Skip to main content

Přihlášky je stále možné podávat!
Hľadáme dobrovoľníčku alebo dobrovoľnícka vo veku 18-30 rokov so záujmom o práva zvierat, prácu mimovládnych organizácií v tejto téme a s chuťou podieľať sa na rozvoji aktivít NESEHNUTÍ najmä v oblasti ochrany hospodárskych zvierat.
 
 
Predpokladaný termín: začiatok podľa dohody v období 1/2019 – 3/2019, trvanie 12 mesiacov
Miesto výkonu dobrovoľníckej služby: Brno (Česká republika)
Hostiteľská organizácia: NESEHNUTÍ, iniciatívna skupina Za práva zvířat
Vysielajúca organizácia: Združenie Slatinka
NESEHNUTÍ ako sociálne – ekologická mimovládna organizácia pracuje na základe presvedčenia, že ekologické a sociálne problémy majú spoločné príčiny a dôsledky a s ohľadom na to je potrebné ich aj riešiť. Cieľom všetkých aktivít NESEHNUTÍ je ukázať, že zmena spoločnosti založená na rešpekte k ľudom, zvieratám i prírode je možná a musí vychádzať predovšetkým zdola. Preto podporujeme angažovaných ľudí, ktorí sa zaujímajú o dianie okolo sebe a ktorí považujú zodpovednosť za život na našej planéte za neoddeliteľnú súčasť svojej slobody. NESEHNUTÍ funguje nezávisle od straníckych a ekonomických záujmov, používa výhradne nenásilné prostriedky práce. Viac informácii o programoch a činnosti organizácie: nesehnuti.cz.
Hlavným obsahom práce skupiny Za práva zvířat NESEHNUTÍ je vedenie kampane za zmeny vo veľkochovoch hospodárskych zvierat v prospech životných podmienok zvierat aj životného prostredia, tiež zvyšovanie informovanosti verejnosti o právach a životných podmienkach hospodárskych zvierat. Viac info: nesehnuti.cz/zvirata.
Hostiteľská organizácia očakáva, že dobrovoľník/dobrovoľníčka sa aktívne zapojí do práce skupiny, prinesie nové nápady a bude sa podieľať na plánovaní, propagácii a tvorbe obsahu projektu.
Obsah dobrovoľníckej činnosti:

 • spolupráce napr. na vytváraní obsahu webových stránok, získavanie informácii od zainteresovaných strán (napr. supermarketov, politických strán, úradov), pomoc pri organizovaní a účasť na propagačných akciách, festivaloch a konferenciách (napr. VeganFest), benefičných výstavách a koncertoch, diskusiách k významným príležitostiam (Deň Zeme, Medzinárodný deň biologické rozmanitosti, Svetový deň hospodárskych zvierat, Svetový deň mlieka). Zber podpisov pod petície, pomoc pri organizovaní seminárov a besied o právach zvierat vo vzdelávacích inštitúciách (stredné školy, centrá voľného času a pod);
 • pomoc pri zabezpečení celoeurópskej kampani Konec doby klecové v spolupráci s organizáciou Compassion in World Farming;
 • administratívna podpora v kancelárii organizácie;
 • spolupráce na propagačných aktivitách organizácie – podľa preferencií záujemcu (napr. výpomoc pri fotodokumentácií akcií a robenie videí, príprava infografík, informačných materiálov), v prípade záujmu aj účasť na tvorbe a realizácii PR stratégie celej organizácie;
 • súčasťou dobrovoľníckej služby je tiež realizácia vlastného projektu súvisiaceho s danou tematikou. Obsahom môže byť napr. porovnanie minimálnych zákonom stanovených podmienok vo veľkochovoch zvierat v SR a ČR, návštevy veľkochovov a spracovanie záznamov, písanie článkov a reportáží, umelecké projekty (fotografie, film, infografiky aj.). Predpokladom je, že výstupy vlastného projektu by mali byť buď v priebehu alebo aj po skončení dobrovoľníckej služby primeraným spôsobom prezentované (napr. formou verejnej diskusie, výstavy, premietania, publikovaním blogu, článku a pod.);
 • možnosť zapojenia sa do aktivít ďalších programov a iniciatívnych skupín NESEHNUTÍ.

O Európskej dobrovoľníckej službe (EDS):
Z grantu bude dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke uhradených 90 % z cestovných nákladov z miesta bydliska na miesto EDS a späť; na mieste bude hostiteľskou organizáciou hradené ubytovanie, vreckové a stravné, poistenie dobrovoľníka a náklady na realizáciu aktivít. V hostiteľskej organizácii bude mať k dispozícii mentora, ktorý bude poskytovať podporu, a koordinátora EDS, ktorý sa bude starať o pracovné aktivity.
Dobrovoľník/dobrovoľníčka pred začatím EDS absolvuje aj prípravu v hostiteľskej organizácii a s členom Združenia Slatinka bude po celý čas aktivít v ČR v kontakte, pre prípad potreby.
Združenie Slatinka je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je ochrana životného prostredia a prírodných hodnôt. Od r. 2008 pôsobí ako prijímajúca aj vysielajúca organizácia v rámci programu Erasmus+, pričom sa zameriava na projekty a aktivity smerujúce k informovaniu verejnosti o problémoch životného prostredia a o tom, ako môžu aktívni občania prispieť k riešeniu týchto problémov alebo ako sa správa environmentálne prijateľne, aby problémy vôbec nevznikali. Viac informácií o organizácií nájdete na slatinka.sk/projekty/projekt/8/europska-dobrovolnicka-sluzba.
Ideálny profil dobrovoľníka / dobrovoľníčky:

 • záujem o problematiku intenzívneho chovu zvierat, práva hospodárskych zvierat
 • nadšenie a chuť učiť sa nové veci a zdieľať svoje vedomosti s ostatnými
 • flexibilita a zodpovednosť
 • skúsenosti s prácou pre práva zvierat alebo skutočný záujem o túto tému
 • skúsenosti pri fotografovaní alebo výrobe videí sú výhodou
 • aktívna znalosť českého a anglického jazyka výhodou
 • dobrovoľník/dobrovoľníčka musia byť zaregistrovaní v European Solidarity Corps – https://europa.eu/youth/solidarity_en (v prípade potreby s registráciou pomôže vysielajúca organizácia)

Ak máte záujem o dobrovoľnícku službu, pošlite krátky motivačný list a štruktúrovaný životopis e-mailom na adresu evs@nesehnuti.cz. V prípade záujmu o viac informácií prípadné otázky zasielajte na tú istú adresu.