Skip to main content
Tiskové zprávy

Cyklus besed podpoří rovnost žen a mužů v politice

By 2006-05-127 září, 2020No Comments

V pondělí 15. května proběhne v Brně první z cyklu besed a přednášek na téma rovné zastoupení žen a mužů v politickém rozhodování a ve veřejné sféře. Akce pořádá u příležitosti letošních voleb do poslanecké sněmovny NESEHNUTÍ Brno v rámci své kampaně Ženská práva jsou lidská práva. Cyklus s názvem Běda mužům, kterým žena vládne? aneb Proč ANO ženy v politice? nabízí všem možnost debaty s ženami, které se tématem rovných příležitostí v politice zabývají v občanském sektoru i na politické úrovni.
Čtyři přednášky s následnými besedami a jedna politická debata tvoří ucelený cyklus veřejných akcí, které během května a června realizuje NESEHNUTÍ Brno v rámci své dlouhodobé kampaně Ženská práva jsou lidská práva. Akce jsou zaměřeny na aktuální téma jakým je v předvolebním čase prosazování rovné reprezentace žen a mužů v politice. Jednotlivé akce se budou postupně věnovat řešení otázek proč je dnes nedostatek žen ve veřejné sféře, proč je třeba se tímto tématem zabývat a jakým způsobem je možno k problému nerovného zastoupení žen a mužů přistupovat, jak ho řešit.
Cílem aktivit je zvýšení přehledu veřejnosti o problematice rovnosti žen a mužů a podpora zapojení obou pohlaví do rozhodovacích procesů. Cyklus veřejných přednášek a besed je realizován za finanční podpory Nadace Žena a ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně.
Přednášejícími budou ženy z občanského sektoru, které se tématem rovnosti v politice aktivně zabývají či se politiky přímo aktivně účastní. Například úvodní besedu (15/5) věnovanou otázkám proč a jak dosáhnout paritního zastoupení žen a mužů v politice, zda jsou kvóty tím správným řešením a jaká je situace v ČR i jinde ve světě povede ředitelka neziskové organizace Fórum 50 % – Lenka Bennerová. Její kolegyně Jana Smiggels Kavková pak bude po volbách (15/6) v Brně prezentovat analýzu výsledků parlamentních voleb z perspektivy prosazování rovnosti žen a mužů a podpory ženských práv. Nebo známá feministická autorka Eva Hauserová, která se ve své přednášce (8/6) bude věnovat tomu, proč chybí ženy ve veřejném životě a zda lze nalézt nějaké příčiny z historického, sociálního či biologického pohledu. Z aktivních političek vystoupí poslankyně Parlamentu ČR a předsedkyně Rady vlády pro rovné příležitosti – Anna Čurdová, která se ve své přednášce bude zabývat zejména politikou Evropské unie a činností Rady Evropy, jejíž doporučení všem členským státům EU (tedy i ČR) se týkají i řešeného tématu.
Těsně před volbami pak proběhne netypická politická debata, kde vystoupí oproti běžné praxi netradičně pouze ženy – političky (např. Jindřiška Maršová – ČSSD, Kateřina Jacques – Strana Zelených, Eliška Kovářová – SNK-ED, Eva Frélichová – Rovnost Šancí, ad.). Většina političek, které se panelové diskuse zúčastní má vazbu na Jihomoravský kraj. Členka organizačního týmu NESEHNUTÍ Kateřina Švidrnochová k tomu říká: „Debata bude zaměřena na pozici žen v jednotlivých politických stranách i na přístup těchto stran k tématům, které se týkají problematiky rovného postavení žen a mužů ve společnosti.“
Dnes jsou rovná politická práva ve většině zemí přiznána ženám i mužům bez rozdílu. V praxi je však politická činnost a rozhodování o věcech veřejných stále zejména mužskou doménou. Muži určují politické priority a stejně tak politická kultura je zaměřena převážně na muže. Důvody proč je důležité zabývat se nedostatkem žen v politice je hned několik. Kateřina Plesková, koordinátorka kampaně Ženská práva jsou lidská práva k tomu říká: „Rozhodovací procesy, na nichž se vyváženě nepodílí obě pohlaví nemohou dost dobře odrážet potřeby a zkušenosti všech občanů a občanek. Vznikají pak rozhodnutí, která opomíjí řadu důležitých oblastí. Nedostatečným způsobem se řeší například problém násilí na ženách, diskriminace žen na pracovním trhu a z toho plynoucí ekonomická nerovnováha mnoha rodin, reprodukční práva žen a řada dalších sociálních i jiných problémů, které se nedotýkají pouze žen.“. Dalšími argumenty proč podporovat rovnou účast žen a mužů na politickém rozhodování na místní, regionální, celostátní i mezinárodní úrovni jsou tyto: ženy tvoří polovinu občanů, daňových poplatníků i voličů a měly by být tedy stejně zastoupeny na všech pozicích, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí, včetně rozhodnutí politického charakteru spojená např. s rozhodováním o využívání veřejných financí apod.; rovnost na základě pohlaví ve všech oblastech je základním kamenem sociální spravedlnosti, lidských práv i fungující demokracie.
Ženy tvoří nejméně 51% obyvatelstva Evropské unie. „Tento fakt se ale neodráží v žádné vládě, parlamentu, podnikatelské sféře, ani v institucích, které vydávají důležitá rozhodnutí. Dokud ženy nedosáhnou rovnosti v oblasti rozhodování, budou postrádat část svých občanských práv.“ představuje Plesková hlavní vizi všech aktivit, které se dají shrnout pod jednoduché motto: „Hlas ženám v politice!“
Více informací:
Kateřina Plesková (koordinátorka kampaně Ženská práva jsou lidská práva – NESEHNUTÍ Brno) – tel.: 543 245 342, 774 239 579, zenskaprava@nesehnuti.cz