Skip to main content
Tiskové zprávy

Primátor garantuje dodržení zákona v kauze Hobby market Brno-Ivanovice

By 2008-08-237 září, 2020No Comments

V těchto dnech dostávají signatáři a signatářky výzvy „Hobby market, ještě není rozhodnuto!“ odpovědi od primátora města Brna Richarda Svobody. Nejvyšší představitel města obdržel během července a srpna téměř 200 e-mailů od občanů a občanek požadujících, aby se zasadil o zákonný průběh územního řízení týkajícího se plánované výstavby obřího hypermarketu v městské části Brno-Ivanovice. Občané a občanky také apelovali na primátora, aby podpořil nesouhlasný postoj k projektu, vyjádřený ivanovickými v nezávislém sociologickém průzkumu.
Na začátku července tohoto roku zřídilo NESEHNUTÍ Brno speciální internetové stránky http://nesehnuti.cz/ivanovice, které umožnili občanům a občankám odesílat primátorovi města Brna e-maily. V dopisech lidé upozorňovali na rizika výstavby Hobby marketu v dané lokalitě, na jednoznačný nesouhlas obyvatel Ivanovic se stavbou (dle průzkumu Fakulty sociálních studií MU 72% občanů) a na vážné nedostatky projektové dokumentace i vydaného územního rozhodnutí. V dopise byla obsažena i výzva: „Apeluji proto na Vás pane primátore, jako na zástupce občanů/ek, aby jste se zasadil o respektování jasně vyjádřených zájmů voličů/ek a jejich práva na životní prostředí a také o respektování zákonů a vyhlášek ze strany dílčích úřadů magistrátu.“
Dopis odeslalo během července a srpna téměř 200 občanů a občanek. V těchto dnech primátor na dopisy e-mailem odpovídá. Ve své reakci ubezpečil občany, že Odbor územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna (OÚSŘ), který v současné době rozhoduje o několika desítkách odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby Hobby marketu, bude postupovat v souladu se zákony a vyhláškami. „Takový slib primátora vítáme, neboť pokud bude OÚSŘ postupovat opravdu zákonně bude muset vydané územní rozhodnutí zrušit,“ tvrdí Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Tento názor NESEHNUTÍ je podepřen faktem, že stavební úřad v Ivanovicích, který územní rozhodnutí vydal, vážně pochybil v mnoha věcech: nevypořádal se s připomínkami většiny občanů – účastníků řízení, ignoroval rozpor projektu s Územním plánem města Brna, nerespektoval vyhlášku o zeleni ve městě Brně a dokonce vymezil stavbu rozměrově nepřesně.
Primátor se bohužel nepostavil za ivanovickou veřejnost, která jasně deklarovala svůj nesouhlas se stavbou. „Tento postoj primátora nás mrzí. Považovali bychom za samozřejmé, že volený zástupce udělá vše pro prosazení vůle občanů a občanek. Zvláště v situaci, kdy je veřejnost ignorována úřady i developery projektu,“ říká aktivista NESEHNUTÍ Milan Štefanec.
Richard Svoboda také ke svým odpovědím občanů připojuje stanovisko orgánu územního plánování. „Toto stanovisko není přesné,“ oponuje starostka Ivanovic Eva Slavíková. „V první řadě není pravda, že předmětnou lokalitu nelze řešit bez silného investora – máme mnoho nabídek drobných investorů s vhodnějšími záměry. Stanovisko plánovačů navíc zcela přehlíží kategorický nesouhlas městské části Brno-Ivanovice, občanských sdružení a stovek občanů a holedbá se mechanickými a účelovými stanovisky úřadů,“ vysvětluje Slavíková.
Na místě je také připomenout, že realizace záměru by měla fatální dopad na životní prostředí i krajinu v Ivanovicích. Došlo by ke zvýšení dopravy o více než 3 000 nových průjezdů automobilů denně. Z toho 600 z nich by se uskutečnilo v těsné blízkosti obytné zástavby. Nárůst dopravy by s sebou přinesl výrazné zvýšení hladiny hluku i znečištění ovzduší. Hobby market by zohyzdil zachovalou příměstskou krajinu a zabral pozemky potřebné pro skutečný rozvoj Ivanovic. Negativní vlivy vyvolané stavbou Hobby marketu by se navíc mohly znásobit další výstavbou podobného typu, které by realizace otevřela cestu a s níž počítá i projektová dokumentace investora.
Více informací:
Milan Štefanec – 605 239 579
Jiří Koželouh – 723 559 495
Eva Slavíková – 541 226 696