Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 15.prosince 2010
Magistrát města Brna dnes zveřejňuje 3 varianty konceptu nového územního plánu Brna. NESEHNUTÍ upozorňuje na to, že stávající územní plán dovolil neregulovanou expanzi nákupních center a tím likvidaci stovek malých obchodů ve městě. NESEHNUTÍ nevidí ve variantách konceptu žádný náznak toho, že by se zpracovatel územního plánu snažil tento trend zastavit a naopak podpořit rozvoj pestré sítě lidem dostupných obchodů. Plánovači dávají prostor k umísťování center například do ploch pro vědu a výzkum a jiné významné záměry.
„Autoři konceptu územního plánu města Brna správně navrhují vymezení konkrétního typu funkční plochy (plocha X) pro umisťování velkých nákupních center na území města. V tom se shodujeme. To je jeden z kroků k zajištění pestré sítě obchodů. Další dva kroky (vyloučení výstavby nákupních center v jiných plochách a promyšlené rozmístění ploch X) chybí, a pokud je zpracovatel neudělá, lidé se zlepšení podmínek pro nakupování nedočkají,“ hodnotí práci územních plánovačů Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.

„Autoři konceptu totiž chtějí umožnit výstavbu nákupních center i v další funkční ploše určené pro výstavbu kancelářských budov, budov pro vědu a výzkum, hotely či výstavnictví. Komerční záměry sestavené z levných objektů prodejen tak mohou vyplýtvat prostor pro daleko přínosnější záměry celoměstského, celostátního nebo i mezinárodního významu jako jsou např. výstavní objekty či vědecké projekty,“ doplňuje Koželouh.
Zpracovatel konceptu vůbec nezohlednil městské studie z kterých je jasné, které městské části trpí nedostatkem nabídky maloobchodů. Největší plochy nákupních center jsou umístěny na volných plochách na samém okraji města a v dopravně zcela nevhodných lokalitách. Například na poli při výjezdu z Brna ve Slatině u přetížené dálnice D1 či při ulici Kníničské u stávajícího hobbymarketu OBI. Jedna varianta konceptu uvažuje i o rozšíření Avion Shopping Parku, ačkoliv je jih města nákupními centry dávno přetížen.
Koncept tedy nejspíš nevyřeší to, že mizí malé střední obchody z města, že dochází ke zúžení možností nakupování v místě  bydliště, práce či v centru města. Brněnská veřejnost to bude mít i nadále do obchodu daleko. Svoji „prodejnu na rohu“ (vzdálenou méně než 200 metrů od domu) má už pouze 19 % obyvatel a obyvatelek Brna, třetina obyvatel Brna to má do obchodu dále než půl kilometru. V současné době trpí nedostatkem obchodů již 16 z celkem 29 městských částí města. Ořešín, Útěchov, Nový Lískovec či Kohoutovice nemají ani polovinu běžného standardu prodejních ploch na obyvatele v České republice.
„Brno nepotřebuje nové obří prodejny sloužící pro celé město a okolí. Brno potřebuje obnovovat (v minulosti expanzí nákupních řetězců poškozenou) hustou a pestrou síť menších obchodů doplněnou existujícími nákupními centry. Náš návrh pravidel tento cíl sleduje a budeme je tedy spolu s veřejností, významnými osobnostmi, občanskými iniciativami a maloobchodními sítěmi do konceptu prosazovat,“ shrnuje koordinátorka kampaně Brno v akci Hana Chalupská.
Varianty konceptu územního plánu vznikly na základě zadání projednávaného v roce 2005 a 2007. Do února 2011 mohou obyvatelé Brna podávat ke konceptu připomínky a námitky. Magistrát avizuje závěrečné veřejné projednání na únor 2011. Brněnské občanské iniciativy připravují expertní posouzení konceptů, zřízení zástupců veřejnosti, tematické diskuse. Ze tří variant konceptu bude posléze vybírat zastupitelstvo tu variantu, která bude dopracována do podoby finální verze územní plánu.
Odkazy:
Zveřejnění tří variant konceptu územního plánu Brna
http://www.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan-mesta-brna-upmb

Kampaň Brno v akci:
http://brno.hyper.cz/index.php?t=zakladni_informace
Návrh NESEHNUTÍ – pravidla pro územní plán Brna (vznikla na základě zahraničních zkušeností, v Česku zatím nebyla aplikována v žádném městě, v Brně jde o pilotní projekt):
http://brno.hyper.cz/index.php?t=odborne_informace
Kontakty:
Hana Chalupská,731 181 990, hana@nesehnuti.cz
Milan Štefanec, 605 239 579, milan@nesehnuti.cz
Jiří Koželouh, jiri@nesehnuti.cz

NESEHNUTÍ vede od dubna 2010 kampaň Brno v akci, která má za cíl podpořit rozvoj pestré sítě obchodů prostřednictvím začlenění férových pravidel pro další výstavbu nákupních center i malých prodejen do územního plánu města. Stávající územní plán dovoluje vybudování nákupních center v několika typech ploch, například i v plochách bydlení. Je tedy na benevolenci stavebních úřadů do těchto neobchodních ploch investora pustit či nepustit. NESEHNUTÍ zpracovalo na základě zahraničních vzorů návrh pravidel, která by v územním plánu jasně stanovila, kde už nákupní centra nestavět, kde je maloobchod naopak nutné podpořit. Nákupní centra mají v návrhu NESEHNUTÍ svoje místo. Ty, co budou potřeba, mají být rozmístěny citlivě k organismu města a životnímu prostředí. Nahodilé umisťování návrh neumožňuje.