Skip to main content

Skupina poslanců ČSSD předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, který má upravit komerční zdravotní pojištění migrantů v ČR. Momentálně se má k celému návrhu vyjádřit vláda. Navrhovaný zákon nejenže opět konzervuje nastavení systému, který je soustavně kritizován především neziskovými organizacemi pracujícími s migranty a řadou odborníků a nemocnic1, ba co víc, obsahuje řadu vysloveně diskriminujících pasáží, jež na úkor zdraví migrantů nahrávají komerčním pojišťovnám k vyšším a pohodlnějším ziskům. Vše se navíc děje v době, kdy je Česká republika kritizována OSN2 za dlouhodobé vylučování migrantů z veřejného zdravotního pojištění a legislativa ČR je v rozporu s právem EU.

Předkládaný návrh zákona3 značně kopíruje návrh z roku 20134, který byl vládou Petra Nečase odmítnut, mj. z důvodu upevňování monopolu pro české pojišťovny. I přes to jsou ale migranti s dlouhodobým pobytem z tzv. třetích zemí stále odkázáni pouze na pojištění českých komerčních pojišťoven. Návrh předložený Poslanecké sněmovně na konci června ale navíc obsahuje nové části, které jsou vysloveně diskriminační. Jak uvádí Helena Hnilicová z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, „návrh například stanovuje minimální výši pojistného. Je přeci nemyslitelné, aby stát diktoval ceny na trhu, neboť takovým krokem narušuje hospodářskou soutěž mezi pojišťovnami.“ Právník Pavel Čižinský k tomu upozorňuje, že pokud by byla nová úprava schválena, je jisté, že část migrantů bude muset platit více než doposud. „Migranti by v takovém případě tratili, zatímco pojišťovny by si přišly na tučnější zisky.

Pojištění cizinců se na půdě Poslanecké sněmovny řeší letos už podruhé. Minulý návrh5 se ale i po silné vlně nevole a kritiky ze strany odborníků a nevládních organizací podařilo poslancům nakonec prosadit. Jeden z výborů Poslanecké sněmovny – Výbor pro zdravotnictví – se ale tehdy usnesl, že je nutné odstranit ty „nejpalčivější problémy ve zdravotním pojištění cizinců.6 Zhruba čtyři měsíce po tomto usnesení je ale předložen návrh, který všechny „palčivé problémy“ zachovává. Těmi nejvýmluvnějšími příklady z praxe jsou situace, kdy si migrant zdravotní pojištění řádně platí, ale při onemocnění je mu smlouva pojišťovnou svévolně vypovězena a léčba tak zůstane neproplacena.

Poslanci ČSSD jdou přímo proti OSN a EU

Naprosto paradoxní je, že návrh zákona se objevuje za situace, kdy OSN vyjádřila znepokojení nad tím, že legálně pobývající migranti jsou vyloučeni z veřejného systému zdravotního pojištění,“ pozastavuje se nad celou situací Elena Tulupova z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR. Navrhovatelé zákona neberou ani v potaz, že ke konci roku 2013 měla být do českého právního řádu implementována tzv. směrnice EU o jednotném povolení7. Ta přiznává části migrantů s dlouhodobým pobytem nárok na rovné zacházení v oblasti sociálního zabezpečení, tedy i v rámci zdravotního pojištění. „Od nejzazšího termínu implementace ale uplynulo více jak půl roku a směrnice stále nebyla přijata. Česká republika se tak vystavuje na jedné straně sankcím od EU, na druhé straně žalobám od diskriminovaných migrantů,“ konstatuje právník Pavel Čižinský.

 „Je pochopitelné, že pojišťovny vyvíjejí nemalé úsilí, aby o tuto skupinu pojištěných migrantů nepřišly, neboť se z naprosté většiny jedná o mladé a zdravé lidi, kteří zpravidla zdravotnickou péči nepotřebují, a tvoří tak pro pojišťovny velmi ziskovou skupinu. Je ale přinejmenším podivné, proč o zisky komerčních pojišťoven usilují poslanci sociální demokracie. Místo toho, aby se snažili přispět ke změně, který by byla v souladu s nařízení mezinárodních organizací a se zájmy veřejného zdraví v ČR, ještě více napomáhají k vytváření diskriminačního prostředí, v němž bude ohrožena především nejvíce zranitelná skupina migrantů, totiž děti,“ uzavírá k celé situace Elena Tulupova. Vláda se má k předkládanému návrhu vyjádřit nejpozději do 31. července.

Doplňující informace

Kontakty:

1 Například úřad Ombudsmana, Česká lékařská komora, Svaz pacientů, FN Bohunice, Nemocnice Jindřichův Hradec a mnoho dalších.

2 Celé znění vyjádření Výboru OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva je dostupné na: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCZE%2fCO%2f2&Lang=en

3 Sněmovní tisk č. 243 je dostupný na: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=243

4 Sněmovní tisk č. 1023 je dostupný na: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=1023

5 Sněmovní tisk č. 30 je dostupný na: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=30

6 Usnesení Výboru pro zdravotnictví je dostupné na: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=93357

7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU