Skip to main content

English version bellow

Jak se lépe organizovat v hnutích? Jak vytváře solidární sítě? Jak formulovat narativy směřující ke správnému pojmenování problému nebo jak pracovat udržitelně a nevyhořet při tom? To jsou jen některá z témat, která jsme spolu s aktivistkami*y z celé Evropy řešily*i v průběhu loňského roku v poklidném prostředí španělské horské vesnice v rámci tréninků Ulex projektu Erasmus+.

Celkem 22 z našich zaměstnankyň*ců a dobrovolnic*íků absolvovalo ve Španělsku některé z devíti školení zaměřených na různé aspekty naší práce. Kromě nových znalostí jsme získaly*i čas a prostor poznat lidi z různých částí Evropy, kteří mají stejné cíle jako my, nebo vzácnou příležitost se v klidu soustředit na témata a otázky, které jsou pro nás klíčové.

Projekt nám nabídl nové úhly pohledů na problémy, kterým se věnujeme, a také zajímavé znalosti a informace přicházející nejen od lektorek*ů, ale také z kolektivní práce ve skupinách. Navíc jsme poznaly*i a vyzkoušely*i si nové metody vzdělávání se a facilitace skupin. Některé z nich se později staly běžnou součástí naší každodenní praxe a využíváme je při schůzkách nebo ve vzdělávací a komunitní práci.

Ulex můžeme doporučit každé organizaci, která hledá udržitelné a strategické cesty pro vlastní rozvoj, budování solidárních sítí nebo nastavení nových a účinných strategií a procesů. Ulex byl pro NESEHNUTÍ skvělým zdrojem inspirace a přinesl nám poznatky, které nyní reálně využíváme při naší práci.

přístup k tomuto školení byl financován v rámci programu Erasmus+.

Logosbeneficaireserasmusleft En

Members of NESEHNUTÍ at Ulex trainings in Spain

How to organize better in movements? How to create solidarity networks? How to formulate narratives towards the right naming of the problem or how to work sustainably and not burn out in the process? These are just some of the topics that we tackled together with activistsfrom all over Europeduring the last year in the tranquil setting of a Spanish mountain village as part of the Erasmus+ project’s Ulex trainings.

A total of 22 of our staff and volunteers attended one of nine training sessions in Spain, focusing on different aspects of our work. In addition to new knowledge, we gained time and space to get to know people from different parts of Europe who share the same goals as us, or the rare opportunity to focus quietly on topics and issues that are key to us.

The project has offered us new angles on the issues we are working on, as well as interesting knowledge and information coming not only from the lecturers but also from working collectively in groups. In addition, we learnedand triednew methods of learning and group facilitation. Some of them later became a regular part of our daily practice and we use them in meetings or in our educational and community work.

We can recommend Ulex to any organisation looking for sustainable and strategic ways to develop itself, build solidarity networks or set up new and effective strategies and processes. Ulex has been a great source of inspiration for NESENUTI and has provided us with insights that we are now putting to real use in our work.