolupráci s KVOP.

Cílem projektu je podpora orgánů regulace reklamy ve vytváření etičtějšího a nediskriminujícího reklamního prostředí v ČR a posílení komunikace dozorových orgánů s KVOP v tématu. Cíle chceme dosáhnout zejm. motivací důležitých aktérů regulace diskriminační reklamy, poskytnutím zpětné vazby těmto aktérům a vznikem zásadních analytických materiálů pro zlepšení reklamního prostředí.

Dílčí cíle projektu:

  • Posílení role KVOP při posuzování diskriminačních reklam a navázání KVOP na orgány regulace reklamy (KŽÚ a MPO). KVOP se stane metodickým místem pro orgány regulace reklamy, bude pomáhat vykládat zákon o regulaci reklamy a bude poradním místem pro konkrétní případy diskriminační reklamy. Orgány regulace reklamy se během projektového období min. pětkrát obrátí na KVOP s žádostí o konzultaci při posuzování reklamy.
  • Nezávislé posouzení metodiky posuzování diskriminační reklamy a zlepšení jejího zavádění do praxe skrze konkrétní návrhy opatření, která budou min. z 50 % implementována. Vznikne dokument s rozborem metodiky, šířený prostřednictvím aktivit projektu a mediálních aktivit.
    Pomocí nově vzniklé, nezávislé expertizy bude ověřeno zavádění metodiky posuzování diskriminační reklamy do praxe KŽÚ.
  • Zjištění četnosti diskriminační reklamy, zmapování jejích jednotlivých druhů a zadavatelů reklamy nejčastěji porušujících zákon. Získání podkladu pro osvětovou kampaň a vzdělávání. Vznik mapovací zprávy.
  • Orgány regulace reklamy mají při posuzování zákonnosti reklamy k dispozici sadu případových studií nezákonných reklam zahrnujících sociologické a právní rozbory. Vznikne 4-5 případových studií.
    Lepší komunikace mezi aktéry tvorby a regulace reklamy za účelem vytvoření etičtějšího prostředí pro reklamu.