Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ z 16.dubna 2009
Tento týden začíná Magistrát města Brna znovu posuzovat územní rozhodnutí na kontroverzní plánovaný hypermarket BAUHAUS v Brně-Ivanovicích. Úřad musí umístění stavby prověřit neboť na začátku tohoto roku prohrál soudní řízení s občanskými sdruženími, která v roce 2006 žalobou napadla zamítnutí svých námitek proti stavbě. Sdružení NESEHNUTÍ i Klidné Ivanovice zjistila, že spis k projektu stále obsahuje závažné nedostatky, propadla i některá vyjádření dotčených institucí a hlavně: záměrem investora je umístit do Ivanovic stavbu, která zcela odporuje územnímu plánu. Advokát NESEHNUTÍ došel k názoru, že původní rozhodnutí magistrátu bylo nezákonné a mělo by být zrušeno.

V těchto dnech má Odbor územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna na stole podklady pro nové rozhodnutí o umístění stavby hobby marketu Bauhaus v Brně-Ivanovicích. Plánovaný hypermarket s domácími a řemeslnickými potřebami byl povolen územním rozhodnutím ivanovického stavebního úřadu na jaře 2006. Proti umístění stavby se odvolala občanská sdružení NESEHNUTÍ a Klidné Ivanovice, několik desítek místních obyvatel a obyvatelek i radnice městské části Brno-Ivanovice. Odvolání však magistrát zamítl. Proti rozhodnutí magistrátu podalo v říjnu 2006 žalobu občanské sdružení NESEHNUTÍ, sdružení Klidné Ivanovice a také městská část Brno-Ivanovice (prostřednictvím tehdejší starostky Evy Slavíkové). Žaloba městské části byla později stažena novým vedením radnice. Občanská sdružení však vytrvala a na začátku roku 2009 se dočkala úspěchu v podobě vítězství u soudu. „Soud uznal, že se brněnský magistrát nedostatečně zabýval připomínkami veřejnosti a nesplnil všechny zákonné požadavky nutné pro umístění stavby. Soud zrušil rozhodnutí magistrátu a nařídil mu znovu se zabývat podanými odvoláními,“ komentuje situaci Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
Magistrát města Brna vyzval účastníky řízení k vyjádření se k doplněným podkladům k záměru. „Zjistili jsme, že spis obsahuje pár nových podkladů, na umístění stavby to ale rozhodně nestačí. Například s otázkou plánovaného ozelenění areálu se investor vypořádal přiložením ocenění dřevin, které hodlá kácet. O výsadbách ani slovo,“ popisuje výsledky studia spisu Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Závažným nedostatkem je také fakt, že řada vyjádření dotčených institucí (majitelé technických sítí, odbory úřadů zabývající se jednotlivými aspekty umisťování staveb) je již dávno neplatná. Investor však nová vyjádření nedoložil.

„Dosavadní rozhodnutí správních úřadů v této věci jsou v rozporu s právními předpisy a obsahují několik zásadních pochybení. Ve vyjádření k podkladům územního rozhodnutí a průběhu řízení vypracovaném naší advokátní kanceláří proto navrhujeme, aby Magistrát města Brna vydané územní rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednávání Úřadu městské části města Brna Brno – Ivanovice,“ komentuje právní stav případu advokát JUDr. Miloš Tuháček z advokátní kanceláře Korbel, Tuháček & partneři, s. r. o.

Rozsudek soudu tak pozastavil přípravy projektu, neboť správní orgány byly nuceny zastavit či přerušit navazující správní řízení, která se během soudního zvažování rozeběhla. „Rozsudek dal zapravdu sdružením, která tvrdila, že byly jejich připomínky ignorovány. Dává také naději na obrat. Pokud magistrát dodrží zákony a bude respektovat územní plán, bude nutně muset umístění stavby zamítnout,“ komentuje situaci ivanovická zastupitelka Eva Slavíková.

Hlavními negativními dopady plánované výstavby by byl nárůst automobilové dopravy (denně má přijíždět 1 500 osobních a 10 těžkých nákladních vozidel) a s tím spojené znečištění ovzduší a hluk. Investor také hodlá pokácet 82 stromů a keřů podél ulice Černohorská. „Záměr naprosto nezapadá do místní krajiny a to jak svým plošným rozsahem tak například vysokým reklamním stožárem,“ uvádí Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Se záměrem se také nehodlá smířit ivanovická veřejnost. V průzkumu veřejného mínění vedeném nezávislým týmem z Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity se vyslovilo 72,6 % dotázaných ivanovických občanů proti výstavbě. Pouze 20,6 % dotázaných s výstavbou souhlasilo. Developeři přesto pokračují v prosazování záměru a navrhují dokonce ještě další velkoprodejnu v sousední lokalitě.

Více informací: Jiří Koželouh, NESEHNUTÍ (723 559 495), Milan Štefanec, NESEHNUTÍ (605 239 579), Eva Slavíková, zastupitelka MČ Brno-Ivanovice (739 411 325)

Příloha: vyjádření k podkladům územního rozhodnutí a průběhu územního řízení vypracované advokátní kanceláří