Skip to main content
Tiskové zprávy

O Hobby marketu bude rozhodovat brněnský magistrát

By 2006-06-017 září, 2020No Comments

Stavební úřad městské části Brno-Ivanovice i přes nesouhlas ivanovických občanů, místního občanského sdružení, radnice i ekologické organizace Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ vydal souhlasné územní rozhodnutí na výstavbu Hobby marketu v této obci. Učinil tak i přesto, že projektová dokumentace celé stavby trpí řadou vážných nedostatků, na které byl úřad účastníky územního řízení předem upozorněn. To je také důvod, proč se proti rozhodnutí stavebního úřadu v těchto dnech odvolává jak ekologické sdružení NESEHNUTÍ, tak radnice městské části Ivanovice, odvolání připravuje i občanská iniciativa Klidné Ivanovice. O jejich odvolání bude v následujících týdnech rozhodovat brněnský magistrát.
V následujících týdnech se bude muset odbor územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna vypořádávat s několika odvoláními proti rozhodnutí o výstavbě Hobby marketu v brněnské městské části Ivanovice. Jejich autory je ekologická organizace NESEHNUTÍ, radnice městské části Brno-Ivanovice, svá odvolání připravují i občané Ivanovic a členové sdružení Klidné Ivanovice. Odpůrci výstavby Hobby marketu v Ivanovicích upozorňují ve svých odvoláních na skutečnost, že investor nedoložil všechny potřebné dokumenty nutné pro vydání územního rozhodnutí a navíc stavební úřad nejenže nevyzval investora k odstranění nedostatků dokumentace, ale navíc se sám při svém rozhodování dopustil několika zásadních pochybení. Jednou z chyb stavebního úřadu je např. fakt, že se úplně nevypořádal s individuálními připomínkami více než stovky ivanovických občanů (právoplatných účastníků řízení). Dále zástupcům sdružení Klidné Ivanovice stavební úřad v rozporu se zákonem zamítnul přístup k některým částem spisu k územnímu řízení (o čemž byl sepsán i protokol). Protizákonně také úřad doplnil spisový materiál o dokumenty dodané až po zákonné lhůtě pro podávání připomínek a navíc o tomto doplnění neinformoval ostatní účastníky územního řízení, kteří tak neměli možnost se s těmito dokumenty seznámit. Mimo to, úřad nevyvěsil územní rozhodnutí na své internetové stránce, jak mu ukládá zákon. „Tato závažná procesní pochybení úřadu by měla vést k tomu, že územní rozhodnutí které vydal, by měl nadřízený orgán zrušit“, komentuje další možný vývoj případu Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. „Navíc rozhodnutí úřadu trpí celou řadou dalších vad, např. tou, že úřad souhlasil se stavbou Hobby marketu i přesto, že investor nedoložil právoplatný souhlas všech vlastníků pozemků, na nichž má Hobby market stát“, doplňuje Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Upozorňuje tak na skutečnost, že smlouvy od vlastníků pozemků, kterými investorská firma dokazovala souhlas těchto vlastníků s výstavbou Hobby marketu, jsou neplatné z důvody vypršení jejich doby platnosti (před několika měsíci).
Odvolání NESEHNUTÍ i radnice městské části Ivanovice proti územnímu rozhodnutí se však nezabývá pouze procesními námitkami. Stěžejní argumentací ekologických aktivistů proti Hobby marketu je negativní vliv plánované stavby na životní prostředí, kvalitu života lidí v dané lokalitě (zvýšení intenzity dopravy, hluku i znečištění ovzduší) a vztah k rozvoji obce (zabrání důležité rozvojové plochy). Proto ve svém odvolání proti územnímu rozhodnutí vytýkají stavebnímu úřadu, že se zákonně nevypořádal s připomínkami vztahujícími se právě k těmto tématům. Mezi tyto připomínky patří např. upozornění na nesoulad plánované stavby Hobby marketu se závaznou částí Územního plánu města Brna (předmětná plocha neumožňuje umístit hypermarket s tak velkou prodejní plochou jakou chce investor) a nesplněním podmínek daných městskou vyhláškou o zeleni v městě Brně.
„V žádném případě plánovaný objekt prodejny Hobby marketu neodpovídá charakteru území. Není splněna podmínka začlenění objektu do území a začlenění do krajiny. Dále nebyly splněny podmínky pro smíšené plochy výroby a služeb dle městské vyhlášky. Budeme také žádat prověření procesu, jakým byla provedena úprava územního plánu v naší městské části. Stále se domníváme, že proces, kterým bylo postupováno, nebyl v souladu se stavebním zákonem a s vyhláškou o závazných částech Územního plánu města Brna“, říká k důvodům odvolání městské části Ivanovice její starostka Eva Slavíková.
Všechna odvolání proti územnímu rozhodnutí budou v následujících několika dnech doručena na stavební úřad. Ten buď jejich autorům vyhoví, nebo předá veškerou dokumentaci ke stavbě Hobby marketu odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, který námitkám buď vyhoví či je zamítne.
Více informací:
Milan Štefanec, 605 239 579
Jiří Koželouh, 723 559 495
Více informací:
starostka Ivanovic Eva Slavíková, tel.: 541 226 696
stavební úřad Ivanovice, Ivana Krejčová, tel.: 541 226 697
odbor územního a stavebního řízení MMB, Eva Řehořková – vedoucí, tel: 542 173 488