Skip to main content

Nelegální vykácení borovicového háje v Brně-Líšni zavinil protizákonný postup úřadů i investora. To je výsledek šetření České inspekce životního prostředí, která se případem zabývala na základě podnětu ekologického sdružení NESEHNUTÍ. Inspektoři této státní instituce zjistili, že jak líšeňský úřad, tak brněnský magistrát postupovaly protiprávně, když vydaly souhlas s kácením dřevin. Dále zjistili, že investor – firma QARY – nelegálně kácela stromy v době, kdy neměla platné územní rozhodnutí a navíc pokácela více stromů a na větší ploše, než jí úřady povolily. S firmou QARY inspekce zahájí řízení o uložení pokuty za porušení zákona na ochranu přírody a krajiny. Česká inspekce tak bezezbytku potvrdila všechna předchozí obvinění vznesená sdružením NESEHNUTÍ na práci úřadů i jednání investora.


Borovicový háj na ul. Horníkova v Brně-Líšni byl pokácen jen kvůli nezákonnému jednání odpovědných úřadů i investora. To je hlavní výsledek šetření České inspekce životního prostředí, která je odborným orgánem státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Inspekce celý případ prošetřovala na základě podnětu občanského sdružení NESEHNUTÍ, které opakovaně upozorňuje na to, že povolení vydaná v tomto případě líšeňským úřadem i magistrátem jsou nezákonná a že také investor svým jednáním poškodil zájmy ochrany přírody a krajiny a porušil platné předpisy. Inspekce celý případ prošetřila, mj. přímo na místě také provedla terénní průzkum a zmapovala stav dané lokality. Na základě svého šetření pak vydala zprávu, ve které mj. konstatuje:

  • líšeňský úřad se nevypořádal s rozsahem požadovaného kácení s ohledem na rozsah plánované stavby ani nevyhodnotil důvod kácení dřevin, což způsobilo, že jeho povolení je nezákonné;
  • stejný úřad nedodržel lhůty pro vyjádření NESEHNUTÍ se k případu a na základě požadavku stavebníka je zkracoval v neprospěch účastníků řízení;
  • Magistrát města Brna (odbor životního prostředí) v době svého rozhodování prokazatelně věděl, že krajský soud zrušil platnost územního rozhodnutí na stavbu a měl tedy povolení kácet stromy zrušit. Jelikož tak neučinil, rozhodl nezákonně;
  • Magistrát města Brna s uvedením nepravdivých důvodů zamítl odvolání NESEHNUTÍ proti povolení kácet stromy, čímž jako odvolací orgán porušil zákon;
  • stavebník věděl, že nemá pravomocné územní rozhodnutí a že tedy není splněna podmínka povolení ke kácení, přesto ale provedl kácení vědomě v rozporu s vydaným povolením;
  • stavebník navíc porušil vydané povolení tím, že překročil rozsah povoleného kácení a to jak v ploše tak i v počtu pokácených dřevin;
  • dnem, kdy nabyl rozsudek soudu rušící územní rozhodnutí právní moc, ztratil stavebník právo stavět, v případě, že by začal stavět, stavební úřad by s ním musel zahájit řízení o odstranění stavby;
  • inspekce neprodleně vydá předběžné opatření, kterým zakáže kácení zbylých dřevin a zahájí správní řízení o zákazu činnosti podle § 66 zák. č. 114/1992 Sb. Rovněž zahájí s firmou QARY s.r.o. správní řízení o uložení pokuty za porušení ust. § 7 a 8 téhož zákona.

„Inspekce potvrdila všechny naše dosavadní výhrady k práci odpovědných úřadů i k praktikám investora. Její šetření také ukázalo, že tvrzení představitelů líšeňské radnice či magistrátu, že vše proběhlo v souladu se zákonem, nejsou pravdivá“, komentuje výsledek šetření České inspekce životního prostředí Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. „Firmu QARY, která protiprávně zničila zelenou plochu na líšeňském sídlišti, teď čekají sankce. Bylo by spravedlivé, aby svůj díl viny za zničení borovicového háje nesli i odpovědní pracovníci a pracovnice líšeňského úřadu a magistrátu,“ doplňuje Štefanec. Výsledek šetření inspekce otvírá šanci na to, aby projekt na stavbu bytů, ubytoven a parkoviště místo zeleně, byl definitivně zastaven a daná lokalita byla v budoucnu využita jako odpočinková zóna pro obyvatele sídliště, návštěvníky blízké polikliniky i žáky a žákyně základní a mateřské školy.
S tím se ale nehodlají smířit investorské firmy QARY a Net Development. ČIŽP jako státní orgán jednoznačně konstatovala, že v případě, že by nyní (v době kdy je soudem zrušené územní rozhodnutí na stavbu) zahájily firmy stavbu, musel by stavební úřad dle zákona zahájit řízení o jejím odstranění. Dotčené firmy si ale hlavu s platnými zákony nelámou. Na svých webových stránkách již nyní nabízejí prodej bytových domů v komplexu bytových domů a ubytoven plánovaných na ul. Horníkova. V reklamním textu k nabízeným bytům firmy uvádějí, že byty jsou v blízkosti „…Velké Klajdovky a jejího krásného přírodního okolí…“ a že „Koncepce bytových domů vychází z podmínek místa, na které citlivě reaguje.“ O nelegálním zničení zeleně, ani o rozporu stavby s územním plánem, neplatností vydaných povolení na stavbu, či o řízení o pokutách pro stavitele se inzerát nezmiňuje. Jak vypadá lokalita, na jejichž podmínky údajně developeři citlivě reagují, je možné se podívat na těchto fotografiích (1, 2, 3, 4, 5, 6). „Inkasovat peníze za něco, co nemohu splnit, neboť mi to zakazuje zákon, a tuto skutečnost navíc klientům zatajovat, tomu se říká podvod a pamatuje na to i trestní zákon. Reklamní nabídka na prodej bytů na Horníkově ulici vypadá jako příprava podobného jednání“, hodnotí jednání developerů Milan Štefanec.

Ekologické aktivnity NESEHNUTÍ jsou podporovány grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím
Nadace rozvoje občanské společnosti.

Milan Štefanec, NESEHNUTÍ (605 239 579)
Sandra Podskalská, právnička (775 154 082)
výsledek šetření ČIŽP (zvýraznění vybraných pasáží M.Š.)