Skip to main content

(English below)
Při příležitosti 8. výročí vypuknutí revoluce na náměstí Tahrir Vás zveme na promítání dokumentu „The Square“, který zachycuje události, které dodnes ovlivňují egyptskou společnost. Akci společně pořádají Egyptian Front For Human Rights, NESEHNUTÍ, Amnesty International ČR a Tři ocásci. Po promítání bude následovat diskuse o lidských právech a situaci v Egyptě s Kareemem Tahou, Honzou Neubauerem (oba za Egyptian Front for Human Rights) a Petrem Tkáčem (za NESEHNUTÍ).
Kdy? 25. ledna 2019, 18:30
Kde? Tři ocásci, tř. Kpt. Jaroše 18, Brno
Kareem Taha byl v Egyptě pro své názory vězněn. Byl donucen ze země uprchnout a nyní působí v organizaci Egyptian Front for Human Rights stejně jako dobrovolník Honza Neubauer, který se v této organizaci věnuje vývozu zbraní do Egypta. Egyptian Front for Human Rights je českou nevládní organizací, která se snaží o zlepšení dodržování lidských práv v Egyptě. Monitoruje současnou situaci a informuje mimo jiné o udělování trestů smrti a nespravedlivých soudech.
Peter Tkáč se v NESEHNUTÍ věnuje monitoringu vývozu zbraní z České republiky. Tato sociálně-ekologická nevládní organizace pracuje na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny. Již od doby svého vzniku v roce 1997 se staví za lidská práva a kromě jiných aktivit informuje o vývozu zbraní z ČR do autoritativních režimů nebo oblastí konfliktů.
Amnesty International usiluje o dodržování lidských práv na celém světě. Cílem je například zrušení trestu smrti, zastavení mučení a odstranění diskriminace. Na akci bude možné podepsat petice za vysvobození egyptských vězňů svědomí.
Tři Ocásci jsou družstvem provozujícím veganskou restauraci a cukrárnu. Staví se za lidská práva a usiluje o vytvoření informované občanské společnosti. Hledá ekonomické alternativy, které více slouží lidem než penězům.
Egyptská revoluce odstartovala v lednu 2011 a vyústila ve smrt nejméně 846 lidí. Protestující demonstrovali například proti policejní brutalitě, nedostatečnému dodržování občanských svobod, svobody slova a korupci. Výsledkem bylo odstoupení prezidenta Hosni Mubaraka a jeho vlády. V roce 2014 se stal novým prezidentem Abdel Fattah El-Sisi. Dodržování lidských práv se však nezlepšilo. Dochází k mizení politických odpůrců, souzení civilistů vojenskými soudy nebo zatýkání novinářů a lidskoprávních aktivistů.
Na pokračujících represích se má svůj podíl i Česká republika. Egyptským bezpečnostním složkám prodáváme zbraně – jen za posledních pár let jsme jim prodali několik desítek tisíc pistolí a samopalů.
Akce proběhne částečně v anglickém jazyce. V případě potřeby je tlumočení do českého jazyka zajištěno.
Více informací na FB události.
——————————-
ENGLISH:
It is the eighth anniversary of the Egyptian revolution and we are pleased to invite you for screening of the documentary movie „The Square“ depicting the events that continue to impact the Egyptian society. The event is organized by the Egyptian Front for Human Rights, NESEHNUTÍ, Amnesty International and Tři Ocásci. The projection will be followed by a discussion about human rights and situation in Egypt with Kareem Taha, Honza Neubauer (both from the Egyptian Front for Human Rights) and Peter Tkáč (from NESEHNUTÍ).
When? 25th January 2019, 6:30 PM
Where? Tři ocásci, tř. Kpt. Jaroše 18, Brno
Kareem Taha was imprisoned for his opinions and later forced to leave Egypt. Currently, he fights for better observance of human rights as well as volunteer Honza Neubaurer who focuses on gun export to Egypt. Egyptian Front for Human Rights is a Czech non-governmental organization striving for better human rights observance in Egypt. It monitors the contemporary situation and informs, for example, about death penalty and unfair trials.
Peter Tkáč concentrates on the gun export from the Czech Republic in NESEHNUTÍ. It is a social and ecological non-governmental organization stressing the common basis of both social and ecological problems. Since 1997, it stands up for human rights and observes the gun export to authoritarian regimes and conflict zones.
Amnesty International struggles for human rights all around the world. It seeks the abolition of the death penalty, halting the torture or elimination of discrimination. It will be possible to sign petitions for liberation of the Egyptian prisoners of consciousness.
Tři Ocásci is a cooperative running a vegan restaurant and a cake shop. It encourages the observance of human rights and informed civil society. It searches for economic alternatives which serve more to people than money.
The Egyptian Revolution began in January 2011 and resulted in at least 846 victims. The protesters demonstrated against the police brutality, insufficient observance of civil liberty and freedom of speech and corruption. Consequently, the president Hosni Mubarak and his government resigned. In 2014, Abdel Fattah El-Sisi became the new head of the state. Nevertheless, the situation of human rights has not improved. Political opponents disappear, civilians are tried by military courts and journalists and human rights activists are detained.
The Czech Republic also contributes to the endless repressions. Our gun companies sell guns to the Egyptian security institutions – in recent years it stands for several tens of thousands of pistols and assault rifles.
The event will be in English.
More information on FB event.