Skip to main content
Tiskové zprávy

Ivanovičtí řekli NE hypermarketu

By 2006-03-077 září, 2020No Comments

V těchto dnech jsou do domácností v Brně-Ivanovicích roznášeny informační materiály, které upozorňují obyvatele a obyvatelky této městské části na možné negativní dopady plánované výstavby nového obřího hypermarketu v těsném sousedství obytné klidové zóny. Ekologičtí aktivisté se v souvislosti s Hobby marketem obávají výrazného navýšení dopravy a tedy i hluku a znečištění ovzduší. Stavbou by utrpěl i ráz krajiny a Ivanovice by přišly o cenné plochy pro rozvoj místního podnikání či prvků občanské vybavenosti. Leták vydalo občanské sdružení NESEHNUTÍ, které se obchodními centry a jejich negativy dlouhodobě zabývá.
V sociologickém průzkumu, který ve dnech 27. 2. – 5. 3. 2006 prováděla mezi obyvateli městské části Brno-Ivanovice Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, se 72,6 % dotazovaných vyslovilo proti výstavbě nového Hobby marketu v Ivanovicích. Zároveň více než 350 občanů Ivanovic podepsalo petici občanského sdružení Klidné Ivanovice proti výstavbě tohoto hypermarketu. Starostka Ivanovic se zavázala, že bude názor veřejnosti respektovat ve vydaných stanoviscích obce v následných rozhodovacích řízeních. Otázkou zůstává, zda mínění ivanovických občanů bude respektovat i investor, kterým je podle dosavadních informací firma Bauhaus.
Ve zprávě o závěrech sociologického průzkumu zpracovaného Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity se uvádí, že na otázku „Souhlasíte s výstavbou HOBBY MARKETU, BRNO – IVANOVICE na dotčeném území?“ odpovědělo celkem 587 respondentů, z nichž 486 mělo trvalé bydliště v Brně-Ivanovicích a zároveň dovršilo věk minimálně 18 let. S výstavbou souhlasilo 121 dotazovaných (20,6 %), proti se vyslovilo 426 respondentů (72,6 %). Většina respondentů chtěla dotčené území zachovat v současném stavu. Mezi návrhy na jeho využití se nejčastěji objevovala výstavba rodinných domků, park, bazén nebo sportovní areál. Průzkum dále zjišťoval názory občanů na problematiku výstavby velkých nákupních center v celém Brně. Proti jejich další výstavbě se vyslovilo 52,8 % dotazovaných ivanovických občanů, pouze 13,6 % souhlasilo s další takovou výstavbou.
O plánované výstavbě hypermarketu v Ivanovicích se diskutovalo také na několika veřejných projednáváních s občany. Zde se starostka Ivanovic zavázala, že své vyjádření jménem obce k projektu bude formulovat podle názoru, který občané vyjeví v právě ukončeném sociologickém šetření.
NESEHNUTÍ se problematikou výstavby hypermarketů dlouhodobě zabývá. Na místě plánované výstavby Hobby marketu provedlo NESEHNUTÍ terénní průzkum lokality, přehledový biologický průzkum a zhodnotilo záměr výstavby s pomocí dokumentace, leteckých snímků a mapových podkladů. Na základě této práce NESEHNUTÍ varuje před negativními dopady realizace záměru. „Podle projektové dokumentace k hypermarketu by došlo ke zvýšení dopravy o více než 3 000 nových průjezdů automobilů denně. Z toho 600 z nic by se uskutečnilo v těsné blízkosti obytné zástavby. Nárůst dopravy by s sebou přinesl výrazné zvýšení hladiny hluku i znečištění ovzduší,“ vyjmenovává některé z dopadů hypermarketu na život v obci Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Mezi další problémy spojené s případnou výstavbou hypermarketu patří konstrukční řešení a zábor plochy hypermarketem. „Obří stavba Hobby marketu svým měřítkem ani vzhledem do místní krajiny vůbec nezapadá. Hrozí nebezpečí stejné devastace krajiny jako způsobil již zde stojící hypermarket Globus. Narozdíl od něj by však nový hypermarket zasáhl pozemky v sousedství osídlené a zachované části Ivanovic,“ pokračuje ve výčtu rizik Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. Negativní vlivy vyvolané stavbou Hobby marketu by se navíc mohly znásobit další výstavbou podobného typu, které by realizace otevřela cestu a s níž počítá i projektová dokumentace investora. Hobby market v Ivanovicích navíc počítá se zabráním 80 000 m2 plochy, kterou by mohly rozvíjející se Ivanovice využít pro nezbytnou obytnou výstavbu a s ní související služby, případně drobnou výrobu, plochy pro odpočinek apod. Takové využití plochy podpořilo v provedeném sociologickém průzkumu 41,3 % dotázaných občanů.
Proti výstavbě hypermarketu v Brně–Ivanovicích protestuje také místní občanské sdružení Klidné Ivanovice. Jeho členové již shromáždili pod petici nesouhlasící s výstavbou více než 350 podpisů. Zástupci sdružení předají petiční archy představitelům obce ve čtvrtek 9. března 2006 v 18:00 na jednání Zastupitelstva městské části Ivanovice.
V současné době se každým dnem očekává zahájení územního řízení rozhodujícího o případném povolení k umístění stavby. Účastníkem tohoto řízení bude jak městská část Brno – Ivanovice tak NESEHNUTÍ. Oba tyto subjekty budou svá vyjádření formulovat také na podkladě nesouhlasného vyjádření ivanovických občanů. „Důležitým v tomto momentě zůstává postoj investora a jeho rozhodnutí, jestli bude respektovat názor a vůli obyvatel Ivanovic, či bude prosazovat svůj záměr i proti jejich přání,“ říká k dalšímu vývoji Milan Štefanec. Investorem je s největší pravděpodobností firma Bauhaus, která se však k projektu zatím veřejně nehlásí a všechna potřebná povolení se pro ni snaží získat developerská firma FUERTES DEVELOPMENT.
Více informací:
Milan Štefanec (605 239 579)
Jiří Koželouh (723 559 495)
Další kontakty:
Josef Šumbera – občanské sdružení Klidné Ivanovice (602 503 353)
FUERTES DEVELOPMENT (541 243 530)
Aleš Pacal – Bauhaus (538 725 101)