Skip to main content

Rozdíly v platech žen a mužů v České republice dosahují neuvěřitelných 22 %. ČR je tak jednou ze zemí EU s nejvyšším rozdílem v odměňování. Toto téma nám v NESEHNUTÍ není lhostejné, a proto jsme uspořádali už druhý kulatý stůl na podporu rovného odměňování.
V listopadu se v ulicích Brna a Prahy objevila informační kampaň zaměřená na rozdíly v platových nerovnostech mužů a žen (tzv. gender pay gap). Organizace Otevřená společnost, Gender Studies a NESEHNUTÍ tak společně chtěly upozornit na neférovost odměňování a důsledky v podobě nižších penzí žen.
Informační kampaní ale práce na propagaci rovného odměňovaní nekončí. V pondělí 30. listopadu NESEHNUTÍ uspořádalo už druhý kulatý stůl nazvaný „Gender ve vzdělávání a jeho vliv na platy mužů a žen“, na kterém se diskutovalo o platové nerovnosti. Příčiny platové nerovnosti jsou diskriminace na trhu práce, nedostatek žen na vysokých postech, konflikt mezi pracovními a rodinnými povinnostmi, nedocenění ženské práce, ale i fakt, že ženy končí v odlišných profesích a odvětvích než muži.
Jedním z důvodů, proč je výška gender pay gap tak vysoká, je i ten, že si žákyně vybírají jiné studijní obory a jiné profese než jejich spolužáci. Tato rozhodnutí často formují genderové stereotypy, které jsou v naší společnosti pořad silně přítomné,“ řekla Diana Gregorová, jedna z pořadatelek akce. Trh práce v ČR je silně horizontálně segmentovaný. „Ženy se koncentrují převážně ve vzdělávání, sociální a zdravotní péči, zatímco muži např. v informační a komunikační činnosti a stavebnictví. A odvětví, kde se koncentrují ženy, jsou právě ta hůře finančně odměňovaná,“ vyjádřila se Kristýna Pešáková, spoluorganizátorka kulatého stolu. Nárůst zastoupení žen v určitém odvětví, tedy tzv. feminizace odvětví, je často spojená s poklesem prestiže i finančního ohodnocení daného odvětví.
Kulatého stolu se účastnily genderové expertky, studijní a kariérní poradkyně ze základních škol a další participantky se zájmem o téma. Diskutovalo se o genderových aspektech ve vzdělávání, o volbě vzdělání a povolání z genderové perspektivy a jejími důsledky na platy mladých mužů a žen, ale také o tom, jak motivovat žáky a žákyně ve výběru méně tradičních povolání. Jedním z návrhů, které v diskusi zazněly, bylo kupříkladu organizování besed na školách s inspirativními lidmi vykonávajícími pro ženy či muže netradiční a zajímavá povolání, dále cílená práce se studujícími jednotlivě, ale i sdílení zkušeností s překonáváním stereotypů v každodenním životě.
Další informace o platové nerovnosti najdete zde: www.ferplaty-ferpenze.cz
Kulatý stůl je součástí projektu Férové platy, férové penze podpořeného Evropskou komisí.
 
Kontakt:
Diana Gregorová, diana.gregorova@nesehnuti.cz
Kristýna Pešáková, kristyna.pesakova@nesehnuti.cz
 
Fair_income_logo_H_CZ             flag_yellow_high_napis