Skip to main content

Oponentní studie projekční a poradenské firmy Löw a spol. a Advokátní kanceláře Šikola a partneři, s.r.o. potvrdily pozitivní efekt návrhu férových pravidel pro rozvoj obchodů v Brně, které zpracovalo NESEHNUTÍ. Návrh popisuje konkrétní změny, které je nutné zavést do územního plánu města Brna. Zajistí tak, aby místo nových velkých nákupních center na okrajích města dostala šanci pestrá síť menších obchodů vznikajících blízko lidem. Na české poměry unikátní návrh pravidel vytvořilo NESEHNUTÍ na základě českých zkušeností a zahraničních příkladů.

NESEHNUTÍ dnes představilo studii s návrhem pravidel pro další rozvoj obchodů v Brně a oponenturu tohoto návrhu. Pravidla určená pro začlenění do brněnského územního plánu změní současný negativní vývoj obchodní sítě, kdy ubývá prodejen a lidé to mají za nákupy daleko. Naopak přibývá nákupních center – většinou nevhodně umístěných na okraji města.

Návrh pravidel NESEHNUTÍ obsahuje tři kroky: vyškrtnutí neomezené expanze nákupních center v Brně, zavedení nástroje pro kontrolu výstavby nákupních center tak, aby dobře sloužila nakupující veřejnosti a vytvoření podmínek pro vznik menších obchodů blízko lidem,” říká autor studie Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.

Stávající brněnský územní plán dovoluje za určitých podmínek postavit velké nákupní centrum v řadě ploch – pro bydlení, služby, výrobu, školství nebo dopravu a stavební úřady jsou k jejich povolování velmi benevolentní. Občané i vedení radnic tak do velké míry přichází o možnost ovlivňovat podobu míst, kde žijí. Nový územní plán, který je doposud ve fázi konceptu, má pro velká nákupní centra sice vymezenu konkrétní funkční plochu, ale zároveň je dovoluje například i v plochách pro vědu a výzkum. Náš návrh pravidel do něj lze jednoduše začlenit,“ doplňuje Milan Štefanec, koordinátor programu NESEHNUTÍ Zaostřeno na hypermarkety.

NESEHNUTÍ si nechalo návrh pravidel zoponovat Advokátní kanceláří Šikola a partneři, s.r.o. a společností Löw a spol., s.r.o. Brno, která má dlouholeté zkušenosti se zpracováváním územních plánů měst a obcí. „Návrh NESEHNUTÍ může učinit nové plochy vzácné natolik, že noví investoři budou muset využívat plochy odcházejících řetězců, což je urbanisticky velmi významné. Dále může zabránit záboru zemědělského půdního fondu a zahustit síť obchodů v Brně tak, aby měla svoji prodejnu na rohu většina obyvatel města,“ upřesňuje architekt Jiří Löw, autor oponentní studie.
„Jak právníci, tak urbanisté nám potvrdili, že pravidla dávají šanci malým obchodům a samoobsluhám, aby mohly konkurovat velkým nákupním centrům,“ shrnuje závěry oponentní studie Hana Chalupská, koordinátorka kampaně NESEHNUTÍ Brno v akci a pokračuje “s návrhem pravidel i oponenturou seznámíme politiky a političky brněnské radnice a experty a expertky odboru územního plánování a rozvoje. Budeme s nimi jednat o začlenění pravidel do územního plánu Brna.”

Jak návrh pravidel, tak oponentura jsou ke stažení na webových stránkách kampaně Brno v akci: http://brno.hyper.cz/index.php?t=odborne_informace

Kontakt:
Hana Chalupská, 731 181 990, hana.chalupska@nesehnuti.cz
Milan Štefanec, 543 245 342, milan.stefanec@nesehnuti.cz
Jiří Koželouh, 723 559 495, jiri.kozelouh@nesehnuti.cz

Související dokumenty:

Návrh pravidel NESEHNUTÍ ke stažení: http://brno.hyper.cz/index.php?t=odborne_informace

Oponentní studie Löw a spol. a AK Šikola a partneři: http://brno.hyper.cz/index.php?t=odborne_informace

Připravovaný územní plán Brna: http://www.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan-mesta-brna-upmb/

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 15.listopadu: Místo vědy a výzkumu nákupní centra? http://brno.hyper.cz/index.php?t=tiskovky

Kampaň BRNO V AKCI (brno.hyper.cz)

Kampaň Brno v akci usiluje o hustou a pestrou síť obchodů dostupných pro všechny obyvatele a obyvatelky všech městských částí.Protoprosazujepřijetí závazných pravidel pro další výstavbu prodejen na území města. Smyslem nových pravidel a jejich začlenění do brněnského územního plánu je zajistit možnost nakupování v rozmanitých typech obchodů, udržení života v ulicích a předcházení negativním dopadům neregulované výstavby velkých nákupních center na vzhled a fungování města i na životní prostředí.

Podle studie Centra pro regionální rozvoj při Masarykově univerzitě zmizelo z Brna od roku 2006 na pět set obchodů. Ty nebyly schopny odolávat konkurenci velkých nákupních center a hypermarketů. Došlo tak ke zúžení našich možností nakupování v místě našeho bydliště, práce či v centru města. Řada z nás to má dnes do obchodu daleko. Svoji „prodejnu na rohu“ (vzdálenou méně než 200 metrů od domu) má už pouze 19 % obyvatel a obyvatelek Brna, třetina obyvatel Brna to má do obchodu dále než půl kilometru. V současné době trpí nedostatkem obchodů již 16 z celkem 29 městských částí našeho města. Nekontrolovaná expanze nákupních center také výrazně poškozuje životní prostředí. V souvislosti s ní dochází ke zbytečnému kácení stromů, záboru zelených ploch a kvalitní půdy, nárůstu automobilismu a s tím spojenému zvýšení hlučnosti a prašnosti. I proto si v roce 2007 přes 80% obyvatel ČR další velké prodejny ve svém blízkém okolí již nepřálo.