Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 11.prosince 2008
V těchto dnech dostává stavební úřad Brno-Ivanovice desítky nesouhlasných vyjádření občanů a občanek městské části Ivanovice. Vyjádření obsahují zásadní námitky proti záměru výstavby Bauhausu v této části Brna. Veřejnost a občanská sdružení upozorňují na zásadní nedostatky stavební dokumentace jako je výrazně větší prodejní plocha než jaká byla povolena v územním rozhodnutí, chybějící podklady a rozhodnutí, která měla být předložena před zahájením stavebního řízení apod. Záměr by poškodil životní prostředí a negativně by se podepsal na kvalitě bydlení v Ivanovicích. Stavební úřad má zodpovědně řešit problém a donutit investora k dodržování zákonů a úředních rozhodnutí. Místo toho se snaží zbavit těch, kteří upozorňují na jejich porušování. V rozporu se zákonem vyloučil z řízení občanská sdružení Klidné Ivanovice, Sdružení za rozvoj Ivanovic a NESEHNUTÍ.
Desítky majitelů a majitelek domů a pozemků v Ivanovicích podaly nesouhlasná vyjádření ve stavebním řízení na Bauhaus v Brně-Ivanovicích. Podstatou tohoto záměru je výstavba areálu hypermarketu s domácími a řemeslnickými potřebami. Bauhaus představuje budovu o rozloze přibližně 20 000 m2 doplněnou o dalších více než 20 000 m2 zpevněných ploch pro komunikace a 488 parkovacích míst. Pro výstavbu mají být provedeny výrazné terénní úpravy na ploše 8 hektarů, investor plánuje vztyčit vysoký reklamní stožár, vlajky a další reklamní prvky. Do areálu má denně přijet 1 500 osobních a 10 těžkých nákladních vozidel. Záměr tohoto typu by přinesl nárůst dopravy, znečištění ovzduší a hluk a negativně se podepsal na krajinné rázu. Vyžaduje také masivní kácení stromů a keřů.
Obsahem námitek účastníků řízení je zejména upozornění na zásadní nesoulad stavební dokumentace s územním rozhodnutím a to hned v několika bodech. „Ze stavební dokumentace jasně vyplývá, že prodejní plocha plánovaného Bauhausu má být výrazně přes 10 000 m2. Jen hlavní prodejní plocha má 9 766 m2. Pak je tu ještě velká prodejna stavebnin a prodejna zahradních potřeb. Jde o jasné porušení územního rozhodnutí, které stanový maximum na 10 000 m2 prodejní plochy,“ komentuje zásadní námitku zastupitelka Eva Slavíková. Dalším zásadním problémem je fakt, že je vedeno stavební řízení ještě dříve než bylo rozhodnuto o umístění osvětlení areálu. Tato posloupnost však byla podmínkou v územním rozhodnutí. Není také dosud vyřešeno odvádění dešťových vod z areálu a sadové úpravy. K vysokému reklamnímu stožáru vydal závazné nesouhlasné stanovisko Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna. „Magistrát uznává negativní dopad této části stavby na krajinný ráz. Na tento fakt upozorňujeme už od poloviny roku 2005. Stavba svým měřítkem nezapadá do místní krajiny tvořené údolím mezi zalesněnými kopci. Její realizace by zásadně poškodila krajinný ráz,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ, který se zabývá výzkumem dopadů nákupních center na životní prostředí.
Námitky podali nejen jednotlivci a jednotlivkyně, ale také tři občanská sdružení – Klidné Ivanovice, Sdružení za rozvoj Ivanovic a NESEHNUTÍ. Stavební úřad Ivanovice se však rozhodl tato sdružení ze stavebního řízení vyloučit s odůvodněním, že jim stavební zákon nepřiznává právo účastnit se. Měl však postupovat podle zákona o ochraně přírody, který toto právo přiznává. „V tomto bodě stavební úřad porušil zákon neboť nevzal v úvahu, že zákon o ochraně přírody a krajiny je speciálním předpisem k zákonu stavebnímu. Náš názor na výklad účasti ve stavebním řízení je podložen stanoviskem české vlády,“ podotýká Jiří Koželouh s odkazem na Stanovisko vlády ČR č.j. 15462/08-OVA, které říká, že občanská sdružení mají postavení účastníků řízení pokud jde o ochranu přírody a krajiny.
Občanská sdružení se domnívají, že by stavební úřad měl spíše dbát na dodržování zákonů a úředních rozhodnutí ze strany investora a nikoliv házet klacky pod nohy těm účastníkům řízení, kteří chrání životní prostředí a upozorňují na porušování předpisů. Proti vyloučení se hodlají odvolat k brněnskému magistrátu.
Více informací :
Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ (723 559 495),
Eva Slavíková – ivanovická zastupitelka (739 411 325),
Petra Štěrbáková-Täuberová – o. s. Klidné Ivanovice (777 794 801).