Skip to main content

V loňském roce byl 19. červen poprvé vyhlášen Dnem rovnosti žen a mužů. Letos jej opět oslavíme i v Brně – přichystán je pouliční informační stánek a interaktivní vzdělávací seminář. Den rovnosti žen a mužů vyhlásil projekt Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů ve spolupráci s partnerskými projekty v Dánsku, Lotyšsku, Polsku, Rakousku a Španělsku. Projekt Půl na půl je koordinovám neziskovou organizací Gender Studies, o. p. s. a v Brně jej coby partnerské organizace zastupují o. s. NESEHNUTÍ Brno a Knihovna Jiřího Mahena. V letošním roce se k oslavám přidaly další neziskové organizace a rozvojová partnerství sdružená v rámci projektů EU EQUAL.
Mezinárodní den rovnosti žen a mužů v Brně:
19. 6. – pouliční informační stánek – Malinovského nám. (před Mahenovým divadlem), 11:00 – 16:30 hod
Dobrovolníci a dobrovolnice NESEHNUTÍ budou rozdávat letáčky a odpoledne i balonky upozorňující na tento den a informační centra, v nichž je možno získat jak informace o rovnosti žen a mužů, tak radu v případě problému s diskriminací na trhu práce. K dispozici bude i široké spektrum informačních materiálů zaměřených na rovnost žen a mužů v různých oblastech života a projekty tuto tématickou oblast podporující. Součástí info-stánku bude i soutěžní kvíz, v němž budou moci kolemjdoucí otestovat své znalosti a povědomí o řešené problematice.
26. 6. – interaktivní vzdělávací seminář „Nenechte se diskriminovat aneb jak se bránit diskriminaci na trhu práce“ – Knihovna Jiřího Mahena (Kobližná 4 – 3. patro, hudební klubovna), 16:30 – 18:30 hod
Program vzdělávacího odpoledne na pomoc ženám a mužům v obraně proti diskriminaci na trhu práce založené na pohlaví tvoří praktický nácvik situací označovaných jako diskriminační, které se na trhu práce vyskytují. Sylvie Rampouchová (personalistka a psycholožka) a Ivana Spoustová (právnička a poradkyně projektu Půl na půl) provedou účastnice a účastníky semináře krok po krokem jak samotnými diskriminačními situacemi, tak tím, jakým způsobem je možno se jim účinně bránit.
Seminář je bezplatný a vstup je umožněn všem, kdo se o téma zajímají. Program je však uzpůsoben tak, aby na něm co nejvíce užitečných informací získali lidé z cílových skupin nejvíce ohrožených diskriminací: ženy 24 – 35 let, rodiče malých dětí – ženy i muži, ženy 45 a více let.
„Kapacita semináře je omezena a doporučujeme proto zájemkyním a zájemcům předem se přihlásit na kontaktech NESEHNUTÍ. Předem přihlášeným nabízíme i hlídání dětí v prostorách knihovny“, upozorňuje Zuzana Hlucháňová, jedna z organizátorek semináře z NESEHNUTÍ Brno.
Brněnská nezisková organizace NESEHNUTÍ se tématu rovnosti žen a mužů věnuje už řadu let v rámci své dlouhodobé kampaně Ženská práva jsou lidská práva, která je tvořena právě takovýmito či obdobnými informačními a vzdělávacími aktivitami. NESEHNUTÍ se věnuje celé šíři témat spojených s ženskými právy a rovností žen a mužů ve společnosti vč. např. násilí na ženách. „V rámci projektu Půl na půl pak fungujeme také jako knihovna a jedno z informačních center, kam se lidé mohou přijít poradit ať už se o téma zajímají po všeobecné stránce, či se dostali do nepříjemné diskriminační situace a chtějí vědět co s ní.“, popisuje Kateřina Plesková, koordinátorka kampaně NESEHNUTÍ Brno.
NESEHNUTÍ se v rámci tohoto projektu nově věnuje i tématu rovnosti žen a mužů při péči o děti a zejména roli mužů – tématem tzv. aktivního otcovství. Vydává informační materiály, zrealizovalo putovní fotografickou informační výstavu ze života aktivních tatínků, kteří zůstali na rodičovské dovolené, a pořádá vzdělávací a diskusní akce pro laickou i odbornou veřejnost.
