Skip to main content
Tiskové zprávy

Centrum PLAZA: NESEHNUTÍ se odvolalo proti územnímu rozhodnutí

By 2001-02-027 září, 2020No Comments

Dne 1. února 2001 se Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ odvolalo proti územnímu rozhodnutí, které vyslovilo souhlas s umístěním stavby obchodně zábavního centra Brno – PLAZA na ulici Heršpická. NESEHNUTÍ nesouhlasí s výstavbou tohoto komplexu zejména proto, že jeho součástí má být velký supermarket potravin a dalších (celkově až 6 000 m2) obchodních ploch, což je plocha většího hypermarketu, a velké multikino s 8 promítacími sály. Aktivisté NESEHNUTÍ argumentují tím, že výstavba obchodního centra PLAZA způsobí (v již tak „přehypermarketovaném“ Brně) nejen zánik menších a snadno dostupných obchodů, provozoven a kin v blízkosti středu města, ale bude znamenat i značný nárůst dopravy, a to právě v místech, která již nyní patří k nejzatíženějším komunikacím ve městě a pravidelně jsou zde překračovány povolené hlukové i imisní limity.

Ve svých připomínkách k územnímu řízení dále NESEHNUTÍ uvádí, že „koeficient saturace obchodními plochami v Brně je srovnatelný se západoevropskými městy (při 2/3 úrov-ni koupěschopnosti obyvatelstva ČR), a to 1,14 m2/obyv. (údaj ČSÚ), a lze předpokládat, že výstavba dalšího nákupního centra bude znamenat zánik celé řady drobnějších maloobchodních provozoven, a to zejména v historickém středu města a jeho okolí, což je z urbanisticko-architektonického hlediska jev velmi nežádoucí. Negativně se tato situace projeví i na struktuře zaměstnanosti, neb jak dokládají zkušenosti ze zahraničí (např. studie Státní univerzity v Iowě), jedno místo vytvořené v zařízeních typu centra PLAZA má za následek ztrátu 1,5 pracovního místa v sektoru drobných maloobchodních provozoven„.

NESEHNUTÍ dále uvádí, že dopravní studie dokazují, že při otevření centra Olympia či Shopping Parku došlo až ke 40% nárůstu automobilové dopravy na přilehlých komunikacích. Předpokládaná návštěvnost centra PLAZA (až 15 000 osob) ukazuje, že ani v tomto případě se nebude jednat o nárůst zanedbatelný. Další připomínky NESEHNUTÍ se týkaly skutečnosti, že centrum PLAZA má stát v místě ochranného pásma městské památkové rezervace a v těsném sousedství biokoridoru řeky Svratky (kde se kvůli výstavbě centra PLAZA počítá s kácením aleje vzrostlých topolů).

Ve svém odvolání NESEHNUTÍ argumentuje také skutečností, že přestože byla na centrum PLAZA vypracována (dle zák. 244/1992 Sb.) studie vlivu na životní prostředí, nebyla tato studie po celou dobu územního řízení občanským sdružením k dispozici. Seznámit s ní se tak bylo možno až při ústním jednání (tedy v poslední den pro podávání připomínek), což je vzhledem k rozsahu materiálu (několik set stránek) nejen technicky nemožné, ale především protizákonné (§ 33 zák. č. 71/1967 Sb.).

V rozporu se zákonem (§ 39 zák. č. 50/1976 Sb. dle § 3 odst. 4, § 32 odst. 1 a § 46 zák. č. 71/1967 Sb.) je dle názoru NESEHNUTÍ i fakt, že stavební úřad uznal potřebnost vypracování dopravní studie a studie o průzkumu trhu (které navrhlo NESEHNUTÍ) na centrum PLAZA, přesto však vydal souhlasné územní rozhodnutí bez těchto nezbytných podkladů. Další problémy územního rozhodnutí pak NESEHNUTÍ spatřuje i v nevyjasněných majetkových vztazích některých pozemků, na kterých má centrum PLAZA stát.

Více informací: http://nesehnuti.cz, http://www.hyper.cz.