Skip to main content

Brněnské ekologické organizace dnes hodnotí kroky brněnské radnice v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu prostřednictvím vysvědčení. Zatímco v oblasti odpadů se Brno zlepšilo a jde příkladem hlavně v prevenci, pokulhává v oblasti ochrany klimatu, ovzduší či udržitelné dopravě.
Tisková zpráva organizací Brno na kole, Ekologický institut Veronica, Rezekvítek, NESEHNUTÍ a DejchejBrno ze dne 2. února 2017
Deset brněnských neziskových organizací a iniciativ hned po komunálních volbách v roce 2014 sestavilo sadu priorit, které považují za nezbytné do konce volebního období prosadit. Rámcově se jedná o oblasti: ochrana přírody a živočichů, doprava, ovzduší, plánování nejen územní, ochrana klimatu a úspory energií, odpady, sociální zodpovědnost či podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
“S našimi prioritami jsme na jaře 2015 obešli skoro všechny radní. V mezičase jsme po svých liniích zkoušeli prosadit změny. Je tedy na čase ohlédnout se a vyhodnotit, jak v kterých oblastech Brno postupuje,” představuje koncept zástupkyně jedné z neziskovek Hana Chalupská.
“Vyhodnotili jsme jednotlivé oblasti známkami jako ve škole. Vyšlo nám, že radnice nejlépe funguje v oblasti odpadového hospodářství,” říká Petr Ledvina z Ekologického institutu Veronica. “Za odpady jim patří hezká dvojka. Konkrétně je chválíme za prevenci vzniku odpadů (recyklodvory) a za jeho třídění,” dodává Ledvina.
“Největší nedostatky vidíme v oblasti zlepšování kvality ovzduší a zodpovědné spotřeby,” říká za iniciativu DejchejBrno jedna ze zakladatelek Kristýna Fuchsová.
“Mezi trojkou a čtyřkou jsou pak oblasti udržitelná doprava, územní a jiné plánování, ochrana klimatu a úspory energií, koncepční podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,” říká Barbora Bakošová z NESEHNUTÍ.
Vilém Jurek ze spolku Rezekvítek ke stavu v ochraně přírody uvedl: „Problém vidíme v úbytku vzácných stepních lokalit, které zarůstají křovinami a nenávratně mizí populace suchomilných druhů, jako je koniklec velkokvětý.“ Podle Jurka je pro cenná společenstva v současnosti zajištěna základní – udržovací péče. „Myslíme si, že je nutné péči rozšířit a zaměřit se na tzv. obnovní management,“ dodal.
„V oblasti nemotorové dopravy radnice pokulhává se známkou čtyři. Důležitým a dobrým krokem bylo rozšíření přístupu do centra i během denních hodin pro lidi na jízdních kolech. Na druhou stranu nebyl během roku 2016 vytvořen ani jeden metr bezpečné infrastruktury, tedy jízdních pruhů pro kola nebo cyklostezek. Přitom jsou to hlavně obavy o vlastní bezpečí, co odrazuje Brňany od většího využívání jízdního kola k dopravě,“ říká Michal Šindelář ze spolku Brno na kole.
Konkrétní kroky, které neziskovky postrádají jsou například dlouhodobá koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, která by deklarovala prioritu města podporovat instituce zajišující například prohlubování dětí ve vztahu k přírodě. Dále neziskovky postrádají efektivní kroky ke zlepšení ovzduší v Brně – akční plán měl být zpracován před dvěma lety a stále není dokončen. Vysvědčení zpracovalo pět organizací a předali ho radním prostřednictvím podatelny ve středu
1.února 2017.
“Ve srovnání s předchozím vedením radnice máme u té stávající většinou dveře otevřené, ale změny se dají prosadit velmi pomalu,” uzavírá Vilém Jurek z Rezekvítku.
Kontakty:
Hana Chalupská, NESEHNUTÍ Brno, hana@nesehnuti.cz
Petr Ledvina, Ekologický institut Veronica
Vilém Jurek, Rezekvítek
Michal Šindelář, Brno na kole
Příloha:
Vysvědčení
Rezekvítek
Rezekvítek se dlouhodobě zabývá ochranou přírody a ekologickou výchovou dětí, mládeže i
dospělých. V Brně a jeho okolí se stará o více jak třicet chráněných lokalit. V současnosti je
Rezekvítek špičkou v plánování a realizací ekologické obnovy krajiny. Kromě zajišťování
výukových programů pro školy se věnuje i publikační činnosti, ekologickému poradenstvím a
pořádáním vzdělávacích a osvětových akcí.
Ekologický institut Veronica
Ekologický institut Veronica je pracoviště ČSOP Veronica. Svou expertní a vzdělávací
činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. Působí v Brně a v
Hostětíně. Veronica vydává environmentálně kulturní časopis, rozvíjí ekologické poradenství
v České republice a vybudovala Centrum Veronica Hostětín, kde ověřuje poznatky na
projektech udržitelného rozvoje. Posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a
jejím přírodním i kulturním hodnotám.
Brno na kole
Posláním spolku je zlepšovat kvalitu života obyvatel Brna, zlepšovat kvalitu veřejných
prostranství, podněcovat diskusi o urbanismu, nabízet urbanistická a dopravní řešení
přátelská k lidem v ulicích, podporovat rozvoj pěší dopravy, cyklodopravy a městské
hromadné dopravy ve městě.
NESEHNUTÍ
Jako sociálně-ekologická nevládní organizace pracuje na základě přesvědčení, že ekologické
a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to je potřeba je také
řešit. Cílem všech aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem,
zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Proto podporuje angažované
lidi, kteří se zajímají o dění okolo sebe a kteří považují zodpovědnost za život na naší planetě za nedílnou součást své svobody.
DejchejBrno
Neformální iniciativa maminek, která od roku 2013 apeluje na radnici i na Ministerstvo
životního prostředí, aby realizovali konkrétní opatření ke zlepšení kvality ovzduší v Brně.