Skip to main content

CZ (на русском языке ниже)

ze dne 04.11.2022

Tímto společným prohlášením dvou organizací Arnika a NESEHNUTÍ reagujeme na poslední vývoj v obci Karaberd v arménském regionu Lori, kde dne 4. 11. 2022 probíhá veřejné projednávání o záměru rozšíření dolů těžících zlato v obci Karaberd. 

Vzhledem k níže zmíněným okolnostem tímto prohlášením vyjadřujeme svůj nesouhlas se záměrem rozšiřování těžby zlata v obci Karaberd. Společným vyjádřením se tak obracíme na arménskou veřejnost, orgány místní samosprávy obce s rozšířenou působností Pambak a regionální vládu oblasti Lori. Vyzýváme je, aby zabránily záměru rozšířit těžbu a vyjádřily negativní stanovisko. Dále vyzýváme k budoucímu náležitému prověření záměru ministerstvo životního prostředí republiky Arménie a Ministerstvo územní správy a infrastruktury Republiky Arménie.

Arnika a NESEHNUTÍ jsou české nevládní organizace, které dlouhodobě řeší environmentální a společenská témata v České republice i v zahraničí. Cílem Arniky i NESEHNUTÍ je chránit přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. Arnika dlouhodobě prosazuje méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí. NESEHNUTÍ se věnuje čtvrt století podpoře participace obyvatelstva na rozhodování a občanským kampaním nejen v České republice, ale také v oblasti jižního Kavkazu a jižní Ukrajiny. 

V roce 2018 se zúčastnil CivicBarcampu organizovaném NESEHNUTÍ v arménském Vanadzoru nedaleko Karaberdu také tehdejší ředitel sítě ekologických organizací Zelený Kruh Daniel Vondrouš, který poukazoval na dopady těžby zlata a sdílel své zkušenosti se zavedením zákazu použití kyanidu při loužení zlata v České republice. Nyní pracuje jako poradce ministryně životního prostředí. 

Těžba zlata nemůže být nikdy ekologická a proto chceme upozornit a apelovat na to, aby byli místní obyvatelé obezřetní k jejich slibům a rozhodli se společně o budoucnosti jejich komunity.

Těžba nerostných surovin má rozsáhlé nežádoucí dopady na životní prostředí a zdraví zaměstnanců dolů a podniků zpracovávajících rudy,  stejně jako obyvatel, kteří žijí v blízkostí těchto provozů. Zanedbávání nutných technologických postupů, porušování předpisů o nakládání s odpady a nedostatečné technické zabezpečení mohou dlouhodobě a nevratně narušit  kvalitu života obyvatel a poškodit okolní přírodu. 

Mezi rizika těžby patři emise prachu, hluk, možné havárie a úniky chemikálií do místních toků a půdy, nebo snížení hladiny podzemních vod. Úniky chemikálií, které jsou používány při těžbě a zpracování rud, a kovy nacházející se v rudě samotné [1]  nepříznivě ovlivňují lidské zdraví. Data sesbíraná díky monitoringu znečištění těžebních komunit regionů Tumanyan a Stepanavan v provincii Lori, který probíhal v letech 2018 až 2021, tyto obavy potvrdila. Výsledky studie Arniky upozorňují na výskyt znečišťujících látek v životním prostředí a vyšší míru zatížení zdraví obyvatel komunit v regionu zasaženém těžbou v porovnání s populaci, která těmto vlivům není vystavena.

Práce NESEHNUTÍ také opakovaně potvrdila zájem arménských komunit o přechod k udržitelnému rozvoji a větší participaci v otázkach rozhodování nejen o životním prostředí. 

Výše uvedené argumenty upozorňují na rizika kterým čelí místní komunity a příroda, proto apelujeme o zabránění rozšíření dolu na těžení zlata v obci Karaberd.

[1] Například těžké kovy jako olovo, zinek, chrom, arsen, nebo nikl.

