Skip to main content
Tiskové zprávy

Plánovaný supermarket vzbuzuje obavy

By 2004-06-287 září, 2020No Comments

O výstavbě nového supermarketu Kaufland se uvažuje v městské části Brno – Židenice v areálu bývalé Lacrumky. Z projektové dokumentace vyplývá, že supermarket způsobí výrazný nárůst individuální automobilové dopravy a s ní spojené hlukové a imisní zatížení. Projekt navíc z architektonického hlediska nesplňuje podmínky Zastavovací studie schválené zastupitelstvem městské části Židenice. NESEHNUTÍ společně s místním občanským sdružením Stará Osada – Židenice požadují po Jihomoravském krajském úřadu, aby investorovi zadal vypracování studie vlivů na životní prostředí.

V květnu tohoto roku podala společnost Fuertes Development na krajský úřad oznámení o záměru výstavby nákupního centra Kaufland v Brně – Židenicích. Stavba má být situována v prostoru ulic Lazaretní, Koperníkova, Bubeníčkova. Z předloženého oznámení vyplývá, že plánovaná stavba může mít celou řadu negativních dopadů. Sami autoři oznámení záměru připouštějí, že v okolí posuzovaného území se již nyní nachází dopravně zatížené komunikace a že prodejna Kaufland bude znamenat další významnou dopravní aktivitu. Navíc v blízkosti prodejny Kaufland je plánována výstavba supermarketu Lidl a je tedy třeba počítat s dalším nárůstem dopravy v případě realizace obou staveb. „Nový Kaufland má stát v blízkosti bytové zástavby, mateřské školy a Domu pečovatelské služby. Požadujeme proto zpracování podrobné dopravní studie, která bude stavbu prodejny hodnotit z hlediska intenzit dopravy a jejich vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo a bude vycházet z aktuálních měření v dané oblasti.“, říká Filip Fuchs z NESEHNUTÍ. Upozorňuje tak mj. na skutečnost, že údaje v oznámení investora nevychází z exaktních měření, ale pouze z obecných zkušeností a odhadů.
„Situování prodejny, podlažnost stavby a řešení parkování vozidel není v souladu s platným územním plánem, návrhem regulačního plánu a Zastavovací studií schválenou zastupitelstvem MČ Židenice“, říká Dušan Krátký, člen zastupitelstva městské části. „V projektu navíc není respektován podíl zeleně a studií navržené pěší trasy.“, dodává Krátký. Zastavovací studie v daném prostoru nepočítá s výstavbou typizovaného supermarketu, ale předpokládá vybudování obchodně – společenského centra o dvou až čtyřech podlažích. Oproti tomu je supermarket Kaufland projektován jako čistě prodejní a žádné funkce společenských aktivit neobsahuje. V tomto smyslu je v příkrém rozporu s požadavky města a obce. Vybudování objektu by znamenalo natrvalo rezignovat v této oblasti na rozšíření prostor pro společenské a kulturní aktivity v Židenicích.
Investor obhajuje výstavbu nového supermarketu tvrzením, že realizací stavby dojde ke zvýšení konkurenčního prostředí v území a snížení životních nákladů obyvatel. Nejbližším potenciálním konkurentem supermarketu Kaufland má však být plánovaný supermarket Lidl, přičemž oba obchody patří stejnému koncernu Schwarz (viz. zpráva agentury Incoma z 11. 5. 2004 o trendech v maloobchodní síti). „V této souvislosti se tedy nedá mluvit o žádném konkurenčním boji, který by vedl ke snížení cen.“, komentuje situaci Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
Argument, který se při diskusích nad výstavbou nových supermarketů poměrně často objevuje, je ekonomický přínos obchodu pro region. Sám investor ale hodnotí ekonomické dopady supermarketu Kaufland jako nevýznamné a předem počítá s tím, že jeho otevření povede „…k zániku pracovních příležitostí v současných provozech.“ Z tohoto důvodu také NESEHNUTÍ bude požadovat zpracování studie, která zhodnotí dopad případné výstavby supermarketu na strukturu maloobchodní sítě v jeho okolí.
NESEHNUTÍ společně s občanským sdružením Stará Osada – Židenice žádají Krajský úřad Jihomoravského kraje, aby v rámci svých pravomocí nařídil vypracování studie vlivu na životní prostředí (tzv. EIA) dle zákona č. 100/2001 Sb.
Další informace:
Filip Fuchs, Milan Štefanec (543245342)
Dušan Krátký (605856336)
Příloha: Vyjádření NESEHNUTÍ k záměru „prodejna KAUFLAND Brno-Židenice“ z 1.6. 2004