Skip to main content
Tiskové zprávy

NESEHNUTÍ: Kancelářský komplex zhorší životní prostředí

By 2005-04-137 září, 2020No Comments

V těchto dnech Krajský úřad JmK posuzuje z hlediska vlivů na životní prostředí projekt na výstavbu mamutího kancelářského komplexu na ul. Heršpická – tzv. OFFICE PARK. NESEHNUTÍ ve svém vyjádření k projektové dokumentaci upozorňuje na skutečnost, že stavba se má nacházet v těsné blízkosti dvou lokálních biocenter, biokoridoru a významného krajinného prvku. Navíc její realizací by došlo k dalšímu zhoršení životního prostředí obyvatel blízké zástavby, především nárůstem automobilové dopravy. Souběžně s tímto posuzováním navíc stavební úřad Brno-střed zahájil územní řízení na jeden z objektů.
Tento týden skončila lhůta na podávání připomínek veřejnosti k projektu na výstavbu mamutího kancelářského komplexu OFFICE PARK Heršpická-Brno. Jedná se o soubor 11 výškových budov z nichž dvě budou mít 14 a 16 podlaží. Součástí projektu je i výstavba parkoviště pro bezmála 1 300 automobilů. Dokumentace počítá s vytvořením až 75 000 m2 kancelářských ploch, především pro zázemí nadnárodních korporací. Celkem má být zastavěno více než 32 000 m2 plochy (počítačový model objektu – viz příloha).
NESEHNUTÍ zpracovalo k projektové dokumentaci odborné stanovisko, které v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, předložilo odboru životního prostředí Krajského úřadu JmK. V tomto nesouhlasném stanovisku varuje před negativními dopady na přírodu i obyvatele, které by realizace projektu přinesla. Hlavním problémem je enormní zvýšení automobilové dopravy na přilehlých komunikacích, které již v současné době patří mezi nejzatíženější v Brně (křižovatka Heršpická/Poříčí je nejzatíženější křižovatkou v Brně: v roce 1999 – 58 000 vozidel/24 hodin). „Doprava vyvolaná tímto komplexem by výrazně zhoršila život okolo bydlících občanů, studentů blízkých škol a pacientů Nemocnice Milosrdných bratří. Autoři sami přiznávají, že dojde k dalšímu zvýšení koncentrace škodlivin a to přesto, že již nyní jsou v těchto místech dlouhodobě překračovány zákonné limity hluku a znečištění ovzduší,“ říká k argumentům NESEHNUTÍ Jiří Koželouh.
V blízkosti zamýšleného OFFICE PARKU se nachází dvě lokální biocentra, významný krajinný prvek a regionální biokoridor, který by byl stavbou negativně ovlivněn (podle dokumentace má být zlikvidována vegetace na březích řeky Svratky). Stejně tak hrozí likvidace dalších stromů a vegetace v daném území. Navíc výstavba dvou nejvyšších budov komplexu (14 a 16 podlaží) by výrazně narušila krajinný ráz městské krajiny a zničila výhled na dominantu Brna – Petrov. „Podle našeho názoru není možné do dané lokality umísťovat stavby, které ohrozí místní přírodu a dále zhorší život lidí. Naopak tento prostor potřebuje projekty rozšiřující plochy městské zeleně a nevyvolávající další zbytečnou dopravu. Více než tisíce nových kanceláří Brno potřebuje tisíce nově vysazených stromů,“ vysvětluje názor NESEHNUTÍ Milan Štefanec.
V lokalitě do které je projekt kancelářského komplexu OFFICE PARK situován, mělo stát již v minulosti velké obchodně-zábavní centrum PLAZA s multikinem a hypermarketem. Právě argumenty NESEHNUTÍ a zákonná účast sdružení v povolovacích řízeních, tehdy vedla k zastavení tohoto záměru. „Prokázali jsme, že naše argumenty jsou relevantní. Stavební úřad sám uznal, že stavbou mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny a stavební řízení na centrum PLAZA zastavil. Od projektu pak odstoupil i sám investor.“ komentuje tehdejší vývoj kauzy Milan Štefanec. Územní řízení na povolení prvního z objektů komplexu OFFICE PARK v současné době vede stavební úřad Brno-střed, který však brání NESEHNUTÍ v aktivní účasti (úřad sdružení o zahájení řízení neinformoval a navíc znemožnil jeho zástupcům nahlédnout do projektové dokumentace, navzdory tomu, že se sdružení do řízení přihlásilo). Dle vyjádření úřadu nejsou na daném území dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, a to přesto, že ještě před čtyřmi lety dle stejného úřadu na stejném území tyto zájmy dotčeny byly. „Pokud úřad opomněl informovat občanské sdružení o zahájení řízení, ve kterém mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody, jednal v rozporu se zákonem. Podobně, pokud se sdružení do takového řízení přihlásilo, musí mu být umožněn přístup do spisu, opačný postup je nezákonný,“ komentuje postup úřadu Mgr. Martin Fadrný, právník Ekologického právního servisu. Aktivisté NESEHNUTÍ se obávají, že tento postup úřadu je motivován snahou prosadit výstavbu bez nutnosti zabývat se připomínkami a argumenty jejich sdružení týkajících se ochrany životního prostředí.
Další informace: Milan Štefanec, 605 239 579; Jiří Koželouh, 723 559 495
Příloha: počítačový model OFFICE PARKU (převzato z dokumentace k oznámení záměru).