Skip to main content

Na počátku letošního dubna rozhodovalo zastupitelstvo MČ Brno-Nový Lískovec o záměru podepsat smlouvu o zástavbě jádrového území centra A s investorem, kterým je nadnárodní obchodní řetězec Ahold. Jako podklad pro rozhodnutí sloužil zastupitelům průzkum veřejného mínění zpracovaný firmou AUGUR CONSULTING S.R.O.

Tento sociologický průzkum však byl zavádějící a manipulativní. Na závažné odborné nedostatky průzkumu byli zastupitelé upozorněni již při samotném zasedání, které se konalo 5. dubna 2001. Dnes byly radnici MČ Brno-Nový Lískovec předány dva oponentní posudky, jejichž autory jsou diplomovaný sociolog Mgr. Jakub Patočka a diplomovaný matematik Mgr. Martin Ander. Ti v nich dokládají závažné nedostatky zmiňovaného sociologického šetření, které jej činí naprosto neupotřebitelným pro zodpovědné rozhodování.
V průvodním dopise adresovaném starostovi MČ ing. Střechovskému žádají autoři oponentních posudků o projednání celé záležitosti na nejbližším zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 14.6.2001, a uspořádání veřejné konfrontace se zástupci kritizované firmy Augur. Jedině tak bude možno s definitivní platností potvrdit či vyvrátit závažné pochybnosti o kvalitě firmou odvedené práce a tím i o účelnosti vynaložených veřejných finančních prostředků. Městská část, která byla zadavatelem kritizovaného průzkumu za něj totiž zaplatila téměř 80 000,- Kč z rozpočtu obce.
Jeden z oponentů průzkumu Mgr. Patočka firmě Augur vytýká především kladení sugestivních otázek a manipulativní interpretaci odpovědí respondentů. Jeden příklad za všechny. Firma se ve svém průzkumu respondentů nezeptala, zda si přejí vystavět v lokalitě centra A nový supermarket. Za to odpověď respondentů na otázku, zda by výstavba nového supermarketu „přispěla k zatraktivnění nakupování“ v MČ Brno-Nový Lískovec, na niž by i zarytý odpůrce nového supermarketu odpověděl kladně, interpretovala jako jednoznačný souhlas s výstavbou. „Interpretovat souhlasnou odpověď na tuto otázku jako souhlas s výstavbou, je logicky nesmyslné, sociologicky neobhajitelné, politicky proradné a lidsky nemravné“, uvádí Mgr. Patočka.
Druhý z oponentů se ve svém posudku hodnotí provedení především ze pohledu statistického. Vyčítá firmě závažné nedostatky v metodologii průzkumu, které způsobují, že zkoumaný vzorek obyvatel Nového Lískovce nelze považovat za reprezentativní, Mgr. Ander k tomu uvádí: „Výběr respondentů pro šetření byl podle všeho prováděn tak, že jej nelze označit za náhodný, což je jedna z podmínek reprezentativnosti.“ Mgr. Patočka tedy vyslovuje jasný závěr: „Vzhledem k tomu, že výzkum není reprezentativní a rozhovor byl veden krajně manipulativním způsobem, jsou sebraná data bezcenná a jejich interpretace beze smyslu.“
Zastupitelé MČ Nový Lískovec nakonec záměr podepsat smlouvu s firmou Ahold poměrem 9:6 schválili, smlouva však dosud podepsána nebyla. Petici proti výstavbě nového supermarketu firmy Ahold v jádrovém území Nového Lískovce požadující komplexní řešení daného území dosud podepsalo více než 700 místních obyvatel.