Skip to main content
Tiskové zprávy

Ivanovičtí budou diskutovat o Hobby marketu

By 2007-02-017 září, 2020No Comments

Nevládní organizace NESEHNUTÍ Brno a ZO ČSOP Veronica vyzývají k pokračování záměru Slévárny v Maloměřicích z hlediska životního prostředí. Plánovaný přesun provozu slévárny na ulici Jarní (Brno-Maloměřice) bude mít nezanedbatelný dopad na životní prostředí. Proto je důležité, aby se se záměrem seznámilo co nejvíce lidí, kteří bydlí nebo mají zahrádky v blízkosti. Konkrétní body o nichž by se mělo jednat dále jsou:
ochrana kvality ovzduší a minimalizace znečištění
rizika toxických kovů a jejich vliv na zdraví obyvatel
rizika havárií (zejména zabezpečení propanového zásobníku)
ochrana před únikem znečištění do vody
dopad záměru na dřeviny a významné krajinné prvky

V této fázi (tedy fáze Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) je možné podávat připomínky do 25. února 2007 (vzhledem k nejsanostem ohledně vyvěšování oznámení na různých úředních deskách uvádíme pro jistotu nejdřívější termín) k rukám Odboru životního prostředí Krajského úřadu JmK (Žerotínovo nám. 3/5, Brno 601 82). Poté proběhne tzv. Zjišťovací řízení, které zejména stanoví (i na základě došlých připomínek občanů a stanovisek orgánů státní správy) jestli bude záměr dále posuzován (tzn. vypracována podrobnější Dokumentace vlivů na ŽP, uloženo vypracování Posudku jiným odborníkem, konáno veřejné projednání a vydáno Stanovisko Krajského úřadu JmK s podmínkami pro následná správní řízení) nebo jestli dále posuzován nebude. Vzhledem k povaze záměru je další posuzování velice žádoucí.
Více informací:
Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ Brno – 723 559 495 – ttp://ekobrana.cz
Příloha:
vyjádření NESEHNUTÍ Brno k oznámení záměru „Slévárna Maloměřice“