Skip to main content

Zářijové setkání EDN v Brně/Tišnově


Po dlouhé přestávce se ve dnech 11. – 14. září v Brně / Tišnově uskutečnilo další setkání aktivistů v rámci projektu EDN. I přes obtížnou pandemickou situaci si aktivisté EDN nadále vyměňují své zkušenosti a navzájem se podporují v boji za demokratičtější, inkluzivnější a ekologičtější společnosti.

//en

European Democracy Network Activists‘ Meeting in Brno/ Tisnov, September 2020

/After a long break, another EDN activist meeting took place between 11th-14th September in Brno/Tisnov. Notwithstanding the difficult circumstances of the pandemic situation, EDN activists continue to exchange their experiences and to support each other in their struggles for more democratic, inclusive and ecological societies. 

 

Víkendový program začal po našem příjezdu do starého kláštera Porta Coeli u Tišnova, nedaleko Brna. Už samotné místo konání je skvělým příkladem občanské angažovanosti místních, kteří se za pomoci mezinárodních dobrovolnických skupin a dalších účastníků projektu snaží vnést zpátky život do opuštěných oblastí. Proměňují je v prostor, kde se daří spolupráci místních komunit, využívání lokálních zdrojů a oživování místní produkce.

Krásné okolí kláštera měla skupina aktivistů z projektu EDN možnost objevovat hned při první aktivitě, jíž byla lesní terapie s Alešem Miklíkem. Terapie vychází z japonského umění Shinrin-Yoku, což je praxe obsahující soubor cvičení a technik v přírodě. Účastníkům pomohla zbavit se stresu a napětí nahromaděných v uplynulých měsících.

//The weekend activities started after our arrival to Porta Coeli – an old convent close to Tisnov in the vicinities of Brno. The place itself is an excellent example of activism of local people who with the support of international groups of volunteers and project participants try to bring life back to the abandoned areas and transform them into collaborative spaces empowering local communities, using local resources and boosting local production.

The group of EDN activists had an opportunity to explore the beautiful surroundings of the convent starting with the forest therapy guided by Aleš Miklík. Based on Shinrin-Yoku – the practice (originating from Japan) combining a range of exercises and tasks in an outdoor environment – the session helped the group to release tension and stress accumulated in the last months.

Přínosy lesní terapie na mnoha úrovních jsou vědecky prokázané (například aktivizace parasympatického nervového systému, zlepšení schopnosti celkové relaxace a imunitní reakce, snížení nebezpečí imunitních, kardiovaskulárních a respiračních onemocnění, posilování emočního zdraví, snížení vysokého tlaku, harmonizace osobního spánkového cyklu, úleva od bolesti, atd.). Navíc to byl velmi vyživující zážitek, který zbystřil naše smysly. Program EDN klade zvláštní důraz na schopnost zvládat stres, bytí v přítomném okamžiku a zvědomování, a lesní terapie byla skvělým prostředkem k tomu, abychom prožili zbytek víkendového programu odpočinutí a v dobré náladě.

//The multiple restorative benefits of forest therapy are proven scientifically (e.g. increasing the parasympathetic nervous system, improvements in physiological relaxation and the immune function recovery response, as well as immune, cardiovascular, and respiratory functioning, emotional healing, decreasing blood pressure, improving a person’s general sleep-wake cycle, pain reduction, etc.). Additionally, it was a truly opening senses and nurturing experience. While the EDN programme puts specific focus on stress management, mindfulness and heightening awareness, it was a fantastic way to continue the realisation of the weekend programme fully relaxed and in good moods.

 

Jak předcházet syndromu vyhoření u aktivistů

Další aktivity vedla dlouholetá členka NESEHNUTÍ, české partnerské organizace EDN, Tania Dumbrava. Zkušená aktivistka, psycholožka a facilitátorka nás vyzvala, abychom sdíleli své zkušenosti z koronavirové doby, a to formou „galerie angažovanosti“. Během této aktivity jsme využili jak kreativitu, tak manuální zručnost, abychom reflektovali narůstající výzvy, jimž v souvislosti s vládními omezeními čelí neziskové organizace: krácení dotací pro spolkové projekty a zákony omezující základní svobody (například právo na pokojný protest nebo svoboda pohybu). Navzájem jsme se pak obohatili sdílením svých posledních aktivistických úspěchů.

Sobotní dopolední „poradna“ byla věnována analýze našich aktuálních výzev (kterými jsou především syndrom vyhoření a time management). Společně jsme hledali způsoby, jak si s nimi poradit. Moderované rozhovory nám pomohly dostat se hlouběji ke kořenům problémů, kterým čelíme během své aktivistické praxe. Za pomoci kolektivní inteligence skupiny jsme nacházeli jejich praktická řešení. Tania Dumbrava nabídla skupině dvě metody: reflektující tým a balintovskou skupinu zaměřenou na hledání řešení.

