Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 17. 5. 2010. Dnes ráno byla na místě nelegálně vykáceného borovicového háje na ulici Horníkova v Brně – Líšni zahájena stavba bytového komplexu. Nezákonnost vykácení více než čtyř set borovic přitom již v minulosti potvrdila Česká inspekce životního prostředí i ombudsman. Investor zcela ignoruje skutečnost, že o platnosti územního rozhodnutí pro tuto stavbu v současnosti stále rozhodují soudy, a nebere ohledy ani na ostrý nesouhlas místních. Stavba byla zahájena pouze na základě certifikátu autorizovaného inspektora, je tedy typickým příkladem toho, jak lze v praxi využít nedokonalosti nového stavebního zákona a obejít stavební řízení, a tedy i případné připomínky jeho potenciálních účastníků. Tento případ se tak může stát nebezpečným precedensem. Na zítřejším zasedání Zastupitelstva města Brna bude projednáván záměr změny územního plánu v této lokalitě z plochy smíšené na plochu zeleně.

Celý případ od začátku provází celá řada nezákonných postupů, jejímž vyvrcholením je dnešní zahájení stavby. Soud dal v minulosti sdružení NESEHNUTÍ za pravdu, že stavba je v rozporu s územním plánem a zrušil územní rozhodnutí, bez něhož nelze zahájit stavební řízení. I bez územního rozhodnutí však byly borovice pokáceny. Nezákonnost tohoto postupu potvrdila Česká inspekce životního prostředí i Úřad veřejného ochránce práv. Následně autorizovaný inspektor vydal certifikát povolující stavbu, který byl novým stavebním zákonem postaven na roveň stavebnímu povolení. Postupoval přitom nesprávně hned z několika důvodů. Neprojednal plánovanou stavbu se zákonem určenými osobami, mezi které patří jak vlastníci sousedních pozemků, tak např. sdružení NESEHNUTÍ. Vydal souhlas se stavbou v době, když již byl zveřejněn rozsudek soudu, kterým byla zrušena platnost územního rozhodnutí, bez něhož souhlas se stavbou nelze vydat. Vydal souhlas se zastavením i k pozemku, na který nebylo vydáno územní rozhodnutí.

Případem jsou znechuceni zejména místní obyvatelé a obyvatelky a to nejen proto, že budou ochuzeni o další zeleň a vystaveni prachu a hluku ze stavby. Vadí jim také přístup místního úřadu. „Celé tři roky, jak dlouho se už případ táhne, nikdo absolutně nebral v úvahu naše připomínky. Úřad městské části Brno – Líšeň nebral v úvahu námitky místních, soustavně se s námi odmítá o této záležitosti bavit a pokládá nás za nekompetentní. Konkrétně náš dům je ohrožen statickým narušením od vozovky ke stavbě, nemluvě o poklesu ceny této nemovitosti,“ říká obyvatel domu v ulici Horníkova č. p. 38, který si nepřál být jmenován.

Tento případ je názornou ukázkou toho, jak se lze podle nového stavebního zákona vyhnout stavebnímu řízení a námitkám případných odpůrcům záměru, stačí si najmout autorizovaného inspektora, který za poplatek vydá certifikát rovnající se stavebnímu povolení,“ komentuje případ Lukáš Lyer z NESEHNUTÍ. Zákon přitom neobsahuje sankce, jimiž by bylo možné postihnout nezákonné jednání autorizovaného inspektora, jehož příkladem je právě postup inspektora v tomto případě. „Je to alarmující příklad nevymahatelnosti práva v současném právním stavu, kdy jsou místní obyvatelé a obyvatelky vyloučeni z rozhodování o svém bezprostředním okolí. Investor tak může v podstatě ignorovat dotčené osoby a prosadit svůj záměr. Případ se může stát nebezpečným precedensem, podle něhož se mohou v budoucnu řídit investoři, budou-li se chtít vyhnout konfrontaci svých záměrů s dotčenou veřejností,“ doplňuje Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. Zarážející je postup Úřadu městské části Brno – Líšeň. Ten jako by hájil zájmy investora na úkor svých vlastních obyvatel. Úřad byl již v minulosti „oceněn“ veřejností v soutěži Otevřené společnosti v kategorii „Zavřeno“. „Máme potvrzeno, že na svém zítřejším jednání Zastupitelstvo města Brna bude projednávat návrh záměru změny územního plánu ve prospěch zeleně,“ upřesňuje nejasnosti kolem tohoto jednání Hana Chalupská z NESEHNUTÍ.

Více informací: Lukáš Lyer, 724 219 244, lukas.lyer@nesehnuti.cz

Hana Chalupská, 731 181 990, hana.chalupska@nesehnuti.cz

http://ekobrana.cz