Skip to main content

Tisková zpráva České ženské lobby

Česká lékařská komora vydala 8. března stanovisko, podle kterého je „Plánovaný porod mimo zdravotnické zařízení je postupem v rozporu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, tedy postupem „non lege artis“. Členka České lékařské komory MUDr. Jana Tomasová Studýnková, PhD. Oponuje: „Stanovisko ČLK je zcela v rozporu se závěry všech mně známých zahraničních vědeckých studií týkajících se srovnání porodu mimo zdravotnické zařízení a porodu ve zdravotnickém zařízení. Je v rozporu i s doporučením Světové zdravotnické organizace vypracovaném v souladu se závěry výše zmíněných zahraničních studií a žádné české studie týkající se této problematiky nejsou dostupné.“[1]. Ve stejný den upozornila Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) a Mezinárodní federace gynekologů a porodníků (FIGO) na kritickou situaci ohledně legislativního rámce práce porodních asistentek v některých evropských zemích. Vyzvala EU[2] k zastavení kriminalizace práce porodních asistentek, která je spojena především s asistencí u porodu mimo zdravotnické zařízení.
Současně ministr zdravotnictví Leoš Heger přednesl návrh, aby se porodní asistentky více zapojily do péče o těhotné ženy, podobně jako jejich kolegyně v zahraničí. Zároveň na Ministerstvu zdravotnictví vzniká pracovní skupina, která by měla nastavit jasná pravidla pro práci porodních asistentek. Pracovní skupina bude složena z porodních asistentek,  zástupkyň uživatelek péče, lékařů a zástupců ministerstva. Velkým přínosem by bylo zastoupení zahraničních odborníků, kteří  mají zkušenosti s funkčními systémy bezpečné a efektivní porodnické péče.
To, že je péče porodních asistentek pro ženy bezpečnější a dokonce i levnější, dokazuje řada zahraničních studií[3]. Porodní asistentky (jak soukromé, tak pracující v nemocnici) jsou vysokoškolsky vzdělané odbornice na fyziologická těhotenství, porody a péči o ženy a jejich děti po porodu, tedy na stavy bez vážných komplikací, a to nehledě na to, kde se porody odehrávají. Podle výzkumů v zemích, kde existuje diferencovaná péče o těhotné ženy podle míry rizikovosti jejich těhotenství a následně porodu, vyplývá řada zajímavých skutečností. Výzkumy dokazují, že u porodů vedených porodními asistentkami je užíváno méně léků, prováděno méně zásahů do přirozeného průběhu porodu a děti i ženy jsou v lepší psychické kondici. Tuto skutečnost dokládají například výsledky kanadské studie[4].
Za několik dní, 1. dubna 2012, nabude shodou okolností účinnosti zákon o zdravotních službách a jeho prováděcí vyhlášky. Mimo jiné se v něm praví, že zdravotníkovi, který bude poskytovat péči nad rámec své registrace, může být udělena pokuta až do výše 1 mil. korun. „Vzhledem k tomu, že porodní asistence není v zákoně nijak definována, není jasné, jak budou samostatně působící porodní asistentky, po prvním dubnu fungovat. Je to nejistota nejen pro porodní asistentky i pro těhotné ženy,“ vysvětluje zneklidňující situaci porodní asistentka Jana Růžičková.
Kontakty:
Mgr. Kateřina Hájková Klíčová, výkonná ředitelka Unie porodních asistentek, tel.: 734637379, email.: klicova@unipa.cz
Zuzana Candigliota, právníčka Ligy lidských práv, tel.:777893 871, email.: zcandigliota@llp.cz
Bc. Jana Růžičková, samostatná porodní asistentka, tel.: 724368665, email.: uporodnibaby@gmail.com,
MUDr. Jana Tomasová Studýnková, PhD., lékařka, předsedkyně o.s. Pro Přirozený Porod, email.: tomasova@propp.cz
___________________________________________________________

Příloha 1 – Otevřený dopis MUDr. Jany Tomasové Studýnkové, PhD.
Příloha 2 –  Tisková zpráva ICM a FIGO v češtině, anglická verze je dostupná na: http://www.internationalmidwives.org/Portals/5/jedfiles/120308%20ICM%20FIGO%20statement.pdf

 


[1] Viz příloha 1 –  originál otevřeného dopisu ČLK
[2] Viz příloha 2 –  Tisková zpráva ICM a FIGO
[3]např.: Birthplace in England Collaborative Group.: Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study.BMJ. 2011.
[4]Kanadská studie
(http://www.cmaj.ca/content/early/2009/08/31/cmaj.081869.full.pdf+html) srovnávala plánované domácí porody s porodní asistentkou s porody v porodnicích.
______________________________________________________________________
Česká ženská Lobby:
APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, Asociace podnikatelek a manažerek ČR, Business and Professional Women ČR, Český helsinský výbor, Český svaz žen, Evropská kontaktní skupina, Fórum 50 %, Gender Studies, Hnutí za aktivní mateřství, Klub K2, Manushe, Moravská asociace podnikatelek a manažerek, Národní kontaktní centrum – ženy a věda (SOÚ AV ČR), NESEHNUTÍ Brno, Oddělení Gender & sociologie (SOÚ AV ČR), Otevřená společnost, Porodní dům U čápa, proFem, Rodinné centrum Pexeso, ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy, Unie porodních asistentek