//How to prevent burnout of activists

The following sessions were facilitated by Tania Dumbrava – an old member of EDN partner organisation from Czech Republic, Nesehnuti. As an experienced activist, psychologist and facilitator, Tania asked us to share our Corona-time experiences in a form Gallery of Activism. Using our creativity and manual skills we have exchanged on the growing challenges for civil society organisations related to the governmental restrictions, shortages of fundings for civil society projects and laws limiting basic freedoms (e.g. right to protest or freedom of movement) and we have updated each other on our latest activist achievements. The Saturday morning session (the Consulting Room) was dedicated to the analysis of our current challenges (related mainly to burnout syndrome and time management), seeking help and tips from the group. The moderated interviews allowed us to go deeper into the roots of the problems we face in our activist reality and arrive to practical advice with the use of collective intelligence of the group. Tania Dumbrava proposed the group two methods: Reflecting team and Solution focused Balint Group.

 

 

Objevování aktivistického Brna!

Stejně jako na ostatních setkáních EDN v jiných městech i v Brně jsme navštívili místa spojená s lokálními aktivistickými organizacemi a hnutími. Provázel nás jeden ze spoluzakladatelů NESEHNUTÍ Milan Štefanec. Na místech spojených s důležitými událostmi brněnského aktivismu jsme si vyslechli příběhy o antimilitaristických demonstracích, protifašistických blokádách, protestech proti ozbrojenému čečenskému konfliktu a o akcích radikálních katolických feministek. Další příběhy místních aktivistů jsme si mohli poslechnout během akce Dialogy s občany, která se těšila velkému zájmu místních. Zároveň nám tato akce přinesla možnost propojit se s dalšími lidmi působícími v Brně, kteří věří, že změna ke spravedlivější, férovější a udržitelné společnosti je možná. Akci Brno aktivistické uspořádalo NESEHNUTÍ s místními partnery (Hnutí Duha a CKO) v Kavárně Trojka.

//Discovering activist Brno!

Like in the case of EDN meetings in other cities, we also had an opportunity to visit places connected to local activist groups and movements in Brno (guided by Milan Štefanec – one of the member co-founders of Nesehnuti). While visiting the important spots from history of Brno activism we have heard the stories of e.g. anti-military-weapon demonstrations, anti-fascist blockages, actions condemning the armed conflict in Chechnya and events organized by radical catholic feminists. During the Citizens Dialogue event which brought the attention of many locals, we could continue to explore the stories of local activists and connect with other people from Brno who believe that change towards more just, fair and sustainable societies is possible. The evening Activist Brno was organized in cafe Troika by NESEHNUTI with local partners (Hnuti Duha and & CKO).

 

 

Nehierarchická organizace a nenásilná komunikace

Poslední den našeho setkání jsme se věnovali výhodám a výzvám nehierarchické struktury organizace. Workshop Anny Demchuk z NESEHNUTÍ nám pomohl pojmenovat základní principy, myšlenky a mechanismy, které vytvářejí pevnou strukturu organizace, a lépe jim porozumět. Dotkli jsme se témat jako společné rozhodování, komunikace, transparentnost, střídání úkolů, rolí a zodpovědnosti, společné tvoření pravidel, týmová práce, atd. Na konkrétních příkladech organizací a společností postavených na nehierarchické struktuře jsme měli možnost reflektovat výhody a výzvy, které toto uspořádání přináší. Odpolední blok byl zaměřen na nenásilnou komunikaci. Lektorka Barbara Herucová nás skrze divadelní a improvizační techniky seznámila s čtyřmi prvky nenásilné komunikace: pozorováním, pocity, potřebami a prosbou, a jejich protějšky: interpretací, hodnotícími myšlenkami, strategiemi a požadavky. Jako vždy bylo setkání také plné neformálních okamžiků plných sdílení, péče o druhé a prosté radosti ze společně stráveného času. Díky táborovému ohni, společnému vaření a procházkám do přírody jsme dobili energii a připravili se na další měsíce nejistoty a hrozeb v časech korony.

//Non-hierarchical organisation and non-violent communication

On the last day of EDN meeting we had a training on non-hierarchical organisation, its challenges and advantages. The workshop led by Anna Demchuk (Nesehnuti) helped us to define and understand better the basic principles, ideas and mechanisms behind flat organizational structures (such as: co-decision making, communication, transparency, rotation of tasks, roles and responsibilities, collective rule-making, teamwork, etc.). We also had a chance to reflect about their challenges and advantages basing on concrete examples of organisations and companies run based on a non-hierarchical model. The afternoon session instead was on the subject of non-violent communication. Our trainer, Barbara Herucová, used Theater and improvisation techniques to make us experience the four components of non-violent communication: observation, feelings, needs and request, and reflect on their counterparts: interpretation, thoughts/ideas, strategies and order. As usual the meeting was also full of informal moments of sharing, caring of each other and simply enjoying spending time together. The camp fire, collective cooking and walks in the nature definitely helped us to recharge energies and prepare ourselves for the next months of insecurities and threats in times of Corona.