Skip to main content

You*th online

Účelem projektu You*th online: Prevence násilí (nejen) na sítích je posílit kapacitu systému pro prevenci a boj proti domácímu a genderově podmíněnému násilí prostřednictvím realizace dvou osvětových kampaní zaměřených na nové formy genderově podmíněného násilí především v online prostoru a zacílených primárně na mladé lidi a sekundárně i na širokou veřejnost.

Eva Colledani

Projektová koordinátorka

Kontakt

Projekt je financován z Fondů Norska 2014 – 2021

Za podporu děkujeme:
norskefondy.cz
eeagrants.org