Skip to main content
Tiskové zprávy

Expanze Olympie bude posouzena procesem EIA

By 2007-05-237 září, 2020No Comments

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vydal závěry zjišťovacího řízení a rozhodnul, že vlivy expanze nákupního centra Olympia (v Modřicích a Brně-jih) na životní prostředí musí být dále posuzovány. Investor tím pádem musí zpracovat dokumentaci vlivů na životní prostředí a proběhne standardní proces EIA včetně veřejného projednání záměru. Ten ve svých připomínkách k oznámení požadovalo občanské sdružení z Modřic i sdružení NESEHNUTÍ. Vzhledem k rozsahu záměru je posuzování EIA velice žádoucí.
Odbor životního prostředí Krajského úřadu rozhodnul, že expanze nákupního centra Olympia (v Modřicích a Brně-jih) bude dále posuzována z hlediska vlivů na životní prostředí (proces EIA). Investor Olympie chce centrum ve dvou etapách rozšířit o více než 60 000 m2 nové plochy směrem k řece Svratce. Realizací rozšíření by se Olympia stala druhým největším nákupním centrem v ČR. NESEHNUTÍ (které se dlouhodobě zabývá negativními vlivy nákupních center na životní prostředí) již dříve upozornilo na očekávané dopravní komplikace, růst znečištění ovzduší i hlučnosti. Záměr je také stavbou na zelené louce. Jeho realizace by si vyžádala odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu – část půdy je navíc zařazena do I. třídy ochrany (nejcennější půdy, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu).
Rozmístění maloobchodu ve městě Brně je velmi nerovnoměrné. Důvodem této nevyváženosti je existence obřích nákupních center a také jejich koncentrace v severojižním směru a zejména v sektoru jižní suburbánní zóny města. To způsobuje výrazné přesuny obyvatel za nákupy do této oblasti a z toho plynoucí nárůst dopravy a negativní dopad na životní prostředí. „Záměr expanze Olympie tuto situaci ještě výrazně zhoršuje,“ říká Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
„Závěry zjišťovacího řízení, které vydal odbor životního prostředí jsou průlomové neboť nákupní centra a jejich rozšiřování prozatím nebyla v kompletních procesech EIA posuzována, přestože se jedná o záměry velmi významné z hlediska životního prostředí. Velice oceňujeme, že odbor vzal závažnost záměru i připomínky veřejnosti v potaz a nařídil proces EIA,“ komentuje současný stav posuzování Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
V této fázi tedy musí investor doložit dokumentaci vlivů na životní prostředí. Tuto dokumentaci krajský úřad zveřejní na úřední desce a veřejnost se bude moci vyjadřovat. Krajský úřad také uloží zpracování posudku záměru jiným odborníkem a uspořádá veřejné projednání záměru. Nakonec úřad vydá stanovisko jehož podmínky budou muset být respektovány v návazných řízeních.
Více informací:
Jiří Koželouh – 723 559 495
Milan Štefanec – 605 239 579
Odbor územního plánování a rozvoje MMB – 542 174 104
Odbor životního prostředí Krajského úřadu JmK – 541 651 111