Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 3.listopadu 2008
 
Zítra dne 4. listopadu proběhne veřejná beseda o záměrech výstavby mezi ulicemi Černohorská, Hradecká (silnice I/43) a Řečkovická v katastru Ivanovic. Projednávání začne v 17.00 ve společenském prostoru „Keramák“ za radnicí městské části na ulici Mácova 3. Přítomni budou zástupci a zástupkyně radnice, stavebního úřadu, investorů a developerů a dále úředníci a úřednice z Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna a architekt. Zúčastní se i zástupci a zástupkyně občanských sdružení na ochranu životního prostředí, která oponují návrhům developerů a navrhují vlastní šetrnější řešení.
Zítřejší veřejná beseda je svolávána v situaci kdy probíhá zásadní plánování zástavby na pozemcích v lokalitě mezi ulicemi Černohorská, Hradecká (silnice I/43) a Řečkovická v katastru Ivanovic (vizualizace a plán na: http://aa.ecn.cz/img_upload/67fc87870d57d5b3a63ce8985bb216ef/nakupni_zona_ivanovice.JPG).
Developerské společnosti hodlají v první řadě vystavět rozsáhlý hobby market Bauhaus (budova 2 hektary, 2 hektary parkoviště pro 488 vozidel) v jižní části předmětného území. Tento záměr byl posvěcen v územním řízení, ale výsledné rozhodnutí je napadeno dvěma správními žalobami. „Domníváme se, že územní rozhodnutí nebylo vydáno v souladu se zákonem, neboť došlo k umístění větší stavby než dovoluje územní plán Brna,“ komentuje jeden z důvodů žalob podaných v roce 2006 občanskými sdruženími Klidné Ivanovice a NESEHNUTÍ Milan Štefanec. Investor také v současné době nedisponuje stavebním povolením a nemá povoleno kácení dřevin, které mu stojí v cestě. „Rozhodování o Bauhausu v žádném případě není u konce. Investora čeká ještě dlouhá cesta, a pokud uspějí žaloby proti územnímu rozhodnutí, bude vše na začátku,“ upozorňuje zastupitelka Eva Slavíková a připomíná, že obyvatelé i sdružení budou bojovat dále.
Druhým investory plánovaným záměrem je výstavba bytových domů v severní části lokality. Záměr byl představen v podobě 8 bytových domů a domu s pečovatelskou službou. Celková plocha pozemku je 16 000 m2 a z toho zastavěná plocha 2 800 m2, zbytek komunikace a zeleň. V rámci záměru má vzniknout 122 parkovacích míst.
Třetí záměr (uvažovaný do středu lokality mezi dva předešlé záměry) je zatím v nejranějších fázích přípravy. Investorem byla avizována velkoobchodní prodejna (např. typu MAKRO) rozlohy kolem jednoho hektaru a parkovištěm pro 250 vozidel. Současný územní plán nedovoluje výstavbu takto rozsáhlé budovy. Investor proto požádal o úpravu hranic funkčních návrhových ploch tak, aby na plochu mohl umístit větší objekt . Tento záměr nebyl hlasováním zastupitelstvem přijat.
Ve hře je také návrh občanských sdružení Klidné Ivanovice, Sdružení za rozvoj Ivanovic a NESEHNUTÍ Brno, která doporučují zástavbu lokality menšími objekty, s ohledem na okolní ráz krajiny a zástavby. Občanská sdružení Klidné Ivanovice, Sdružení za rozvoj Ivanovic a NESEHNUTÍ Brno upozorňují na negativní dopady na životní prostředí, které by doprovázely záměry, pokud by vznikly pouze dle představ investorů. Záměry by způsobily velké nárůsty intenzit automobilové dopravy, masivní zábory zemědělské půdy, hluk, znečištění ovzduší a kácení osmi desítek stromů a keřů. „Stavební objemy a vzhled záměrů absolutně nekorespondují s okolní krajinou ani sídelní zástavbou. Urbanistická struktura Ivanovic není plánovanou výstavbou respektována,“ reaguje na stavební plány Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
Občanská sdružení však nezůstávají jen u kritiky. „Prosazujeme využití nezastavěného pásu podél ulice Černohorské pro bytovou výstavbu, drobné služby, obchod či občanskou vybavenost a současné zachování a dosázení stromové aleje, která novou zástavbu opticky odčlení od ulice a ploch bydlení,“ popisuje Petra Štěrbáková-Taüberová základ návrhu občanských sdružení na budoucí využití lokality.
Více informací :
Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ (723 559 495), Milan Štefanec – NESEHNUTÍ (605 239 579), Eva Slavíková – zastupitelka (739 411 325), Petra Štěrbáková-Täuberová – o.s. Klidné Ivanovice (777 794 801).