Skip to main content

V NESEHNUTÍ se dlouhodobě věnujeme práci s dětmi a mladými lidmi v oblasti sexuální výchovy, zdravých partnerských vztahů a prevence násilí. Proto nás znepokojuje, kolik prostoru je nejen v médiích věnováno sexuologovi Radimu Uzlovi.

Je to problematické nejen s ohledem na to, v jakých funkcích pan Uzel působí, ale především z hlediska toho, jakou podobu společnosti reprezentuje a bohužel i přímo propaguje. 

Jeho výroky ukazují, že názorová pozice, kterou zastává, se stala zcela neslučitelnou s jeho pozicí lékaře, soudního znalce nebo přednášejícího na školách. Partnerské vztahy v jeho pojetí postrádají koncepty souhlasu a respektu, které považujeme za základní kameny zdravého partnerského vztahu. 

Názory, které předkládá v médiích, ale i na školách, bagatelizují sexuální násilí páchané na ženách, přispívají k šíření nebezpečných mýtů o sexuálním násilí a obtěžování, podporují kulturu, ve které je sexuální násilí a obtěžování tolerováno a považováno za normální. Jeho slova muže samotné degradují na pudy ovládaná zvířata bez vlastní vůle. 

Protože si myslíme, že takové výroky by měly být vyváženy hlasem, který akcentuje rovnost žen a mužů, důležitost souhlasu v mezilidských vztazích a sexu, a v neposlední řadě zodpovědnost jednoho každého muže za své činy, spustili*y jsme kampaň #nejsemzvíře, kde vyzýváme nejen muže, aby dali veřejně najevo, že se od postojů, jaké Radim Uzel reprezentuje, distancují.

Tato kampaň sice reaguje přímo na výroky Radima Uzla v nedávném rozhovoru v DVTV, nicméně nemá za cíl pranýřovat jednoho konkrétního sexuologa, ale spíše upozornit na stále se objevující přesvědčení o ospravedlnitelnosti predátorského chování. 

Chtěli*y jsme ve veřejném prostoru zviditelnit hlasy nejen žen, ale i mužů, kteří s tímto nesouhlasí. Rovněž chceme dát najevo, že doba kdy bylo ve veřejném prostoru přípustné něco podobného, je naštěstí už za námi.

Věříme, že jak většinová společnost, tak Česká lékařská komora, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, či média s naším postojem souzní a že do budoucna budeme v ordinacích, na obrazovkách a především ve školách vídat a slýchat osvícenější lékaře.