Skip to main content
Tiskové zprávy

Nákupní centrum Olympia chystá expanzi

By 2007-04-187 září, 2020No Comments

V těchto dnech probíhá připomínkování záměru expanze nákupního centra Olympia v Modřicích (jižního okraje u Brna). Toto rozsáhlé nákupní centrum usiluje o expanzi, která by ho posunula na pozici druhého největšího centra na území České republiky. Olympia chce rozšířit svoje území o více než 60 000 m2 a dokonce překročit hranici mezi Modřicemi a Brnem. Taková expanze by se neobešla bez negativních vlivů na životní prostředí (ovzduší, hluk) a dopravních komplikací. Rozšíření Olympie je navíc v přímém rozporu se strategickými plány města Brna v oblasti obchodu. Veřejnost i samospráva mají do 2. května možnost se k záměru vyjádřit a Krajský úřad JmK rozhodne o tom jestli proběhne posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) – vzhledem k rozsahu záměru je posuzování EIA velice žádoucí.
Veřejnost, občanská sdružení i samospráva (Modřice, Brno) mají v těchto dnech možnost připomínkovat záměr „OLYMPIA BRNO – expanze, etapa 4,5“. Jedná se o záměr expanze nákupního centra Olympia v Modřicích u Brna (expanze zasáhne jak Modřice tak nově i území Brna). Původní Olympia už byla rozšířena jednou – tzv. etapa expanze 2, schváleno je i další rozšíření – etapa 3. Další obchodní pasáž (etapa 4) a prodejnu typu hobby market (etapa 5) chystá investor nyní a plánuje tak zabrat 60 000 m2 volné půdy. Realizací všech etap by se Olympia stala druhým největším nákupním centrem v ČR.
Rozšíření v etapě 4 a 5 by výrazně zvýšilo vliv nákupního centra na životní prostředí – vyplývá to z informací zveřejněných investorem. Lze očekávat zejména dopravní komplikace (5 000 dalších vozidel denně, z čehož 1 000 projede centrem města Modřice, 1 000 nových parkovacích míst). „Zatížena bude nejen dálnice D2 a silnice z Modřic, ale také dálnice D1 a vnitroměstské komunikace, po kterých se budou muset tisíce nových vozidel z Brna k Olympii dostat,“ popisuje Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. Doprava způsobí růst znečištění ovzduší (maximální koncentrace prachu se v oblasti již nyní blíží limitní hodnotě a záměr tedy ohrozí plnění limitů) i hluku (doprava v centrální části města Modřice).
Záměr je stavbou na zelené louce. Jeho realizací musí dojít k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu – část půdy je navíc zařazena do I. třídy ochrany (nejcennější půdy, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu).
Rozmístění maloobchodu ve městě Brně je velmi nerovnoměrné. Důvodem této nevyváženosti je existence obřích nákupních center a také jejich koncentrace v severojižním směru a zejména v sektoru jižní suburbánní zóny města. Důsledkem nevyváženosti je nedostatek nákupních příležitostí v místě bydliště velké části lidí a tedy i nárůst dopravy a negativní dopad na životní prostředí. Situaci si uvědomují i zástupci města Brna a v koncepčních dokumentech žádají nápravu. „Tento záměr reprezentuje asi nejhorší možný nápad, který jde zcela proti deklarovaným cílům města Brna v oblasti maloobchodu. Záměr je také v přímém rozporu se schváleným zadáním nového územního plánu Brna,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
Vlivy 4. a 5. etapy expanze budou navíc kumulovat s vlivy 3. etapy (další 3 000 vozidel, zábor půdy apod.) a také s vlivy rozšiřování blízké prodejny IKEA (která navíc nešetrně zasahuje zátopovou oblast a zvyšuje živelná rizika na jihu Brna) v centru Avion Shopping park.
V této fázi (tedy fáze Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) je možné podávat k etapě 4 a 5 písemné připomínky do 2. května 2007 Odboru životního prostředí Krajského úřadu JmK (Žerotínovo nám. 3/5, Brno 601 82). Poté proběhne tzv. zjišťovací řízení, které stanoví (i na základě došlých připomínek občanů a stanovisek orgánů státní správy) jestli bude záměr dále posuzován (tzn. vypracována podrobnější dokumentace vlivů na ŽP, uloženo vypracování posudku jiným odborníkem, konáno veřejné projednání a vydáno stanovisko Krajského úřadu s podmínkami pro následná řízení) nebo jestli dále posuzován nebude. „Vzhledem k povaze záměru je další posuzování velice žádoucí,“ uzavírá Koželouh.
Více informací:
Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ Brno – 723 559 495 – ttp://ekobrana.cz
Odbor územního plánování a rozvoje MMB – 542 174 104
Odbor životního prostředí Krajského úřadu JmK – 541 651 111