RU/

Заявление чешских неправительственных организаций Arnika и  NESEHNUTÍ относительно плана расширения добычи в Карабердском золотом месторождении в Лорийской области Армении

     от 04.11.2022

Этим совместным заявлением двух организаций Arnika и NESEHNUTÍ мы реагируем на последние события в общине Караберд Лорийской области Армении, где 04.11.2022 проводятся общественные слушания по плану расширения месторождения по добыче золота в общине Караберд. 

В связи с указанными ниже обстоятельствами, настоящим мы выражаем свое несогласие с планом расширения золоторудного месторождения в общине Караберд. Таким образом, сделав совместное заявление, мы призываем общественность Армении, местные власти Памбакской укрупненной общины и администрацию Лорийской области предотвратить расширение добычи золота в Карабердском месторождении и высказать негативное мнение по плану компании. Мы также призываем Министерство охраны окружающей среды Республики Армения и Министерство территориального управления и инфраструктур Республики Армения провести надлежащую и полноценную экспертизу проекта в будущем.

Arnika и NESEHNUTÍ – чешские неправительственные организации, которые давно занимаются решением экологических и социальных проблем в Чешской Республике и за их пределами. Целью Arnika и NESEHNUTÍ является защита природы и здоровой окружающей среды для будущих поколений у себя дома и во всем мире. Арника давно выступает за уменьшение количества отходов и опасных веществ, живые реки и разнообразную природу, а также за право граждан принимать решения, касающиеся окружающей среды. На протяжении четверти века NESEHNUTÍ способствует участию населения в принятии решений и гражданских кампаниях не только в Чешской Республике, но и на Южном Кавказе и в Южной Украине.

В 2018 году Даниэль Вондроуш, тогдашний директор сети экологических организаций „Зеленый круг“, принял участие в CivicBarcamp, организованном NESEHNUTÍ в Ванадзоре, недалеко от Караберда,и рассказал о последствиях добычи золота, поделился опытом введения запрета на использование цианида при выщелачивании золота в Чешской Республике. Сейчас он работает советником министра окружающей среды.

Добыча золота никогда не может быть экологически чистым процессом, поэтому мы хотим привлечь внимание и призвать местных жителей с осторожностью относиться к обещаниям и совместно решать будущее своей общины.

Добыча полезных ископаемых оказывает широкомасштабное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье работников шахт и предприятий по переработке руды, а также жителей, проживающих вблизи этих предприятий. Пренебрежение необходимыми технологическими процедурами, нарушение правил обращения с отходами и недостаточная техническая безопасность могут снизить качество жизни жителей и нанести долгосрочный и необратимый ущерб окружающей среде. 

Риски, связанные с добычей полезных ископаемых, включают выбросы пыли, шум, возможные аварии и смывы химических веществ в местные ручьи и почву или понижение уровня грунтовых вод. Смывы химических веществ, используемых при добыче и переработке руды, содержащиеся в самой руде металлы [1] негативно влияют на здоровье человека. Данные, собранные в ходе мониторинга загрязнения горнодобывающих общин в Туманянском и Степанаванском районах Лорийской области, проведенного в период с 2018 по 2021 год, подтвердили эти опасения. Результаты исследования организации Arnika свидетельствуют о наличии загрязняющих веществ в окружающей среде и о более высокой нагрузке на здоровье жителей населенных пунктов, подверженных воздействию горнодобывающей промышленности, по сравнению с населением, не подверженным этому воздействию.

Работа NESEHNUTÍ также подтвердила заинтересованность армянских общин в переходе к устойчивому развитию и более активному участию в принятии экологических решений.

Приведенные выше аргументы подчеркивают риски, которым подвергаются местные общины и природа, поэтому мы призываем не допустить расширения Карабердского золотого рудника.

[1] Например, тяжелые металлы, такие как свинец, цинк, хром, мышьяк или никель.

Realizace projektu Cesta k angažované společnosti NESEHNUTÍ v Arménii je podpořena programem TRANSITION Ministerstva zahraničních věcí ČR.