Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 24.února 2009
V současné době přerušují úřady jedno správní řízení ve věci plánovaného hobby marketu Bauhaus Ivanovice za druhým. Z celkem devíti správních řízení je již 6 řízení přerušeno, 2 úplně zastavena a jediné stále běží. Developeři prosazující tento záměr již od roku 2005 jsou tedy opět na mrtvém bodě. Příčinou této situace je rozsudek Krajského soudu v Brně, který zneplatnil územní rozhodnutí na areál Bauhausu. Z územního rozhodnutí přitom vycházejí
současná správní řízení. Soud tedy potvrdil názor NESEHNUTÍ a místních občanů a občanek, kteří upozorňovali na nezákonnosti provázející územní řízení a výsledné rozhodnutí napadli v roce 2006 žalobou. Současně v těchto dnech zrušil brněnský magistrát usnesení stavebního úřadu Brno-Ivanovice, kterým se tento snažil vyloučit občanská sdružení ze stavebního řízení na budovou Bauhausu a zbavit se tak nepříjemně pádných a relevantních námitek. Ta spolu s ivanovickou veřejností vystupují proti záměru Bauhausu, neboť by poškodil životní prostředí a negativně by se podepsal na kvalitě bydlení v Ivanovicích.
K dnešnímu dni již bylo v Ivanovicích přerušeno stavební řízení na samotnou budovu hypermarketu s domácími a řemeslnickými potřebami (tzv. hobby market) Bauhaus, stavební řízení na parkoviště, dvě stavební řízení na přeložky vedení elektrického proudu a plynovodu, stavební řízení na chodník podél ulice Řečkovické a také územní řízení na osvětlení areálu. Již dříve bylo zastaveno stavební řízení, kterým se stavební úřad Ivanovice snažil urychlit umístění osvětlení areálu. Aktuálně bylo zastaveno i řízení o kácení dřevin. Jediné řízení (kanalizace a odvodnění areálu) zatím běží. Developeři záměru se dostali do této situace poté, co Krajský soud v Brně vydal rozsudek, kterým zrušil rozhodnutí Magistrátu města Brna, který v září 2006 posvětil územní rozhodnutí o umístění areálu Bauhausu v Ivanovicích. Proti rozhodnutí magistrátu podalo v říjnu 2006 žalobu občanské sdružení NESEHNUTÍ, sdružení Klidné Ivanovice a také městská část Brno-Ivanovice (prostřednictvím tehdejší starostky Evy Slavíkové). Žaloba městské části byla stažena novým vedením radnice. Občanská sdružení však vytrvala a dočkala se úspěchu v podobě vítězství u soudu. „Výsledek soudu jasně ukázal, že developeři záměru Bauhaus v Ivanovicích se svým nezájmem o postoje veřejnosti a samosprávy a nedostatkem respektu k zákonům dostali do slepé uličky. Nutno také dodat, že do slepé uličky je navedly i ivanovický stavební úřad a brněnský magistrát vydáváním povolení a vylučováním veřejnosti z řízení,“ komentuje situaci Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Magistrát nyní musí znovu rozhodovat o námitkách občanských sdružení uplatněných v odvolání a vlastníků nemovitostí v okolí plánované stavby. „Vzhledem k závažným nedostatkům dokumentace a nesouladu záměru s územním plánem požadujeme, aby magistrát územní rozhodnutí definitivně zrušil,“ říká Štěrbáková-Täuberová za občanské sdružení Klidné Ivanovice. „Jde o další z mnoha případů, kdy brněnský magistrát prohrál soudní spor s občanskými sdruženími, jejichž práva dlouhodobě nerespektuje, což vede k realizaci problematických projektů poškozujících životní prostředí. Příkladem je Nákupní centrum Královo Pole či Kaufland Židenice,“ doplňuje ji Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
Současně v těchto dnech bylo zrušeno usnesení stavebního úřadu Brno-Ivanovice, kterým se tento snažil vyloučit občanská sdružení ze stavebního řízení na budovou Bauhausu. Vedoucí stavebního úřadu k tomuto kroku sáhl poté, co si přečetl námitky NESEHNUTÍ. „Naše námitky totiž obsahují celou řadu velmi závažných argumentů pro nevydání stavebního povolení na budovu Bauhausu. Jde zejména o nesoulad dokumentace s územním rozhodnutím, nerespektování regulativů územního plánu, absence několika podkladových rozhodnutí, nedostatečné řešení náhradní výsadby za kácení dřevin a další. Dokumentace dokonce obsahuje zmínky o objektech, které vůbec nejsou předmětem řízení, a indikuje tak přepisování celých odstavců z jiné nesouvisející dokumentace,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Jeho snahu vyhnout se diskusi a podpořit hladší průběh přípravy problematického záměru nepodpořil odvolací orgán – Magistrát města Brna.
Hlavními negativními dopady plánované výstavby by byl nárůst automobilové dopravy (denně má přijíždět 1500 osobních a 10 těžkých nákladních vozidel) a s tím spojené znečištění ovzduší a hluk. Investor také hodlá pokácet 82 stromů a keřů podél ulice Černohorská. „Záměr naprosto nezapadá do místní krajiny a to jak svým plošným rozsahem tak například vysokým reklamním stožárem,“ uvádí ivanovická zastupitelka Eva Slavíková. Se záměrem se také nehodlá smířit ivanovická veřejnost. V průzkumu veřejného mínění vedeném nezávislým týmem z Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity se vyslovilo 72,6 % dotázaných ivanovických občanů proti výstavbě. Pouze 20,6 % dotázaných s výstavbou souhlasilo. Developeři přesto pokračují v prosazování záměru a navrhují dokonce ještě další velkoprodejnu v sousední lokalitě.

Více informací: Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ (723 559 495), Eva Slavíková – ivanovická zastupitelka (739 411 325), Petra Štěrbáková-Täuberová – o. s. Klidné Ivanovice (777 794 801).