Skip to main content
Tiskové zprávy

Centrum PLAZA v nedohlednu

By 2003-03-107 září, 2020No Comments

K realizaci kontroverzního záměru stavby obchodně zábavního centra Brno – PLAZA na ulici Heršpická v nejbližší době zcela určitě nedojde. Stavební úřad MČ Brno-střed definitivně zastavil stavební řízení o povolení stavby. Učinil tak z důvodu neschopnosti investora doložit všechny ze zákona potřebné doklady. Proti plánu na výstavbu centra od jeho počátku vystupuje občanské sdružení NESEHNUTÍ. Z jeho podnětu se již dříve vydaným územním rozhodnutím na centrum PLAZA bude zabývat i Ústavní soud ČR.
Na konci roku 2000 byl veřejnosti představen projekt výstavby obchodně zábavního centra Brno – PLAZA na ulici Heršpická. NESEHNUTÍ záměru vytýkalo zejména to, že jeho součástí měl být velký supermarket potravin a dalších (celkově až 6 000 m2) obchodních ploch (což je plocha většího hypermarketu) a velké multikino s osmi promítacími sály. Aktivisté NESEHNUTÍ argumentovali tím, že výstavba obchodního centra PLAZA způsobí v již tak „přehypermarketovaném“ Brně nejen zánik menších a snadno dostupných obchodů, provozoven a kin v blízkosti středu města, ale bude znamenat i značný nárůst dopravy, a to právě v místech, která již nyní patří k nejzatíženějším komunikacím ve městě a pravidelně jsou zde překračovány povolené hlukové i imisní limity. Navíc centrum PLAZA mělo stát v místě ochranného pásma městské památkové rezervace a v těsném sousedství biokoridoru řeky Svratky (zde mělo dojít k pokácení aleje vzrostlých topolů).
NESEHNUTÍ bylo od počátku účastníkem všech povolovacích řízení, při kterých upozorňovalo na závažné nedostatky v předložené dokumentaci, především na absenci dopravního zhodnocení dopadu stavbu či na nevyjasněné majetkoprávní vztahy. „Úplným zastavením stavebního řízení úřad naše výhrady k centru PLAZA potvrdil.“ , říká Milan Štefanec z NESEHNUTÍ, koordinátor kampaně „Zaostřeno na hypermarkety“. Pochybnostmi o zákonnosti celého procesu povolování stavby se bude navíc ještě zabývat Ústavní soud ČR.
I v případě, že by investor (česká pobočka izraelské firmy Plaza Centers) na realizaci projektu trval, čekala by jej řada překážek. Především by muselo dojít ke změně platného územního rozhodnutí, které jako jednu ze svých podmínek uvádí, že Centrum PLAZA bude postaveno do 31. 12. 2002. Pro opětovné zahájení stavebního řízení by musel investor doložit vedle podkladů požadovaných zákonem také například studii o průzkumu trhu v zájmové oblasti města Brna, neboť tuto podmínku prosadilo NESEHNUTÍ do územního rozhodnutí. „NESEHNUTÍ, které se do této kauzy aktivně zapojilo, by se případných nových povolovacích procesů samozřejmě opět účastnilo“ , dodává aktivista hnutí Filip Fuchs.
Celorepubliková kampaň NESEHNUTÍ nazvaná „Zaostřeno na hypermarkety“ se zabývá negativními dopady výstavby obřích nákupních center na životní prostředí, dopravu ve městech, na zábor zemědělské půdy, urbanistické uspořádání měst a strukturu zásobování službami. Její součástí jsou i přednášky na školách a besedy s veřejností zejména v lokalitách ohrožených výstavbou nových super a hypermarketů. Nejbližší z nich se uskuteční ve spolupráci s Hnutím Duha v Hodoníně. Kampaň podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR, Nadace Partnerství, Nadace Open Society Fund Praha a Nadace VIA.
Bližší informace: Milan Štefanec (605 239 579)
Kontakt na zástupce investora: ATELIER DoS, ing. arch. Dokoupil a spol., 603 421 859, 541 215 595