Skip to main content

Zodpovědnost jako nedílná součást svobody

NESEHNUTÍ spolu se zástupci veřejnosti ovlivní podobu nového územního plánu Brna tak, že v něm bude lépe zohledněna ochrana životního prostředí a především nástroje zmírňování dopadů změn klimatu.

Vzděláváním a poradenstvím posílíme watchdog a advocacy roli místních hráčů v regionech v tématech ochrany životního prostředí a zmírňování dopadů změn klimatu. Naše aktivity jsou zdrojem podpory a inspirace pro obhajobu práv na kvalitní životní prostředí v sídlech dalším aktivním lidem.

Přejděme k řešení klimatické krize! Ještě dnes.
Alegorický průvod na projednání Návrhu Územního plánu města Brna // foto: Majda Slámová

English: NESEHNUTÍ together with representatives of the public will influence the design of the new Brno zoning plan by taking better account of environmental protection and climate change mitigation tools. By educating and advising, watchdog and advocacy NESEHNUTÍ will strengthen the role of local players in regions in environmental protection and climate change mitigation. Its activities are a source of support and inspiration for advocating the rights to a quality environment in settlements to other active people.

Zasaďme se o UdrŽITELNÉ Brno

Průběh projektu

Město Brno prochází intenzivní fází tvorby nového územního plánu. Ten má být hotov v létě 2022. Nový územní plán zásadně ovlivní podobu města na desítky let dopředu. Jak tedy bude chránit město před změnami klimatu? Bude dostatečně pamatovat na vzrostlé stromy, které ochlazují ulice? Zajistí konečně bezpečné a použitelné cyklostezky? Budeme moci v ulicích moci opět chodit, bavit se a žít a nikoliv se pouze přesouvat? Jak bude zajištěno využívání cenné dešťové vody?

Ve spolupráci s právníky, urbanisty a architekty jsme vypracovali balík klimatických regulativů. Ty mohou být do územního plánu nejen v Brně rozumně zapracovány. Mimo jiné jsme spustili web udrzitelnebrno.cz Díky němu podalo více než 1018 občanů svou zákonnou připomínku nebo námitku k územnímu plánu. Město se s nimi musí vypořádat a rozhodnutí náležitě odůvodnit. To, že chceme město, ve kterém nám bude příjemněji a které bude šetrné ke klimatickým změnám, jsme dali najevo společně s více než 1046 občany. Tolik z vás zaslalo odpovědnému vedení města – Petře Vaňkové, Petrovi Hladíkovi a Filipovi Chvátalovi otevřený dopis se svou žádostí.

Alegorický průvod Za UdrŽITELNÉ Brno, foto: Majda Slámová

Dále pokračujeme v jednáních s vedením města. Snažíme se udělat Brno UdrŽITELNĚJŠÍ. Pomáháme ostatním iniciativám hlásit se o svá práva a podílet se na podobě jejich města. Tento podzim budeme opět vyučovat univerzitní kurz Participace veřejnosti. Také znovu otvíráme environmentální poradnu. V té vám pomůžeme hlavně s územním plánováním, stavebními řízeními, podílení se na samosprávě a dalšími oblastmi.

Předávání otevřeného dopisu, foto: Majda Slámová

koordinátor projektu // Adam Schejbal adam.schejbal@nesehnuti.cz

Aktivity Občanského oka v rámci projektu Zodpovědnost jako nedílná součást svobody (realizace projektu: od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2022) podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP aNorska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

The activities of the Civic Eye within the project Responsibility as an Integral Part of Freedom (project implementation: from 1. 4. 2020 to 30. 9. 2022) are being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will – the Olga Havel
Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

The activities are also supported by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the OSIFE of the Open Society Foundations.