S NESEHNUTÍm v Brně úzce spolupracuje Knihovna Jiřího Mahena (KJM), která též působí jako informační poradenské centum projektu Půl na půl. Každé úterý a čtvrtek je v přízemí centrální knihovny otevřen tzv. informační bod. Knihy k tématu se půjčují neustále a dle vyjádření Lenky Typltové, manažerky služeb KJM, více než hojně.
Každý první čtvrtek v měsíci od ledna do června 2007 NESEHNUTÍ Brno ve spolupráci a v prostorách KJM spolupořádali cyklus tzv. ženských čtvrtků. „Šlo o cyklus besed se ženami nejen o ženách a jejich postavení ve světě. Lidé měli o akce poměrně velký zájem a hodnotili je jako zajímavé a přínosné. Budeme v nich proto určitě pokračovat a v současnosti připravujeme program na příští školní rok..“, doplňuje Kateřina Plesková.
K info-stánku 19/6 se připojí i občanské sdružení Moravská asociace podnikatelek a manažerek (MAPM). MAPM je profesní sdružení, které soustřeďuje ženy – podnikatelky a manažerky – na Moravě a ve Slezsku. Cílem je vytvoření takového prostředí, které pomáhá podnikajícím ženám a také ženám ve vyšších manažerských pozicích vzájemně komunikovat a vyměňovat si informace, a tím podporovat i rozvoj obchodních aktivit. Současně sdružení přispívá ke vzdělávání žen a jejich osobnímu i profesnímu rozvoji, v obecné rovině propaguje ženské podnikání. MAPM bude na info-stánku prezentovat zejména svůj projekt bezplatných asistenčních center, podporujících podnikání žen při zakládání nových podniků a systematickou pomoc v prvních třech letech podnikání. (více na www.mapm.cz)
Den rovnosti žen a mužů
Proč jsme se rozhodli pro Den rovnosti žen a mužů, když už máme Mezinárodní den žen?
Mezi těmito dvěma významnými dny je rozdíl:
Mezinárodní den žen oceňuje dlouhodobé a dodnes trvající úsilí aktivistek za prosazení práv žen. Připomíná demonstrace za hlasovací právo žen či za rovné příležitosti žen na trhu práce. V neposlední řadě pak posiluje společenskou, politickou i ekonomickou pozici ženy.
Naproti tomu Den rovnosti žen a mužů vyjadřuje respekt k genderové rovnosti, respektive k rovnosti žen a mužů převážně zvyšováním povědomí společnosti a informováním široké veřejnosti o relevanci problému. Cílem je kladně zobrazovat partnerství mezi muži a ženami a podpořit rovné příležitosti mezi nimi. Den rovnosti žen a mužů je zaměřen jak na ženy, tak na muže: snaží se pojem „rovné příležitosti“ vztáhnout na obě pohlaví, protože i muži mohou být diskriminováni či znevýhodněni.
Oba významné dny jsou důležité v dosahování rovných práv a příležitostí pro ženy a muže.
Letošní evropský rok rovných příležitostí pro všechny se projekt Půl na půl snaží využít k ustanovení Dne rovnosti žen a mužů významným dnem Evropské unie. „Tím chceme zdůraznit význam rovných příležitostí pro ženy a muže, konceptu genderové rovnosti a související genderové perspektivy celé společnosti.“ říká koordinátorka projektu Půl na půl Linda Sokačová z Gender Studies. Hlavní myšlenkou je ukázat, že rovné příležitosti se týkají jak žen, tak i mužů, a dotýkají se jejich společenské, ekonomické a kulturní situace, stejně jako věku, etnického původu, rasy a jiných hodnot ovlivňujících jejich život. Současně poukazuje na význam kladený na rovnost příležitostí žen a mužů ve strategiích evropských institucí, ale i jednotlivých zemí, jež jsou členy Evropské unie, resp. vytvářejí bohatý kulturní a společenský kontext Evropy.
