Skip to main content

Již jen čtyři dny zbývají zájemcům a zájemkyním z řad pedagogických pracovníků/pracovnic, osob pracujících s dětmi a mládeží a studentů/studentek pedagogických oborů, aby se přihlásili na specializovanou verzi seminářů „Ženská práva jsou lidská práva“. Semináře v rámci své stejnojmenné kampaně organizuje NESEHNUTÍ Brno, které tuto specializovanou verzi připravuje poprvé po čtyřech letech pořádání seminářů zaměřených na získání základního přehledu o problematice ženských práv a rovnosti žen a mužů, feminismu a genderových studií a určených pro širokou veřejnost. Tento podzim pak kromě pedagogických proběhnou i semináře specializované na obor sociální práce.

Naším cílem je poskytnout ucelený přehled informací, které jsou důležité pro pochopení souvislostí a další činnost zaměřenou na podporu rovnosti pohlaví a překonávání stereotypů spojených s životem žen a mužů.“ vysvětluje Kateřina Plesková, koordinátorka kampaně Ženská práva jsou lidská práva NESEHNUTÍ Brno. Seminář umožní získat základní přehled o dané problematice využitelný nejen při výuce přímo souvisejících oborů (např. základy společenských věd, dějepis, český jazyk), ale i při následování principu genderově (rodově) nestereotypní výuky a chování (rovnému přístupu k dívkám a chlapcům), který je důležitý i v širší pedagogické praxi. Seminář je proto vhodný pro pedagogické pracovníky/pracovnice na všech úrovních vč. studujících.

Přednášejícími budou odbornice a odborníci z různých oblastí této problematiky, jenž účastníky/účastnice seminářů provedou zajímavou a srozumitelnou formou různými tématy, která se přímo dotýkají jejich každodenního života a praxe a též fungování celé společnosti. Témata přednášek tvoří: úvod a seznámení se základními pojmy, genderová socializace, rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělání, stereotypy v jazyce a učebnicích, rovné příležitosti žen a mužů v rodině, zaměstnání a veřejném životě, podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života.

Semináře se konají v Brně o víkendu 5. a 6. listopadu. Účast na nich je bezplatná, jsou organizovány jako součást projektu Vzděláním k překonání genderových stereotypů a nerovností, který finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Kapacita seminářů je omezena tak, aby byl zachován prostor pro diskuse a interaktivitu. Zájemci/zájemkyně o zvyšování své kvalifikace a vzdělávání v této oblasti by měli doručit vyplněnou přihlášku na adresu NESEHNUTÍ nejpozději do neděle 16. října 2005. Více informací o seminářích a formulář přihlášky jsou k dispozici na internetové adrese http://zenskaprava.ecn.cz.

Semináře „Ženská práva jsou lidská práva“ jsou vedle dalších informativních akcí – jako jsou např. různá veřejná tématická promítání a diskuse či publikace informačních materiálů – stěžejní aktivitou kampaně. „Chceme přenést tato témata z akademických kruhů do všedního života a podílet se na utváření vhodného prostoru, v němž by se proměňovaly postoje k otázkám stereotypního vnímání žen a mužů ve světě a z toho pramenící nerovnost, diskriminace a další problémy jako je třeba násilí na ženách.“ vysvětluje hlavní cíle kampaně Ženská práva jsou lidská práva Kateřina Plesková.

Na začátek zimy 2005 (čtvrtky 1. a 8. prosince s uzávěrkou přihlášek 6. listopadu) NESEHNUTÍ Brno chystá též specializovanou verzi dvoudenního semináře pro sociální pracovníky/pracovnice, pracovníky/pracovnice státní správy a samosprávy, úřadů práce, občanských poraden, sociálních neziskových organizací a studenty/studentky příslušných oborů.

Další informace:

Kateřina Plesková – 543 245 342, 774 239 579