Skip to main content

Případem pokáceného borovicového háje v Brně-Líšni se bude zabývat Krajský soud v Brně, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR i Česká inspekce životního prostředí. S žalobami a podnětem k prošetření rozhodování brněnských úřadů i konání investora se na ně v uplynulých dnech obrátilo ekologické sdružení NESEHNUTÍ a líšenští občané a občanky. Ve svých podáních upozorňují na sérii nezákonných rozhodování odpovědných úřadů, kvůli kterým na konci června t. r. firma QARY nechala pokácet čtyři stovky borovic, aby na místě kde rostly, mohla postavit ubytovny a parkoviště. Proti plánu na likvidaci zelené plochy na líšeňském sídlišti v minulých letech protestovaly formou petice stovky místních obyvatel, více než 270 občanů také tento měsíc poslalo protestní dopis politickým představitelům města Brna.


V těchto dnech dorazily na Krajský soud v Brně dvě žaloby, kterými sdružení NESEHNUTÍ a líšenští občané a občanky žádají soud, aby zrušil rozhodnutí líšeňského stavebního úřadu i brněnského magistrátu, které povolily vykácení borovicového háje na ul. Horníkova v Brně-Líšni a výstavbu ubytoven a parkovišť v dané lokalitě. Jednou ze žalovaných stran je vedle úřadů také autorizovaný inspektor Milan Teigiser, který na výstavbu ubytoven vydal tzv. certifikát (nahrazující řádné stavební povolení). NESEHNUTÍ i místní občané v žalobách upozorňují na sérii nezákonností, kterých se jak autorizovaný inspektor, tak odpovědné úřady dopustily: nezákonné omezení procesních práv místních občanů i NESEHNUTÍ, rozpor vydaného certifikátu s Územním plánem města Brna i územním rozhodnutím, ignorování rozsudku soudu, kterým byla zrušena platnost územního rozhodnutí na stavbu, neprovedení hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. EIA), nerespektování stanoviska České inspekce životního prostředí a opakované porušení platných ustanovení správního řádu i zákona na ochranu přírody a krajiny. „V žalobě podané proti certifikátu vydaném soukromým autorizovaným inspektorem také žádáme soud, aby ustanovení stavebního zákona o práci těchto inspektorů nechal posoudit Ústavním soudem z hlediska jeho ústavnosti. Líšeňský případ totiž ukazuje, že tyto soukromé osoby, které nahrazují práci veřejné správy, nepodléhají veřejné kontrole a mohou být zneužity k obcházení zákonů,“ vysvětluje další z požadavků NESEHNUTÍ i občanů právnička Sandra Podskalská.
Certifikát, kterým byla stavba ubytoven na ul. Horníkova povolena, obsahuje celou řadu závažných nedostatků. Autorizovaný inspektor Milan Teigiser, který jej vydal, neměl všechny nezbytné podklady nutné k jeho vydání (např. posouzení stavby dle zákona o EIA), do certifikátu nezapracoval všechny podmínky územního rozhodnutí, nerespektoval stanovisko České inspekce životního prostředí týkající se kácení dřevin, vydal povolení i na pozemky, které nejsou součásti územního rozhodnutí a nezajistil řádné projednání stavby s osobami, které by byly účastníky řádného stavebního řízení, jak mu ukládá zákon. „Svoji práci odvedl autorizovaný inspektor nejen nekvalitně, ale navíc svým jednáním opakovaně porušil zákon a omezil práva ostatních občanů. Z jeho rozhodování je více než zřejmé, že cílem jeho práce nebylo řádné projednání stavby dle zákona, ale umožnění výstavby za každou cenu. Proto žádáme odpovědné instituce mj. i ministerstvo pro místní rozvoj, aby práci tohoto inspektora prověřilo,“ objasňuje důvody, které vedly NESEHNUTÍ k podání žádosti o přezkum vydaného certifikátu Milan Štefanec. NESEHNUTÍ podalo podnět k prošetření celého případu také České inspekci životního prostředí, ve kterém upozornilo na porušení zákona ke kterému došlo i na podezření, že firma QARY nechala pokácet více stromů, než bylo předmětem povolovacího řízení. Inspekce již v této věci zahájila šetření. „Kromě snahy zabránit ilegální výstavbě je smyslem našich aktivit dosáhnout toho, aby nezákonná rozhodnutí byla zrušena a aby osoby a instituce zodpovědné za vykácení vzrostlé zeleně, nesly za své konání odpovědnost. Vzhledem k výjimečnosti případu bude rozhodnutí soudů a nadřízených úřadů týkající se práce autorizovaných inspektorů také závažným precedentem pro další podobné případy jinde v republice.“ dodává Štefanec.
Kromě právního souboje občanů s úřady, inspektorem i investorem pokračují i další protestní akce proti vykácení borovicového háje v Líšni a plánované výstavbě. Během července poslalo prostřednictvím stránky EKOBRANA.CZ více než 270 občanů/ek protestní dopis primátorovi města Brna Romanu Onderkovi, tajemníkovi Pavlu Loutockému a náměstkovi Martinu Anderovi. V něm žádají, aby tito představitelé města Brna prošetřili postup jim podřízených úřadů a zjednali opatření, aby se obdobný sled nekompetentních a nekvalifikovaných rozhodnutí, jaké úřady předvedly v líšeňské kauze, už neopakoval. Všichni odesílatelé dopisů dostali mailovou odpověď z Kanceláře primátora města Brna. V ní se uvádí, že uvedená problematika je v kompetenci náměstka primátora Martina Andera a že vyřízením protestního dopisu byl pověřen vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna pan Martin Vaněček, tedy právě člověk, na práci jehož odboru si lidé v dopise stěžují a proti jehož práci proběhla i protestní akce (více zde).

Ekologické aktivnity NESEHNUTÍ jsou podporovány grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím
Nadace rozvoje občanské společnosti.

Milan Štefanec, NESEHNUTÍ (605 239 579)
Další kontakty:
Martin Ander, náměstek primátora pro rozvoj, ander.martin@brno.cz, tel.: 542 172 455
Vsevolod Kozel, inspektor Oblastního inspektorátu ČIŽP Brno, kozel@bn.cizp.cz, tel.: 545 545 180
Milan Teigiser, autorizovaný inspektor, mteigiser@seznam.cz, mteigiser@orco.cz, tel.: 244 463 366