Iniciativu nad zařazením Dne rovnosti žen a mužů do „Evropského kalendáře“ převzala poslankyně Evropského parlamentu (EP) Věra Flasarová, která o Dni rovnosti žen a mužů v EP promluvila 28. 3. a představila ideu poslancům a poslankyním EP. Ti mají v současnosti možnost podepsat prohlášení podporující tento den.
Program Dne rovnosti žen a mužů je pravidelně aktualizován na stránkách www.feminismus.cz a www.rovneprilezitosti.cz.
Letošní aktivity k oslavě Dne rovnosti žen a mužů v ČR:
17.6. – Praha: Zahájení oslav mezinárodního dne – Představení skupiny Décalages „Posedlost“ – pohybová koláž na téma neslučitelnosti ženského a mužského elementu a stálého hledání dokonalé harmonie. Program otevře náměstkyně primátora hlavního města Prahy Markéta Reedová, která převzala na sérií pražských akcí záštitu. Palác Akropolis ve 20:00.
18.6. – Praha: Vernisáž fotografické výstavy „“Aktivní otcovství aneb když pečují tátové““ (pro NESEHNUTÍ Brno nafotili Radim Šašinka, Zora Javorská, Zdeňka Řezbová). 15:00 v Gender Studies, úvodní slovo: Lukáš Sedlášek, koordinátor aktivit na podporu aktivního otcovství NESEHNUTÍ Brno
– Praha: „“Ze šuplíku na veřejnost…moje vlastní genderová tvorba““ – veřejné čtení vlastní tvorby v prostorách knihovny Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2. (17:00)
19.6. – Praha: konference: „Rovné příležitosti ve firemní praxi“, Clamm-Gallasův palác Praha, 10,00 – 15.00. Konference se koná v projektu O rovnosti s firmami.
– Informační pouliční stánky na třech místech v Praze, dále pak v Brně, Liberci a Trutnově (+ další aktivity v těchto městech).
Praha: „Kamera je rodu ženského“ – filmový maratón ve Světozoru, Filmové projekce k Mezinárodnímu dni rovnosti žen a mužů. (9,00 – 18,00)
Praha: Český svaz žen slavnostně vyhlásí výsledky novinářské soutěže „“Kariéra je ženského rodu““ o nejvýstižnější článek, reportáž, rozhovor s tématikou týkající se rovných šancí žen ve společnosti, v pracovním zařazení a v rodině, otištěný v centrálních novinách a časopisech, v pražských denících nebo odvysílaný v rozhlase či televizi.
projekt Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů
www.pulnapul.cz nebo www.rovneprilezitosti.cz
V letech 2005 – 2008 koorginuje pražská nezisková organizace Gender Studies, o. p. s. dva společné projekty Půl na půl v rámci programu EU EQUAL, kterých se účastní významné vzdělávací a výzkumné instituce a neziskové organizace. Projekty si kladou za cíl vyrovnávání nerovností na trhu práce. Jeden z projektů se zaměřuje na oblast hl. města Prahy a druhý na Královéhradecký, Liberecký a Jihomoravský kraj. V rámci projektu probíhají informační, mediální, vzdělávací, výzkumné, poradenské a lobbyingové aktivity.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.
Primární cílové skupiny projektu (skupiny nejvíce ohrožené diskriminací na trhu práce):
ženy 24 – 35 let (matky a potenciální matky)
ženy +50, muži +50
muži na rodičovské dovolené
Projekt chce konkrétními projekty oslovit i zaměstnavatele, HR management – personalisty, právníky, zákonodárce, úřady práce i širokou veřejnost tak, aby se situace ohrožených skupin změnila k lepšímu a aby se do povědomí celé společnosti dostala idea rovnosti příležitostí bez ohledu na rodové role.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.
Gender Studies, o.p.s. (www.genderstudies.cz) je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s tematikou rodů. Prostřednictvím projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech, jako jsou například trh práce, politická participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp.
Kateřina Dušková, Gender Studies, public affairs projektu Půl na půl, tel.: 774 910 944; katerina.duskova@gmail.com
Linda Sokačová, Gender Studies, koordinátorka projektu Půl na půl, tel.: 777 910 933; linda.sokacova@genderstudies.cz
Věra Staňková, Moravská asociace podnikatelek a manažerek, tel.: 604 269 521; stankova@keswickpartners.com