Skip to main content

Tisková zpráva České ženské lobby, Praha, 11. dubna 2012
S prvním dubnem 2012 nabyl účinnosti zákon o zdravotních službách a jeho prováděcí vyhlášky (viz Příloha 1, 2 a 3). Tento  zákon vystavuje porodní asistentky, které by asistovaly u porodu v domácím prostředí bez platné registrace, riziku vysokých sankcí. Problém tkví v přístupu ministerstva zdravotnictví a krajských úřadů, které porodním asistentkám při registraci svévolně omezují jejich kompetence tím, že z nich vypouštějí vedení porodu. V České republice tak prakticky neexistují porodní asistentky, které by měly registraci bez omezení a pomáhaly ženám u porodu mimo zdravotnické zařízení. Stát tak hrubě porušuje právo těhotných žen svobodně si zvolit, kde a s kým přivedou své dítě na svět.
Ministerstvo zdravotnictví a krajské úřady se obstrukcemi při vydávání registrací porodním asistentkám brání vedení porodů v domácím prostředí. Tento postoj je v přímém rozporu s právem žen na soukromí, jak ho vykládá Evropský soud pro lidská práva. Úřady argumentují údajnou nebezpečností domácích porodů. Tím, že zamezují porodním asistentkám u domácích porodů péči poskytovat, paradoxně ohrožují doma rodící ženy a jejich děti. Porodní asistentky váhají od dubna domácím porodům asistovat, neboť jim hrozí pokuta do výše 1 milionu korun. Ženy, které se pro porod doma rozhodnou, tak zůstávají odkázány pouze samy na sebe a chybí jim odborná pomoc. „V současnosti mohou ženám pomoci zajistit legální péči porodní asistentky u porodu doma pouze soudy. Ženy mohou podat návrh k soudu, aby nařídil poskytnout péči některé nemocnici nebo aby povolil soukromé porodní asistence asistovat jednorázově u porodu doma,“ nabízí možné řešení situace právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota (podrobný návod viz Příloha č. 3).
Dalším problémem, který z pohledu českých žen přetrvává, je chybějící možnost volby bezplatné kontinuální péče porodní asistentky. Tu si přeje mnoho českých žen: Chtěla bych, aby můj porod proběhl co nejlépe. Aby byl bezpečný a abych nad ním měla kontrolu. Po seznámení s výsledky nejnovějších zahraničních výzkumů jsem se proto rozhodla pro porod vedený soukromou porodní asistentkou, abych se tak vyhnula často zbytečným lékařským zásahům do normálně probíhajícího porodu, které jsou v českých porodnicích běžnou praxí. Většina českých porodnic ovšem neumožňuje, aby porod vedla pouze soukromá porodní asistentka.“, popisuje svou situaci Kristýna Pešáková,  která očekává v květnu narození dítěte.
Řada žen si také stěžuje, že se v porodnicích vybírají poplatky za přítomnost otce nebo jiného doprovodu ženy u porodu. Nový zákon o zdravotních službách vybíraní tohoto poplatku sice znemožňuje, nově má každý pacient bezplatné právo na přítomnost zvolených osob. Přesto jej nejen některé pražské porodnice, ale i většina např. jihomoravských porodnic nadále vyžadují.
V nejistotě se od prvního dubna ocitly také soukromé porodní asistentky, tedy vysokoškolsky vzdělané odbornice na fyziologická těhotenství, porody a péči o ženy a jejich děti po porodu. Mgr. Kateřina Hájková Klíčová, výkonná ředitelka Unie porodních asistentek, popisuje dopad zákona a vyhlášek s ním souvisejících: „Na naši organizaci se obrací týdně desítky žen s prosbou o kontakt na porodní asistentku ve svém okolí. Nový zákon ale staví porodní asistentky před závažné dilema. Pokud poskytnou péči ženě při domácím porodu, hrozí jim pokuta až jeden milion korun. Na druhou stranu si jsou vědomy, že asistovaný porod je pro ženu i dítě mnohem bezpečnější než porod bez přítomnosti zdravotníka.“
Česká ženská lobby již před několika měsíci založila pracovní skupinu, jejímž cílem je, aby právo žen zvolit si svobodně, kde a s kým porodí, bylo naplněno i v ČR. Pracovní skupina oslovila odbornice z řad právniček, lékařek, statističek, porodních asistentek a dalších profesí a jejich prostřednictvím jedná s politickými představiteli a představitelkami. K problematice proběhl seminář v poslanecké sněmovně, kde odbornice přizvané Českou ženskou lobby představily zahraniční i vlastní odborné studie a statistiky, které dokazují bezpečnost a další výhody kontinuální péče porodních asistentek během normálně probíhajícího těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Tato péče je pro zdraví a psychickou pohodu matek i jejich dětí nenahraditelná. I v domácím prostředí či porodních domech je navíc stejně bezpečná jako v prostředí porodnice. Na rozdíl od rozšířeného lékařského modelu péče je model primární péče porodních asistentek také ekonomicky výhodnější.
 
Přílohy:

  1. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a prováděcí právní předpisy (platné od 1. 4. 2012): http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vladni-navrh-zakona-o-zdravotnich-sluzbach-a-podminkach-jejich-poskytovanizakon-o-zdravotnich-sluzbach-_5173_2428_11.html
  2. Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče (platné od 1. 4. 2012): http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vyhlaska-c92/2012-sb-o-pozadavcich-na-minimalni-technicke-a-vecne-vybaveni-z_6082_11.html
  3. Právní rady Ligy lidských práv pro ženy, které nemohou sehnat porodní asistentku k porodu doma: http://ferovanemocnice.cz/aktuality/pravni-rady-pro-zeny-ktere-nemohou-sehnat-porodni-asistentku-k-porodu-doma-2582.html

 
Kontakty:
Mgr. Kateřina Hájková Klíčová, výkonná ředitelka Unie porodních asistentek, tel.: 734637379, e-mail: klicova@unipa.cz.
Bc. Jana Růžičková, samostatná porodní asistentka, tel.: 724368665, e-mail: uporodnibaby@gmail.com.
Zuzana Candigliota, právnička, Liga lidských práv, tel.:777893 871, e-mail: zcandigliota@llp.cz.
Kristýna Pešáková, žena s termínem porodu v květnu, tel.: 723759082, e-mail: kristitko@email.cz
___________________
ČESKÁ ŽENSKÁ LOBBY
Síť organizací, které hájí práva žen v České republice.
APERIOSpolečnost pro zdravé rodičovství, Asociace podnikatelek a manažerek ČR, Business and Professional Women ČR, Český helsinský výbor, Český svaz žen, Evropská kontaktní skupina, Fórum 50 %, Gender Studies, Hnutí za aktivní mateřství, Klub K2, Manushe, Moravská asociace podnikatelek a manažerek, Národní kontaktní centrumženy a věda (SOÚ AV ČR), NESEHNUTÍ, Oddělení Gender & sociologie (SOÚ AV ČR), Otevřená společnost, Porodní dům U čápa, proFem, Rodinné centrum Pexeso, ROSAcentrum pro týrané a osamělé ženy, Unie porodních asistentek